Dny práva 2015 – část VII.. Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním

Filip Křepelka (ed.), Zdeněk Nový (ed.), Iveta Rohová (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Tématem sekce je odpovědnost veřejné moci za újmu/škodu způsobenou jednotlivci či soukromé právnické osobě státem podle mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie protiprávním výkonem veřejné moci státem či mocenským působením mezinárodních a nadnárodních organizací, respektive jejich protiprávní nečinností. V případě práva EU se jedná o jak o odpovědnost samotné EU dle čl. 340 SFEU a odpovědnost členského státu za pochybení dle judikatury Francovich, Brasserie du Pecheur/Factortame a Koebler po dvaceti letech vývoje, její provedení a zohlednění právem a soudní praxí členských států.

V případě Rady Evropy se jedná o peněžní zadostiučinění přiznávané Evropským soudem pro lidská práva za porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a režimy odpovědnosti ve členských státech Rady Evropy vytvořené či rozvinuté pod vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

V případě dvoustranných investičních smluv se jedná o rozsáhlá odškodnění za porušení povinností na ochranu a podporu investic přiznávaná Mezinárodním střediskem pro řešení sporů z investic ICSID, rozhodčími soudy při mezinárodně věhlasných hospodářských komorách a soudy vnitrostátními.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8198-7
Počet stran 142
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace