Censuses in Slovakia in the interwar and post-war period

Pavol Tišliar, Branislav Šprocha
Anotace

Publikace se věnuje jednotlivým sčítacím akcím, které se na Slovensku uskutečnily v meziválečném a poválečném období. Analyzuje a hodnotí přípravu, průběh a částečně hodnotí i vybrané výsledky sčítání. Jedním z hlavních cilů autorů bylo hodnocení kvality výsledků sčítacích akcí jako historického pramene. Publikace je postavená především na archivním výzkumu, realizovaném ve slovenských a českých archivech. Z pohledu základní koncepce monografie vychází z publikace P. Tišliar – B. Šprocha: Malé dejiny veľkých akcií : Sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1950. Trnava: UCM, 2022, 350 s. ISBN 978-80-572-0267-7.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0443-9
Počet stran 180
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0443-2023

Obecné informace

Klíčová slova sčítání lidu , meziválečné období , poválečné období , Slovensko
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Sčítání lidu na Slovensku v meziválečném a poválečném období

Reference

Censuses in Slovakia in the interwar and post-war period

 

 

References

ACSÁDI, György (1957). Az 1785–85. évi népszámlálás és az ezen alapuló népesség nyilvántartások. In: KOVACSICS, József (ed.). A történeti statisztika forrásai. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó, pp. 224–241.

ACSÁDY, Ignác (1896). Magyarország népessége a Pragmatica sanctio korában. Magyar statisztikai közlemények, ú. f. XII. Budapest: Athenaeum.

BAKA, Igor (2018). Die Deutsch-slowakischen Beziehungen und der Krieg gegen die UdSSR (1941–1945). In: Vojenská história, vol. 12, No. 2, pp. 35–69. ISSN 1335-3314

BERROVÁ, Petra (2008). Poválečné soupisy obyvatelstva a sčítání lidu 1950 v Československu v kontextu zjišťování národnosti obyvatel a se zohledněním nálezů Nejvyššího správního soudu. In: Historická demografie, vol. 32, pp. 151–174. ISSN 0323-0937

BEZDĚK, Bohuslav (1920). Menoslov obcí na Slovensku. Bratislava: vlastným nákladom.

BIELIK, František (1961). Vývin kompetencie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. In: Historický časopis, vol. IX, pp. 636–640. ISSN 0018-2575

BODNÁR, J. (1902). Príspevky k miestopisu Slovenska. Oprava. In: HLAS: Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu, vol. IV., 5.4.1902, pp. 236–238.

BOHÁČ, Antonín (1928). Český útok na naše sčítání lidu. In: Lidové noviny, July 12, 1928.

BOHÁČ, Antonín (1930). Národnost a sčítání lidu (K Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky). Praha.

BOHÁČ, Antonín (1931). Národnost při druhém sčítání. In: Statistický obzor, vol. XII. Praha: SÚS, pp. 14–30.

BOHÁČ, Antonín (1926). Národnostní mapa republiky Československé : Podrobní popis národnostních hranic, ostrovů a menšin. Praha: Národopisní společnost českoslovanská.

BOHÁČ, Antonín (1929). Naše národnostní statistika a prof. Rádl. In: Lidové noviny, No. 332, 3.6.1929.

BOHÁČ, Antonín (1920a). Příští soupis obyvatelstva. In: Československý statistický věstník, vol. 1, pp. 89–97; 194–197; 268–275.

BOHÁČ, Antonín (1920b). Sčítání lidu: Předpoklady. In: Večerní České slovo, October 24, 1920.

BOHÁČ, Antonín (1924). Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. In: Československá statistika, vol. 9. Praha: SÚS, pp. 7*–129*.

BOTTLÓ, Béla (1957). Az 1828. évi országos összeírás. In: KOVACSICS, József (ed.). A történeti statisztika forrásai. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó, pp. 242–272.

BRANDES, Detlef, IVANIČKOVÁ, Edita, and Jiří PEŠEK (1999). Vynútený rozchod: vyhnanie a vysídlenie z Československa 19381947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava: Veda. ISBN 978-80-224-0586-8

BURKE, Edmund (2004). Modernity’s Histories: Rethinking the Long Nineteenth Century, 1750–1950. In: “Modernity’s Histories: The Long Nineteenth Century, 17891914”. A Conference of the University of California World History Workshop University of California, Davis, May 19–21, 2000. World History Workshop e-Repository, June 2004.

CSÉFALVAY, František (2007). Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o mýtoch a nepresnostiach). In: PEKÁR, Martin, and Richard PAVLOVIČ (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami: Slovenská republika 19391945 očami mladých historikov VI. Prešov: Universum, pp. 241–250. ISBN 978-80-8068-669-7

CZAMBEL, Samuel (1906). Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. 1. čiastka. Východoslovenské nárečie. Martin.

CZOERNIG, Karl Freiherrn (1861). Statistisches Handbüchlein für die Oesterreichische Monarchie. Wien.

ČAPLOVIČ, Dušan, ČIČAJ, Viliam, KOVÁČ, Dušan, LIPTÁK, Ľubomír, and Ján LUKAČKA (2000). Dejiny Slovenska. Bratislava: AEP, 2000. ISBN 80-88880-39-4

ČÉPLÖ, Slavomír, ŠPROCHA, Branislav, KAČÍREK, Ľuboš, MAJO, Juraj, POCISKOVÁ, Miriam, ŠPROCHOVÁ, Terézia, TIŠLIAR, Pavol, and Lenka VARGOVÁ (2017). Historický atlas obyvateľstva Slovenska 18.1. pol. 20. storočia. Bratislava: Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK. ISBN 978-80-89881-06-2

ČÉPLÖ, Slavomír, TIŠLIAR, Pavol, KAČÍREK, Ľuboš, POCISKOVÁ, Miriam, ŠPROCHA, Branislav, ŠPROCHOVÁ, Terézia, and Lenka VARGOVÁ (2016). Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18.1. pol. 20. storočia). Bratislava: MKD, 2016. ISBN 978-80-89881-04-8

DÁVID, Zoltán (1957). Az 1715–20. évi összeírás. In: KOVACSICS, József (ed.). A történeti statisztika forrásai. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó, pp. 145–199.

DEÁK, Dušan (1998). Viedenská arbitráž – “Mníchov pre Slovensko”. Bratislava: Nadácia KORENE. ISBN 9788096758777

Dejiny Slovenska V. (19181945). Bratislava: SAV, 1985.

BIANCHI, Leonard et al. (1973). Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 18481945. II. 19181945. Bratislava: SAV.

FAJFR, František, and Otto KOZÁK (1957). Předmluva. Sčítání lidu a soupis domů a bytů v republice Československé ke dni 1. března 1950. Díl I. Nejdůležitější výsledky sčítáni lidu a soupis domů a bytů za kraje, okresy a města. In: Československá statistika, vol. 3, series A. Praha: Státni úřad statistický, p. 3*.

FAJFR, František, and Václav SEKERA (1951). Předmluva. In: Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947. Československa statistika, vol. 184, series VI., sčítání lidu, workbook 15. Praha: Státní úřad statistický, p. 3*.

GYURGYÍK, László (2020). Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján”. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, vol. XXII, 2020, No. 3, pp. 107–128. ISSN 1335-4361

GYURGYÍK, László (2021). The Ethnic Composition of Slovakia’s Municipalities, Based on the Data of the 1950 census. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, vol. XXIII, No. 5, pp. 13–34. ISSN 1335-4361

HETÉNYI, Martin (2011). (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 19391945. Nitra: UKF. ISBN 978-80-8094-851-1

HETÉNYI, Martin (2007). Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1939–1940. In: PEKÁR, Martin, and Richard PAVLOVIČ (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami: Slovenská republika 19391945 očami mladých historikov VI. Prešov: Prešovská univerzita, pp. 93–111. ISBN 978-80-8068-669-7

HNATJUK, Volodymyr (1899). Hungarian – Ruthenica. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka, vol. XXVIII, No. 2, pp. 29–38.

HNATJUK, Volodymyr (1900). Rusyny Prjašivs’koji eparchiji i ich hooray. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka, vol. XXV, No. 1, pp. 1–70.

HNATJUK, Volodymyr (1901). Slovaky čy Rusyny?: pryčynok do vyjasnenna sporu pro nacionaľnisč zachidnych rusyniv. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka, vol. XLII, No. 4, 1901, pp. 1–81.

HORÁČEK, Cyril (1920). Národnostní statistika. In: Československý statistický věstník, vol. I, pp. 184–193.

HOUDEK, Fedor (1901). Príspevky k miestopisu Slovenska. In: HLAS: Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu, vol. III., 1.9.1901, pp. 258–350. https://doi.org/10.1093/nq/s9-VIII.200.350f

HOUDEK, Fedor (1931). Vznik hraníc Slovenska. Bratislava: Prúdy.

HRONSKÝ, Marián (1998). Boj o Slovensko a Trianon 19181920. Bratislava: NLC. ISBN 8088878144

HÚSEK, Jan (1925). Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy. Bratislava: Prúdy.

CHORVÁT, Michal (2018). “Die Katze muss weg!”: odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938. In: Právněhistorické studie, vol. 48, pp. 75–92. ISSN 0079-4929. https://doi.org/10.14712/2464689X.2018.40

CHURA, Alojz J. (1936). Slovensko bez dorastu? I. diel, Bratislava.

JANAS, Karol (2004a). K problematike hraničných sporov s Nemeckou ríšou v rokoch 1938–1943 v Bratislave a okolí. In: Bratislava : Zborník Múzea mesta Bratislavy, vol. 16, pp. 121–128. ISBN 80-968264-6-2

JANAS, Karol (2004b). Slovensko–poľské územné spory a spôsoby ich riešenia na severozápadnom Slovensku v rokoch 1938–1939. In: Vlastivedný zborník Považia, vol. XXII, pp. 93–103. ISBN 80-88877-44-X

JELÍNEK, A. Ješajahu (1999a). Hľadanie identity: slovenské Židovstvo a nacionalizmus (1918–1938). In: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí. I. časť. Bratislava: Judaica Slovaca. ISBN 80-8060-021-X

JELÍNEK, A. Ješajahu (1999b). Kde ste boli Židia z Oberlandu? Poznámky o identite Židov na Slovensku. In: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí. II. časť. Bratislava: Judaica Slovaca. ISBN 80-8060-024-4

JUREČEK, Zdeněk (1951). Úvodní poznámky. Příprava, provedení a zpracování soupisů. In: Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947. Československa statistika, vol. 184, series VI., sčítání lidu, workbook 15. Praha: Státní úřad statistický, pp. 7*–19*.

KAČÍREK, Ľuboš, and Pavol TIŠLIAR (2019). Petržalka v rokoch 19191946. Bratislava: Miestna knižnica v Petržalke. ISBN 978-80-970194-3-3

KADLEC, Petr, KLADIWA, Pavel, GAWRECKI, Dan, POKLUDOVÁ, Andrea, and Petr POPELKA (2016). Národnostní statistika v českých zemích 18801930. II. díl. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7422-551-2

KAMENEC, Ivan (1992). Slovenský stát. Praha: Anomal. ISBN 80-900235-3-3

KLIMKO, Jozef (1979). Slovenská republika rád : Pokus o socialistickú štátnosť. Bratislava: Pravda.

KONEČNÝ, Stanislav (1999). Rusíni na Slovensku a rozpad Rakúsko-Uhorska. In: ŠVORC, Peter – HARBUĽOVÁ, Ľubica (eds.). Stredoeurópske národy na križovatkách novodobch dejín 18481918. Prešov: Univerzum, pp. 290–299. ISBN 8096775324

KORABINSZKY, Johann Matthias (1786). Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg.

KORČÁK, Jaromír (1934). Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. In: Československá statistika, vol. 98, series VI., sčítání lidu, workbook 7. I. díl. Růst, koncentrace a hustota obyvateľstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Praha: SÚS, 193, pp. 9*–55*.

KOVACSICS, József (1957). Bevezetés a történeti statisztika forrásainak tanulmányozásába. In: KOVACSICS, József (ed.). A történeti statisztika forrásai. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó, pp. 5–50.

KRAJČOVIČOVÁ, Natália (2004). Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (1918–1920). In: ZEMKO, Milan, and Valerian BYSTRICKÝ (eds.). Slovensko v Československu. Bratislava: VEDA, 2004, pp. 57–94. ISBN 978-80-224-0795-X

KREJČÍ, Dobroslav (1921a). Jak se pracuje na konečných číslech o našem sčítání lidu. In: Národní politika, 17. augusta 1921.

KREJČÍ, Dobroslav (1920). Má se při našem příštím sčítání lidu zjišťovati národnost nebo řeč mateřská? In: Československý statistický věstník, vol. 1, 1920, pp. 275–285.

KREJČÍ, Dobroslav (1921b). Naše první sčítání národnosti. In: Lidové noviny, vol. 29, February 13, 1921.

KRIŠKA, Samuel (1947). Súpis civilného obyvateľstva na Slovensku zo dňa 4. októbra 1946. In: Povolanie obyvateľstva na Slovensku podľa súpisu civilného obyvateľstva zo dňa 4. októbra 1946. Publikácie Štátneho plánovacieho a štatistického úradu, vol. 1. Bratislava: Štátny plánovací a štatistický úrad, pp. V–VII.

KUČERA, Milan (1987). Poválečná sčítání lidu, domů a bytů v Československu (1946/47–1950–1961–1970–1980). In: Historická demografie, vol. 11, pp. 207–234. ISSN 0323-0937

LETZ, Róbert (2000). Postavenie gréckokatolíkov slovenskej národnosti v rokoch 1918–1950. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, pp. 101–118. ISBN 80-967722-5-2

LIPSZKY de SZEDLICSNA, Joannes (1808). Repertorium Locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae Regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium magni item principatus Tansylvaniae occurentum. Budae.

MIČIANIK, Pavel (2007). Pokračovanie slovensko-maďarského vojnového konfliktu po oficiálnom skončení maďarskej agresie (marec–apríl 1939). In: PEKÁR, Martin, and Richard PAVLOVIČ (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami: Slovenská republika 19391945 očami mladých historikov VI. Prešov: Universum, pp. 251–267. ISBN 978-80-8068-669-7

MIČKO, Peter, and Pavol MARTULIAK (2014). Špecifiká pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku a ich odchodu v rokoch 1938–1945. In: ŠMIGEĽ, Michal, and Pavol TIŠLIAR (eds.). Migračné procesy Slovenska (19181945). Banská Bystrica: Belianum, pp. 208–229. ISBN 978-80-557-0804-1

MOSNÝ, Peter (1997). Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1918. Košice: UPJŠ. ISBN 9788070973790

MRÁZ, Josef (1920a). Dva důkazy o falešnosti maďarských dat o řeči mateřské na základě dat o znalosti řečí. In: Československý statistický věstník, vol. 1, pp. 120–134.

MRAZ, Josef (1920b) Místopis a národnostní statistika obcí slovenských. In: Československý statistický věstník, vol. 1, pp. 226–227.

MRÁZ, Josef (1920/1921). O předběžném sčítání lidu na Slovensku roku 1919. In: Československý statistický věstník, vol. II, workbook 1.–2., December 1920 and vol. II. February 1921, workbook 3., pp. 1–38, and 120–143.

NIEDERLE, Lubor (1919). Místopis a národnostní statistika obcí slovenských. Praha: Společnost národopisného musea československého.

NIEDERLE, Lubor (1903). Národopisná mapa a statistika uherských Slováků na základě sčítání lidu z roku 1900. Praha: Národopisná společnost českoslovanská.

PACELT, Vincenc (1935). Prevrat na Rožňavsku 19181919. Rožňava.

PETRANSKÝ, Ivan A. (2017). Dejiny cirkví a náboženských spoločností na Slovensku v 20. storočí. Trnava: UCM. ISBN 9788081058851

PETRANSKÝ, Ivan A. (2015). Slovensko v Československu (1918–1939). In: Slovenské dejiny: od úsvitu po súčasnosť. Bratislava: Perfekt. ISBN 9788080467302

PETROV, Alexej (1923). K otázce slovensko-ruské etnografické hranice. In: Česká revue, vol. XVI, No. 5–6, pp. 115–119, and pp. 234–243.

PODJAVORSKÝ, [sine] (1901). Príspevky k miestopisu Slovenska. In: HLAS: Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu, vol. III., 1.10.1901, pp. 52–58.

PODZIMEK, Jaroslav (1974). Vývoj čs. statistiky : do vzniku Státniho úřadu statistického. Praha: VÚEI.

RÁDL, Emanuel (1929). Národnost jako vědecký problém. Praha: O. Girgal.

SEKERA, Václav (1934). Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930.* Díl II. Povolání obyvatelstva. Textová část. In: Československá statistika, vol. 104, series VI., sčítání lidu, workbook 8. Praha: SÚS, pp. 9*–54*.

SCHVARC, Michal, HOLÁK, Martin, and David SCHRIFFL (eds.) (2008). “Tretia ríšaa vznik Slovenského štátu: Dokumenty I. Bratislava: ÚPN. ISBN 978-80-89335-02-2

SCHVARC, Michal (2007). Guľka pre štátneho tajomníka. Atentát na Franza Karmasina v Nižnom Medzeve 11. decembra 1938. In: Pamäť národa, vol. 4, pp. 42–50. ISSN 1336-6297

SCHVARC, Michal (2009). Majorita – minorita. Vzťah Nemcov a Slovákov v rokoch 1939–1945 na príklade obce Handlová. In: Mičko, P. a kol. Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 19381948. Banská Bystrica: UMB, pp. 65–90. ISBN 9788080838805

SOBOLEVSKIJ, Alexej (1894). Kak davno russkije živut v Karpatach i za Karpatami. In: Živaja starina, vol. IV, No. 3–4, St. Peterburg, pp. 60–78.

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2018). 100 rokov obyvateľstva Slovenska: od vzniku Československa po súčasnosť. Bratislava: MKD. ISBN 978-80-89881-14-7

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2016). Demografický obraz Slovenska v rokoch 19381945. Bratislava: MKD. ISBN 978-80-89881-03-1

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2012a). Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 19191940. Brno, Tribun EU. ISBN 978-80-263-0264-3

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2009a). Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z rokov 19202002. Bratislava: Infostat. ISBN 978-80-89398-80-9

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2014). Možnosti sledovania vnútornej migrácie na Slovensku vo výsledkoch medzivojnových sčítaní ľudu. In: ŠMIGEĽ, Michal, and Pavol TIŠLIAR (eds.). Migračné procesy Slovenska (19181945). Banská Bystrica: Belianum, pp. 145–169. ISBN 978-80-557-0804-1

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2015). Možnosti využitia ekonomických štruktúr obyvateľstva v rokoch 1921, 1930, 1940 a sčítania podnikov a závodov na Slovensku v roku 1930 pre komplexný výskum populačných dejín Slovenska. In: Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, pp. 375–387. ISBN 9788097176716

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2008a). Náčrt vývoja sobášnosti na Slovensku v rokoch 19191937. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-38-1

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2008b). Plodnosť a celková reprodukcia obyvateľstva Slovenska v rokoch 19191937. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-50-3

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2009b). Štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch 19191940. Bratislava: Infostat. ISBN 978-80-89398-07-2

ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (2012b). Znalosť čítania a písania obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu 1921 a 1930. In: Slovenská štatistika a demografia, vol. 22, No. 4, pp. 67–84. ISSN 1210-1095

ŠVORC, Peter (2003). Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (19191939). Prešov: Univerzum. ISBN 8089046169

THIRRING, Gusztáv (1938). Magyarország népessége II. József korában. Budapest: A Magyar tudományos akadémia kiadása.

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2022c). Malé dejiny veľkých akcií: Sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 19191950. Trnava: UCM, 2022. ISBN 978-80-572-0267-7

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2022a). Povojnový súpis zásobovaných osôb na Slovensku v roku 1946. In: Studia Historica Nitriensia, vol. 26, No. 1, pp. 52–73. ISSN 1338-7219. https://doi.org/10.17846/SHN.2022.26.1.52-73

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2017a). Premeny vybraných charakteristík obyvateľstva Slovenska v 18.1. pol. 20. storočia. Bratislava: MKD. ISBN 978-80-89881-08-6

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2022b). Slovenské sčítanie ľudu z roku 1940. In: Historická demografie, vol. 46, No. 1, pp. 69–86. ISSN 0323-0937

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2017b). The rise of civil marriage and divorce in marriage law in Slovakia and changes in marriage law in the interwar period. In: European journal of science and theology, vol. 13, No. 5, pp. 35–44. ISSN 1842-8517

TIŠLIAR, Pavol, and Branislav ŠPROCHA (2015). Zaznávaný a nepoznaný Cenzus 1919 či len kuriozita? In: Historický časopis, vol. 63, No. 2, pp. 253–274. ISSN 0018-2575

TIŠLIAR, Pavol (2011a). Charakteristika rodín a domácností obyvateľstva Nitrianskeho okresu v roku 1919. In: Slovenská štatistika a demografia, vol. 21, No. 3, pp. 3–22. ISSN 1210-1095

TIŠLIAR, Pavol (2008a). Kontinuita a diskontinuita fungovania okresného zriadenia na Slovensku v roku 1938 na príklade okresov Rožňava a Dobšiná. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století : (osudové osmičky v našich dějinách). Ústí nad Orlicí: Oftis, pp. 139–148. ISBN 978-80-7405-032-9

TIŠLIAR, Pavol (2007a). Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919: Príspevok k populačným dejinám Slovenska. Bratislava: STATIS. ISBN 978-80-85659-44-3

TIŠLIAR, Pavol (2011b). Náčrt ekonomickej aktivity obyvateľstva Slovenska v medzivojnovom období na základe výsledkov sčítaní ľudu. In: Kapitoly z dejín hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období (19181939). Bratislava: Slovenský národný archív, pp. 33–60. ISBN 978-80-970666-0-4

TIŠLIAR, Pavol (2020). Najstaršie lexikóny sídel Slovenska úradu Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska. In: Populačné štúdie Slovenska 13. Bratislava: MKD, 2020, pp. 37–58. ISBN 978-80-89881-04-8

TIŠLIAR, Pavol (2007b). Národnostná a konfesionálna štruktúra obyvateľstva Nitrianskeho okresu podľa výsledkov Šrobárovho sčítania z roku 1919. In: Acta historica neosoliensia 10. Banská Bystrica: UMB, pp. 166–174. ISSN 1336-9148

TIŠLIAR, Pavol (2011c). Národnostný kataster Slovenska z roku 1940. Bratislava: SNA. ISBN 78-80-970666-2-8

TIŠLIAR, Pavol (2008b). Nemecké národnostné ostrovy na Slovensku podľa výsledkov Šrobárovho popisu ľudu z roku 1919. In: Historica, vol. 47. Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 89–118. ISBN 978-80-223-3658-1

TIŠLIAR, Pavol (2013). Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 19181945. Krakov: SPS, pp. 11–13. ISBN 9788374906333

TIŠLIAR, Pavol (2011d). Populačný vývoj a zamestnanosť z rodovej perspektívy : ekonomická aktivita obyvateľstva Slovenska v medzivojnovom období so zreteľom na zamestnanosť žien. In: Na ceste k modernej žene: z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda, pp. 343–364. ISBN 978-80-224-1189-9

TIŠLIAR, Pavol (2014). Population censuses in Slovakia between 1919–1940. In: Bylye gody, vol. 32, No. 2, pp. 266–270. ISSN 2073-9745

TIŠLIAR, Pavol (2007c). Predpoklady na uzavretie a ukončenie manželstva na Slovensku v medzivojnovom období. In: Slovenská štatistika a demografia, vol. 17, No. 1–2, pp. 93–105. ISSN 1210-1095

