Trestní odpovědnost právnických osob. Vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence

Jan Malý
Anotace

V předmětné monografii se zabývám problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. Problematikou, která již není novem v českém právním řádu, neboť od účinnosti TOPO uplynulo již více než deset let, nicméně problematikou, jejíž některé dílčí aspekty stále mohou být v očích některé odborné veřejnosti problematické, sporné, či minimálně diskutované. Právě těmito aspekty, které nazývám „vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence“ se v této monografii zabývám, častokrát ze všech v úvahu připadajících úhlů pohledu. Konkrétně se jedná o úhel pohledu zákonodárce při tvorbě TOPO, o úhel pohledu zákonodárce při zakotvování novel TOPO, o komparativní úhel pohledu a o subjektivní úhel pohledu s návrhy na změny TOPO de lege ferenda.
 

Jan Malý
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0195-7
Počet stran 261
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0195-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0194-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 261
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova trestní právo , trestní právo hmotné , trestní právo procesní , terstní odpovědnost , právnické osoby , trestní řízení
Jazyky Čeština
Reference

Knihy (komentáře, učebnice a monografie)

ANYANGWE, C. Criminal law, the general part. Bamenda: Langaa Research & Publishing Common Initiative Group, 2015.

BAJER, J. § 303 [Obecně k fundacím]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

BAJER, J. § 306 [Založení a účel nadace]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

BAJER, J. § 394 [Účel a název]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

BARTON, H. B., BIBAS, S. Rebooting Justice. More technology, fewer lawyers, and the future of law. New York: Encounter Books, 2017.

BARTOŇ, M. Čl. 1 [Svoboda, rovnost, důstojnost. Charakteristika základních práv]. In: HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv a svobod. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

BECK, S. Chapter 25 Corporate criminal liability, Introduction to corporate criminal liability. In: DUBBER, M. D., HÖRNLE, T. The Oxford handbook of criminal law. New York, NY: Oxford University Press, 2016.

BECKETT, S. En attendant Godot. Paříž: Les Éditions de Minuit, 2005.

BEDECARRATZ SCHOLZ, F. J. Rechtsvergleichende Studien zur Strafbarkeit juristischer Personen. Baden – Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. DOI: https://doi.org/10.5771/9783845270357

BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B. a kol. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

BERAN, K. Osoba jako personifikovaná jednota zájmů. In: BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B. a kol. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

BERAN, K. Právnická osoba jako odpovědností subjekt. In: BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B. a kol. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

Bible, kniha Genesis, kapitola první, verš 26.

BODEČKOVÁ, J. § 21 [Stát]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.

BREZÁNIOVÁ, J., DOLEŽIL, T. § 2175 [Koupě závodu]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

BROWNSWORD, R., SCOTFORD, E., YEUNG, K. The Oxford handbook of Law, Regulation, and Technology. Oxford: Oxford University Press, 2017. DOI:  https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199680832.013.1

CASTRO, L. C. Criminal Law. Past, Present and Future Perspectives. New York: Nova Science Publishers, 2019.

CILEČEK, F. § 708 [Členství v představenstvu]. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

COUFALOVÁ, B. § 33 [Účinná lítost]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

CRONIN, A. Corporate Criminality and Liability for Fraud. New York: Abingdon, 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315179605

CROSS, N. Criminal Law for Criminologists. Principles and Theory in Criminal Justice. New York: Abingdon, Oxon, 2020. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467431

ČEP, D. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu, aneb, Vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

DARWIN, Ch. On the Origin of Species: The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Scotts Valley, California, USA: Createspace Independent Publishing Platform, 2017.

DEVEROVÁ, L. § 228 [Pojem]. In: SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

DEVEROVÁ, L. § 230 [Zrušení a zánik pobočného spolku]. In: SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

DĚDIČ, J. § 1 [Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

DĚDIČ, J., GURIČOVÁ, J., KŘÍŽ, J., LASÁK, J., POROD, J. Zákon o státním podniku. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009.

DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

DVOŘÁK, T. § 122 [Jednotlivé způsoby ustavení právnické osoby]. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

EIDAM, G. Unternehmen und Strafe. 5. vyd. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2018.

ELIÁŠ, K., NYKODÝM, J. § 18 [Pojem]. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

EMANUEL, S. L. Crimnal procedure. Frederick, MD: Wolters Kluwer, 2020.

FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnických osob. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepr. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012.

FRYŠTÁK, M., ČENTÉŠ, J., SZCZECHOWICZ, J. A. Corporate criminal liability: (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno: Masarykova univerzity, 2016.

GERLOCH, A. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

GERLOCH, A. Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.

