Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Ciele. Finančná kompetencia jednotlivca zahrňuje nielen vedomosti o financiách, ale aj postoje a presvedčenia. Za kľúčovú premennú považujeme tendenciu zvažovať budúce dôsledky svojho finančného správania (ZBD-F). Preto sme sa vo výskume zamerali na prediktory tejto tendencie.

Metoda. Výskumu sa zúčastnilo 50 finančných profesionálov a 50 neprofesionálov s rovnakým zastúpením mužov a žien, priemerný vek 37 rokov, s vysokoškolským (72 %) a stredoškolským vzdelaním (28 %). Administrovaný bol dotazník s testom vedomostí a škálami postojov, presvedčení a zvažovaní dôsledkov v doméne osobných financií.

Výsledky. Lineárna regresná analýza ukázala, že významnými pozitívnymi prediktormi ZBD-F sú profesionálna skúsenosť, pozitívne postoje k manažovaniu osobných financií a odmietanie dlhu. Finančná gramotnosť, prekvapivo, predikovala zvažovanie budúcich dôsledkov finančného správania negatívne.

Závery. Výsledky výskumu poukazujú na dôležitosť postojov k osobným financiám a naznačujú, že finančné vedomosti nemusia prispievať k zvažovaniu dôsledkov finančného správania. Zistenia môžu byť užitočné pri zostavovaní programov finančného vzdelávania.

Limity. K limitom štúdie patrí malá vzorka participantov a on-line administrácia dotazníkov


Reference

Allgood, S., & Walstad, W. B. (2016). The effects of perceived and actual financial literacy on financial behaviors. Economic Inquiry, 54(1), 675-697.
https://doi.org/10.1111/ecin.12255

 

Bačová, V., & Kostovičová, L. (2018).Thinking about future consequences of the present behaviour. In Č. Šašinka, A. Strnadová, Z. Šmideková, & V. Juřík (Eds.), Kognice a umělý život 2018 (pp. 5-6). Brno: Flow.

 

Burchel, B. (2002). Result of 300 Telephone Interviews: Attitudes, knowledge and emotions concerning personal finance. Vyhľadané 15. 10. 2017. Dostupné na http://people.ds.cam.ac.uk/bb101/SummaryofResultsof300TelephoneInterviews.pdf

 

Hershey, D. A., Austin, J. T., & Gutierrez, H. C. (2015). Financial decision making across the adult life span: Dynamic cognitive capacities and real-world competence. In T. M. Hess, J. Strough, & C. E. Lockenhoff (Eds.), Aging and Decision Making: Empirical and Applied Perspectives (pp. 329-349). New York: Academic Press.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417148-0.00016-9

 

Howlett, E., Kees, J., & Kemp, E. (2008). The role of self-regulation, future orientation, and financial knowledge in long-term financial decisions. The Journal of Consumer Affairs, 42(2), 223-242.
https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2008.00106.x

 

Joireman, J., Shaffer, M. J., Balliet, D., & Strathman, A. (2012). Promotion orientation explains why future-oriented people exercise and eat healthy: evidence from the two-factor consideration of future consequences-14 Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(10), 1272-1287.
https://doi.org/10.1177/0146167212449362

 

Klontz, B., Britt, I. S., Mentzer, J., & Klontz, T. (2011). Money beliefs and financial behaviors: development of the Klontz Money Script Inventory. The Journal of Financial Therapy, 2(1), Dostupné na: https://doi.org/10.4148/jft.v2i1.451

 

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44.
https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

 

McKay, M. T., Perry, J. L., Cole, J. C., & Magee, J. (2017). Adolescents consider the future differently depending on the domain in question: Results of an exploratory study in the United Kingdom. Personality and Individual Differences, 104(C), 448-452.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.002

 

Ntalianis, M., & Wise, V. (2010). The relevance of financial education for retirement savings behavior. International Review of Business Research, 6(1), 631-645.

 

Netemeyer, R. G., Warmath, D., Fernandes, D., & Lynch, J., Jr. (2018). How am I doing? Perceived financial well-being, its potential antecedents, and its relation to overall well-being. Journal of Consumer Research, 45(1), 68-89.
https://doi.org/10.1093/jcr/ucx109

 

Strathman, A., Gleicher, F., Boninger, D. S., & Edwards, C. S. (1994). The consideration of future consequences: weighing immediate and distant outcomes of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 66(4), 742-752.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.66.4.742

 

Taylor, M. (2011). Measuring financial capability and its determinants using survey data. Social Indicators Research, 102(2), 297-314.
https://doi.org/10.1007/s11205-010-9681-9

 

Van Rooij, M. C., Lusardi, A., Alessie, R. J. (2012). Financial literacy, retirement planningand household wealth. The Economic Journal, 122(560), 449-478.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02501.x

 

Xiao, J. J., Chen, C., & Chen, F. (2014). Consumer financial capability and financial satisfaction. Social Indicators Research, 118(1), 415-432.
https://doi.org/10.1007/s11205-013-0414-8

 

Xiao, J. J., & O'Neill, B. (2016). Consumer financial education and financial capability. International Journal of Consumer Studies, 40(6), 712-721.
https://doi.org/10.1111/ijcs.12285