TIŠLIAR, Pavol (2015). Prípravný proces súpisu domov a bytov a sčítania ľudu na Slovensku v roku 1940. In: TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava: MKD, pp. 33–61. ISBN 978-80-971715-7-5

TIŠLIAR, Pavol (2019). Smerovanie populačnej politiky na Slovensku po vzniku Československa do roku 1945. In: TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. storočí. Bratislava: MKD, pp. 9–62. ISBN 978-80-89881-18-5

TIŠLIAR, Pavol (2009). Štátny plánovací a štatistický úrad (1945–1951). In: ŠPROCHA, Branislav, and Pavol TIŠLIAR (eds.). Pramene demografickej povahy v archívnych fondoch štatistického úradu I. (19451960). Bratislava: Infostat, pp. 8–26. ISBN 978-80-89398-10-2

TIŠLIAR, Pavol (2008c). Vznik a fungovanie okresu Dobšiná v rokoch 1938–1945. In: Gemer-Malohont 4. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzeum, pp. 75–87. ISBN 9788085134292

TIŠLIAROVÁ, Ingrid, and Pavol TIŠLIAR (2013). K problematike plebiscitu na severnej Orave a na Spiši v 20. rokoch 20. storočia. In: Almanach 14: Slowacy w Polsce. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, pp. 35–75. ISSN 1233-0205

TOMAŠIVSKIJ, Stjepan (1910). Etnograficna karta Uhorskoji Rusi. In: Stati po slavjanovedenju, vol. III. St. Petersburg, pp. 178–269.

TOMAŠIVSKIJ, Stjepan (1905). Pryčynky do piznanna etnohrafičnoji terytoriji Uhorskoji Rusy teper i davniše. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka, vol. LXVII.

TOMAŠIVSKIJ, Stjepan (1903). Uhorski rusyny v svitli maďarskoji urjadovoji statystyky. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka, vol. LXVI, pp. 1–46.

TULKISOVÁ, Jana, BAKA, Igor, and Eduard NIŽŇANSKÝ (2007). Ozbrojený maďarsko-slovenský konflikt z marca 1939 v správach Sicherheitsdienstu. In: Vojenská história, vol. 1, No. 4, pp. 124–156. ISSN 1335-3314

VÁLYI, András (1796–1799). Magyar Országnak leirása. I.III. kötet. Budan: A Királyi Universitásnak Betüivel.

VARSIK, Branislav (1940). Národnostná hranica Slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach. Bratislava: SUS.

VARSIK, Branislav (1987). O čom mlčia archívy. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

VOJÁČEK, Ladislav, KOLÁRIK, Jozef, and Tomáš GÁBRIŠ (2013). Československé právne dejiny (19181992). 2. vyd. Bratislava: Eurokódex. ISBN 9788089447992

VOJÁČEK, Ladislav, and Karel SCHELLE (2007). Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: Key Publishing. ISBN 8087071434

ŽÁK, František (1928). Zprostředkování práce slovenskému zemědělskému dělnictvu se zvláštním zřetelem na vystěhovalectví a slovenské zemědělství. In: Československé vystěhovalectví : jeho příčiny, důsledky a výhlídky. Publikace Sociálního ústavu č. 39. Praha, pp. 61–68.

 The period presses

České slovo

Československá republika

Lidové noviny

Národní listy

Národní politika

Národnie noviny

Prágai Magyar Hírlap

Právo lidu

Reforma

Slovák

Slovenská politika

Slovenská pravda

Slovenské ľudové noviny

Slovenský denník

Sources of law

Krajinský vestník pre Slovensko, 1930

Sbírka zákonů na nařízení republiky Československé, 1918–1939

Slovenský zákonník, 1939–1945

Tesnopisecké správy zo zasadnutia Národného zhromaždenia ČSR, Snemu Slovenskej krajiny, Snemu Slovenskej republiky, <https://www.nrsr.sk>

Věstník Ministerstva vnitra republiky Československé, 1929

Podobné publikace