GERLOCH, A. Působnost právní normy. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

GERLOCH, A. Veřejná moc. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

GERLOCH, A. Zákon. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

GIERKE, O. von. Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung. Berlin, 1887.

GIERKE, O. von. Das Wessen der Menschlichen Verbände. Berlin: Duncker & Humblot, 1902. DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-56018-9

GŘIVNA, T. § 31 [Společné řízení]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GŘIVNA, T. § 31 [Společné řízení]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GŘIVNA, T. § 31 [Společné řízení]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GŘIVNA, T. § 31 [Společné řízení]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GŘIVNA, T. § 34 [Úkony právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GŘIVNA, T. § 35 [Obhájce]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

GURIČOVÁ, J., LASÁK, J. § 122 [Ustavení právnické osoby]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

HÁJKOVÁ, A., NEBUŽELSKÁ, M., PAVLOK, P. Spolky a spolkové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

HALLEVY, G. The Matrix of Derivative Criminal Liability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-28105-1

HAMUĽÁKOVÁ, Z. Správne delikty právnických osôb – vybrané inštitúty a problémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.

HARVÁNEK, J. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

HARVÁNEK, J. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

HEINITZ, E. 40. DJT-I, s. 84. In: DANNECKER, G. Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände. Überlegungen zu den Anforderungen und zur Ausgestaltung eines Verbandsstrafrechts. Pötz: Paul-Günter (Hrsg.), Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2001, s. 111.

HERCZEG, J. Obviněná právnická osoba a její právo na obhajobu v trestním řízení. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, Teoretik.

HERCZEG, J. Právo na obhajobu a zásada nemo tenetur v řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2017.8

HERRING, J. Criminal Law. Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198848479.001.0001

HILF, M. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen und Verbänden mit Rechtspersönlichkeiten in Österreich. Graz: Verlag Österreich, 2006.

HOLEJŠOVSKÝ, J. § 1200 [Založení společenství vlastníků]. In: SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976–1474). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

HRABÁNEK, D. § 219 [Pobočný spolek]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

HURDÍK, J., HENDRYCH, D., GERLOCH, A. Právnická osoba. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

HURDÍK, J. § 20 [Právnická osoba]. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1−654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

CHILD, J., ORMEROD, D. Essentials of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198869962.001.0001

JANŮ, P. § 118 [Osobnost právnické osoby]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, Teoretik.

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007.

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019.

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vyd. Praha: Leges, 2017.

JELÍNEK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013.

KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

KLÍMA, K. Ústavní pojetí práva na spravedlivý (trestní) proces. In: JELÍNEK, J. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018.

KNAPP, V. Teorie práva. 3. dotisk 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995.

KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnické osoby jednající v omylu. In: ZÁHORA, J. Aktuálne otázky trestného zákonodárstva, pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et mult. Dr. h.c., k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. januára 2012. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva, 2012, s. 113–129.

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012.

KRENBERGER, B., KRUMM, C. Ordnungswidrigkeiten-gesetz. Kommentar. München: C. H. Beck, 2020.

KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M. § 228 [Právní osobnost a název pobočného spolku]. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1−654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

KUNŠTÁTOVÁ, T. § 6 [Všeobecné podmínky provozování živnosti]. In: KUNŠTÁTOVÁ, T., SOLOMONOVÁ, K., DICKELT, F., BALADA, L. Živnostenský zákon. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

LASÁK, J. § 159 [Požadavky na výkon funkce člena voleného orgánu právnické osoby]. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1−654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

LASÁK, J., ZACH, T. § 2716. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník §2716–2893. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

MACUR, J. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. Brno: Universita J. E. Purkyně – Právnická fakulta, 1980, svazek 35.

MELISSARIS, E. Chapter 16, Theories of crime and punishment, Introduction to theories of crime and punishment. In: DUBBER, M. D., HÖRNLE, T. The Oxford handbook of criminal law. New York, NY: Oxford University Press, 2016, s. 355 a násl.

MIKULE, V., SUCHÁNEK, R. Čl. 10 [Vázanost mezinárodními smlouvami]. In: SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

MIKULE, V. SUCHÁNEK, R. Čl. 99 [Územní samosprávné celky]. In: SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd, 1934.

MOLEK, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

MONAGHAN, N. Criminal Law. 6. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2020.

MOOSMAYER, K. Compliance. Praxisleitfaden für Unternehmen. München: C. H. Beck, 2010.

MULCH, F. Strafe und andere staatliche Maßnahmen gegenüber juristischen Personen. Zu den Legitimationsbedingungen entsprechender Rechtseingriffe. Berlin: Duncker & Humblot GmbH, 2017. DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-55255-9

MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob: historický vývoj a mezinárodní srovnání. In: MUSIL, J., VANDUCHOVÁ, M. (eds.). Pocta prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 76–98.

MUZIKÁŘ, M. § 15 [Právní osobnost a svéprávnost]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

MUZIKÁŘ, M., BODEČKOVÁ, J. § 20 [Právnická osoba]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

NETT, A. [Zajišťovací opatření v řízení proti právnickým osobám]. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017.

NOVÁK, J. Čl. 39 [Výhrada zákona pro stanovení trestnosti jednání a ukládání trestů]. In: HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv a svobod. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

NOVÁK, J. Čl. 40 [Ústavní parametry trestního řízení]. In: HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv a svobod. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

PATTAVINA, A. Information technology and the Criminal Justice System. London: Ashford Colour Press, 2005. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452225708

PAUL, H. Nederlanders in Japan 1600–1854. De VOC op Desjima [The Dutch in Japan from 1600 to 1854. The VOC on Deshima]. Weesp: Fibula-Van Dishoeck, 1984.

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

PIETRZYK, T. Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych. Varšava: Wolters Kluwer, 2019.

PLANQUE, J. C. La Détermination de la personne morale pénalement responsable. Paris: L’Harmattan, 2003.

PROVAZNÍK, J. § 1 [Zákaz retroaktivity]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

PROVAZNÍK, J. § 15 [Úmysl]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

PROVAZNÍK, J. § 12 [Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

PROVAZNÍK, J. § 23 [Spolupachatel]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

PROVAZNÍK, J. § 24 [Účastník]. In: ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. 1. akt. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

PŘÍVARA, M. § 178 [Fúze]. In: SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

PÚRY, F. § 14 [Přiměřenost trestu a ochranného opatření]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

PÚRY, F. § 23 [Účel trestu]. In: ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.

PÚRY, F. § 33 [Účinná lítost]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

PÚRY, F. § 41 [Polehčující okolnosti]. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., KRATOCHVÍL, V., PÚRY, F., RIZMAN, S., ŠÁMALOVÁ, M., VÁLKOVÁ, H., VANDUCHOVÁ, M. Trestní zákoník (EVK). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

PÚRY, F. Některá úskalí při uplatňování subsidiarity trestní represe v praxi. In: KALVODOVÁ, V., FRYŠTÁK, M. PROVAZNÍK, J. (eds.) Trestní právo/stále/v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 323 a násl.

QUANTE, A. Sanktionsmöglichkeiten gegen juristische Personen und Personenvereinigungen. Schriften zum Strafrecht und Strafprozessrecht. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2005.

RANDA, A. Die Schadenersatzpflicht nach österreichischem Rechte insbesondere aus Eisenbahn – und Automobilunfällen mit Bedachtnahmne auf ausländische Gesetzgebungen. 3. vyd. Wien: Manz, 1913.

RONOVSKÁ, K. § 402 [Legální definice ústavu]. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

ROSS, D. L. Civil Liability in Criminal Justice. Seventh edition. New York: Abingdon, 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351062664

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. (eds.). Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl V. Praha: V. Linhart, 1937.

ŘÍHA, J. § 33 [Zajišťovací opatření]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŘÍHA, J. Třídění trestných činů podle pachatele. In: GŘIVNA, T. a kol. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

SEDLÁČEK, D. § 2716 [Základní ustanovení]. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

SCHMALLEGER, F., HALL, D. E. Criminal Law Today. Owensville: R. R. Donnelley, 2017.

SCHELLE, K. Právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

SCHOMBURG, S., LAGODNY, O. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. München: C. H. Beck, 2019.

SIEBER, U., CORNILS, K. Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung: allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.

SIMESTER, A. P. Fundamentals of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198853145.001.0001

SOLNAŘ, V., FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009.

SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Nakladatelství Orac, 2003.

STANISLAV, A. 1. Svéprávnost člověka. In: KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. a kol. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

STEININGER, E. Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Lehrbuch. Wien: Linde Verlag Ges.m.b.H., 2018.

STOITCHKOVA, D. Towards Corporate Liability in International Criminal Law. Utrecht: Wieneke Matthijsse, 2010.

STORCH, F., SPÁČIL, J. (eds.). Řízení trestní rakouské. Díl I. Klasická právnická díla. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

SVEJKOVSKÝ, J. § 118 [Právní osobnost]. In: SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

SVEJKOVSKÝ, J. § 185 [Výmaz z rejstříku]. In: SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P. § 1 [Účel zákona]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P. § 2 [Základní zásady trestního řízení]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P. § 4 [Uplatnění zásad univerzality a ochrany u právnických osob]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P. § 6 [Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P. § 7 [Trestné činy]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P. § 9 [Pachatel, spolupachatel a účastník]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018,.

ŠÁMAL, P. § 48 [Stanovení účinnosti zákona]. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014.

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016.

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. §140–421. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P. Exempce hmotněprávní. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

ŠÁMAL, P. Předmluva k druhému vydání. In: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŠÁMAL, P., RŮŽIČKA, M. § 78 [Povinnost k vydání věci]. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŘÍHA, J., ŠÁMALOVÁ, M., ŠKVAIN, P. Trestní řád I, II, III. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. § 20 [Společné řízení]. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŘÍHA, J., ŠÁMALOVÁ, M., ŠKVAIN, P. Trestní řád I, II, III. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. § 23 [Vyloučení a spojení věci]. In: ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŘÍHA, J., ŠÁMALOVÁ, M., ŠKVAIN, P. Trestní řád I, II, III. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÁMAL, P. Trestní řád: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, Velké komentáře.

ŠÁMAL, P. Zavinění v trestním právu. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019.

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., KUHN, P. § 1 [Okruh obchodních korporací]. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., KUHN, P. § 46 [Podmínky výkonu funkce]. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

ŠTENGLOVÁ, I. § 96 [Lhůty pro rozhodnutí]. In: DĚDIČ, J., HAVEL, B., JINDŘICH, M., ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

ŠTENGLOVÁ, I. § 194 [Statutární orgán]. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

TINTĚRA, T. 1.2 Člověk a fyzická osoba. In: KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. a kol. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

VANTUCH, P. 3.4 [Nutná obhajoba]. In: VANTUCH, P. Obhajoba obviněného. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

VANTUCH, P. Obhajoba právnické osoby. In: VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

VANTUCH, P. Obhajoba právnické osoby. In: VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

VÁLKOVÁ, H. § 1 [Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům]. In: ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

VIDRNA, J., DOLANSKÝ, P. Kapitola 4 [Pozice územních samosprávných celků]. In: VIDRNA, J., DOLANSKÝ, P. Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

VUČKA, J. Vyvinění se právnické osoby. In: LICHNOVSKÝ, O., VUČKA, J., KŘÍSTEK, L. Trestní právo daňové. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

WABNITZ, H. B., JANOVSKY, T., SCHMITT, L. Handbuch Wirtschafts – und Steuerstrafrecht. München: C. H. Beck, 2020.

WELLS, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198267935.001.0001

ZÁHORA, J., ŠIMOVČEK, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osob. Komentár. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2019.

ŽATECKÁ, E., HRUŠÁKOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Odborná periodika

BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014, č. 5, s. 107–113.

BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. Trestněprávní revue. 2014, č. 7–8, s. 179 a násl.

BERANOVÁ, A. Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy“, konané dne 24. 9. 2013. Trestněprávní revue. 2013, č. 11–12, s. 279–280.

COUFAL, A. K zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob. Trestněprávní revue. 2021, č. 3, s. 139–146.

ČENTÉŠ, J., PALKOVIČ, J., ŠTOFFOVÁ, Z. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Belgicku. Justičná revue. 2001, č. 10, s. 994–995.

ČEP, D. Nad zaviněním jako základem trestného činu právnické osoby (tj. přičitatelnosti a otázkám souvisejícím). Právní rozhledy. 2016, č. 15–16, s. 531–540.

ČEP, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob. Právní rozhledy. 2017, č. 2, s. 48–57.

ČEP, D. Korekční prvky trestní odpovědnosti právnických osob a „zbavení se“ trestní odpovědnosti právnickou osobou. Právní rozhledy. 2017, č. 10, s. 343–352.

ČEP, D. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu (1. část). Trestněprávní revue. 2018, č. 9, s. 195–201.

ČEP, D. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu (dokončení). Trestněprávní revue. 2018, č. 10, s. 225–229.

FRANC, P. Nad návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Soudce. 2010, č. 6.

GÜRLICH, R. Právnické osoby – založení, název, sídlo. Novinky z rekodifikace – advokátní kancelář GÜRLICH & Co. 2013, č. 45.

GÜRLICH, R. Právnické osoby – fundace (nadace a nadační fondy). Novinky z rekodifikace – advokátní kancelář GÜRLICH & Co. 2014, č. 50.

HUBER, B. Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich aplikace v evropských zemích. Trestní právo. 2000, č. 9.

JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie. 2014, č. 9, s. 15–21.

JELÍNEK, J. Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie. 2017, č. 4, s. 17–21.

