On Research Methodology in Ancient and Byzantine History

Jarmila Bednaříková (ed.), Marek Meško (ed.), Anna Žáková (ed.)
Anotace

Kolektivní monografie obsahuje studie 12 autorů, zaměřené na různé oblasti metodologie bádání o dějinách starověku, jednak obecně, jednak v souvislosti s disertačními pracemi zúčastněných studentů doktorského studia.

Hlavní kapitoly (J. Bednaříková, M. Meško) jsou věnovány charakteristice kategorie „starověký stát“ obecně, charakteristikám sakrálního království (s důrazem na jeho výskyt v antice) a vymezují se základní rysy tzv. germánských barbarských států, s nimiž je porovnáván útvar zvaný Attilova říše. Navrhuje se tu zařadit ke státům starověkého typu také ty státní útvary, které do tradičně chronologicky vymezeného období starověku nespadají, mají však s těmito státy shodné rysy (a podobně je tomu s kategorií „barbarský stát“). Dále je rozebírán mechanismus diplomatických vztahů mezi nomády a Byzancí a hledají se charakteristické rysy nomádského státu obecně a nomádských politických útvarů 11. a 12. stol. zvlášť.

Zbytek publikace tvoří kratší studie studentů doktorského studia oboru Dějiny starověku. Jde o metodologii práce s antickými literárními díly jako pramenem pro život dětí v antice, zkoumání přechodných období dějin, environmentálních problémů starověku, metodologie zkoumání hospodářských dějin pozdní antiky, kritický přístup k pramenům, umožňujícím řešit otázku zákonného či nezákonného jednání císařů principátu, využití epigrafických památek pro otázku tzv. athénského imperialismu, jsou zde kapitoly zabývající se fenoménem raně středověkých hispánských kronik, problematikou zkoumání raných římských i „barbarských“ dějin.

Jde tedy o širší i specializované problémy, na něž narážíme v terminologii vědy o starověku, v členění tohoto období, při vytváření srovnávacích analogií, výuce dějin starověku a při práci s různými antickými prameny.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7946-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 196
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7947-2
Velikost souboru 1.3 MiB
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)