Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

Milada Rabušicova (ed.), Ladislav Rabušic (ed.)
Anotace

Elektronická verze publikace, kterou uvozuje otázka Učíme se po celý život?, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým zaměřením, to vše nahlíženo z různých perspektiv. Podobným způsobem je zaměřena i tato publikace, která přináší poměrně detailní vhled do problematiky vzdělávání dospělých v České republice. Kniha je rozdělena do dvou částí. Kapitoly v její první části přinášejí základní fakta o vzdělávání dospělých a těžiště tvoří deskripce empirických fakt organizovaných kolem triády forem učení/vzdělávání, které jsou chápány jako základ celoživotního učení člověka. Jsou jimi formální vzdělávání, jež nám umožňuje ve formálním vzdělávacím systému získat příslušné doklady o stupni vzdělání (3. kapitola ), neformální vzdělávání, jež představuje vzdělávání a učení v různých kurzech zacílených nejen k práci, ale také ke všem oblastem našeho života (4. kapitola) a informální učení, o kterém se říká, že to vlastně může být vše, s čím se v našem životě setkáváme (5. kapitola). Protože celý projekt byl postaven na premise, že vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení není u nás, na rozdíl od všech politických proklamací, dostatečně rozvíjeno, je celá kniha uvozena kapitolou přinášející základní přehled těchto politických východisek, a to jak z úrovně Evropské unie, tak z úrovně české (1. kapitola). A jelikož celá publikace vychází z konceptu celoživotního učení, je tento koncept jako teoretické východisko alespoň stručně představen v kapitole druhé, a to spolu s metodologickými východisky a postupy. Závěr první části této publikace představuje pojednání o motivacích dospělých se učit a vzdělávat, ale také o bariérách, které jim v tom brání. Je zřejmé, že je jich celá řada, i když samotnými dospělými jsou pochopitelně vnímány velmi různorodě (6. kapitola). Druhou část publikace tvoří kapitoly analyzující jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Z hlediska formy se jedná převážně o neformální vzdělávání, z hlediska obsahového zaměření se jedná o profesní vzdělávání (7. kapitola), vzdělávání v souvislostech s informačními a komunikačními technologiemi (8. kapitola), zájmové vzdělávání (9. kapitola), občanské vzdělávání (10. kapitola), rodičovské vzdělávání (11. kapitola), environmentální vzdělávání (12. kapitola) a vzdělávání seniorů (13. kapitola). K některým tématům, například k rodičovskému vzdělávání, k občanskému či k environmentálnímu vzdělávání jsou to ve vztahu k dospělým první (nebo přinejmenším jedny z prvních) ucelených textů u nás. Poslední kapitola knihy (14. kapitola) se věnuje poradenství pro vzdělávání dospělých v celoživotním učení a tomu, jak a zda vůbec si lidé v této oblasti nechávají poradit. Prozraďme předem, že ne příliš. Smyslem této publikace je podívat se v detailu na to, co se již v posledních dvou třech letech začalo v hrubých konturách zjišťovat prostřednictvím Eurostatu, tedy na základní údaje o zapojení dospělých do různých forem vzdělávání a učení. Jinými slovy, konfrontovat teoretické a politické předpoklady o celoživotním učení s fakty, které jsme o vzdělávání dospělých v České republice získali v průběhu našeho výzkumného projektu.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4779-2
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 340
Rok vydání 2008
Pořadí vydání 1.

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-5859-0
Velikost souboru 4.3 MiB
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha