Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíle. V této studii se pokoušíme ověřit reliabilitu a validitu nového dotazníku (přesněji řečeno inventáře) kreativity a inovativnosti, který byl vytvořen na základě rešerše dosavadních výzkumů, testů a odborné literatury.

Metoda. Rešerší jsme identifikovali 80 dovedností a osobnostních rysů, které souvisejí s komplexním konstruktem kreativity dle Urbanovy definice (2002). Ty jsme předběžně rozčlenili do 9 oblastí: 1. odvaha, 2. vytrvalost, 3. otevřenost, 4. představivost, 5. empatie, 6. nadšení, 7. asertivita, 8. analytické a systematické myšlení a 9. schopnost se rozvíjet. Sběr dat proběhl na veřejném serveru s 90 respondenty v širokém věkovém, vzdělanostním i profesním rozpětí a následně na 35 členech firemních týmů.

Výsledky. Korelační analýzou byly vyloučeny tři položky. Metodou split-half byla ověřena reliabilita dotazníku (0,90) a jeho vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa 0,91). Validizační studie byly teprve započaty. Zatím proběhlo pouze posouzení výsledků samotnými respondenty a jejich okolím a exploratorní faktorová analýza. Závěry. Dotazník byl ověřen jako dostatečně reliabilní, nicméně nyní bude potřeba upravit jeho položky na základě faktorové analýzy, realizovat nový sběr dat na reprezentativním vzorku a provést náležitou validizaci.

Limity. Limitem aktuální podoby testu je zjišťování kreativity a inovativnosti pouhým dotazníkem. Dosud nebylo provedeno dostatečné posouzení jeho validity. Na základě výsledků exploratorní faktorové analýzy, která ukazuje na existenci pouze 6 faktorů, je třeba provést redukci a přeskupení položek, posbírat nová data na reprezentativním vzorku, provést konfirmatorní faktorovou analýzu a kontrastní validizaci porovnáním výsledků jedinců známých svou vysokou kreativitou a inovativností se zbylou populací.


Reference

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of Discovery and invention. New York: Harper Perennial. ISBN 0-06-017133-2.

 

Franková, E. (2011). Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3317-3.

 

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454.
https://doi.org/10.1037/h0063487

 

Jurčová, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia - Príručka: Všeobecná časť; Praktická časť. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

 

Kaufman, J. C. (2019). Self-assessment of creativity: Not ideal, but better than you think. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(2), 187-192. American Psychological Association. ISBN 978-1-4338-9265-3.
https://doi.org/10.1037/aca0000217

 

Kaufman, J. C. & Sternberg, R. J. (2010). The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge, New York: Cambridge university Press. ISBN 978-0-521-73025-9.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511763205

 

MacKinnon, D. W. (1975). The Nature and Nurture of Creative Talent. In: Barbre. W. B. & Renzuli, J. S. (Eds.). Psychology and Education of the Gifted. New York: Irvington Publishers. P. 151-167.

 

Petrowski, M. J. (2000). Creativity research: implications for teaching, learning and thinking. Reference Services Review, 28(4), 304-312.
https://doi.org/10.1108/00907320010359623

 

Pritzker, S. R. & Runco, M. A. (ed.) (2011). Encyclopedia of Creativity. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-227076-2.

 

Schuler, H.& Hell, B. (2014). ASK: Test deduktivního a kreativního myšlení - Příručka. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

 

Schürer, M. (1977). KREATOS: Projekční kresební test creativity a osobnosti - příručka pro administraci, vyhodnocení a interpretaci. Praha: Psychodiagnostické a didaktické testy.

 

Urban, K. K.& Jellen, H. G.& Kováč, T. (2002). Urbanův figurální test tvořivého myšlení. Brno: Psychodiagnostika.