JOSKOVÁ, L. Ukončení dlouhodobých smluvních závazků obchodní společnosti v likvidaci. Obchodněprávní revue. 2017, č. 9, s. 246–250.

JURÁŠ, M. Zastoupení právnické osoby v civilním právu – aktuální problémy. Právní rozhledy. 2014, č. 12, s. 428–432.

KOPŘIVA, M. Soudce v říši účelu trestu. Trestněprávní revue. 2020, č. 3, s. 129–134.

KOTLÁN, P. Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob. Trestněprávní revue. 2020, č. 2, s. 87–91.

KOUDELKA, L. Které právnické osoby jsou opravdu způsobilé nést trestní odpovědnost. Soukromé právo. 2019, č. 1.

KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního práva hmotného. Trestněprávní revue. 2011, č. 9, s. 249–253.

KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost v České republice dosahuje i na právnické osoby. Právní rozhledy. 2011, č. 19.

MALÝ, J. Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě. Trestněprávní revue. 2019, č. 3, s. 53–60.

MALÝ, J. Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces. Právní rozhledy. 2019, č. 18, s. 632–637.

MALÝ, J. Vyvinění z odpovědnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na specifika vyvinění státního podniku. Státní zastupitelství. 2020, č. 2, s. 35–38.

MALÝ, J. Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba právnické osoby. Trestněprávní revue. 2020, č. 2, s. 98–104.

MALÝ, J. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. Právní rozhledy. 2020, č. 10, s. 368–371.

MALÝ, J. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. Právní rozhledy. 2020, č. 18, s. 637–642.

MALÝ, J. Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu. Trestněprávní revue. 2021, č. 4, s. 236–240.

MALÝ, J. Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby. Právní rozhledy. 2021, č. 20, s. 706–711.

MALÝ, J., ČERNÝ, M. Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost. Právní rozhledy. 2019, č. 12, s. 427–434.

MEDELSKÝ, J. Vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestněprávní revue. 2014, č. 4, s. 87–91.

MORÁVEK, J. Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů. Právní rozhledy. 2016, č. 21, s. 742–748.

MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo. 2000, č. 1.

MUSIL, J., PRÁŠKOVÁ, H., FALDYNA, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. Trestní právo. 2001, č. 3, s. 6–17.

NOVÁČKOVÁ, S. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné právní úpravě. Trestněprávní revue. 2012, č. 2, s. 27–30.

PELC, V. Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. Bulletin advokacie. 2018, č. 11, s. 40–43.

PRÁŠKOVÁ, H. Osobní působnost zákonů upravujících správní delikty. Správní právo. 2011, č. 6, s. 336–341.

PÚRY, F., RICHTER, M. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby. Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, č. 2, s. 195–207. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-1. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7049

SVATOŠ, R. Zproštění trestněprávní odpovědnosti právnické osoby. Trestněprávní revue. 2020, č. 1, s. 15–19.

ŠÁMAL, P. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie. 2011, č. 11, s. 19–29.

ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. Trestněprávní revue. 2016, č. 11–12, s. 247–253.

ŠÁMAL, P. Ještě k zavinění právnické osoby podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Právní rozhledy. 2017, č. 5, s. 169–179.

ŠÁMAL, P., ELIÁŠ, K. Několik poznámek k článku „Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku“. Trestněprávní revue. 2015, č. 3, s. 59–74.

ŠELLENG, D. K některým aspektům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti. Bulletin advokacie. 2017, č. 12, s. 27–30.

TIBITANZLOVÁ, A. K problému procesního postupu v případě přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce. Bulletin advokacie. 2021, č. 6, s. 40–43.

TIBITANZLOVÁ, A. Nutná obhajoba právnické osoby – ano, či ne? – 1. část. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, s. 29–33.

TIBITANZLOVÁ, A. Nutná obhajoba právnické osoby – ano, či ne? – 2. část. Bulletin advokacie. 2018, č. 7–8, s. 20–23.

TOMŠOVÁ, E. Úvaha nad schopností zletilého právně jednat. Právní rozhledy. 2016, č. 17, s. 595–599.

VIDRNA, J. Dvě poznámky k trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie. 2012, č. 10, s. 34–35.

VRBĚCKÁ, L. K některým požadavkům na určení sídla právnické osoby při jejím zakládání či změně jejího sídla. Ad Notam. 2018, č. 4, s. 9–12.

ŽĎÁRSKÝ, Z. K účinkům zahájení trestního stíhání z hlediska promlčení a otázkám souvisejícím. Trestněprávní revue. 2016, č. 9, s. 195–203.

ŽĎÁRSKÝ, Z. K trestní odpovědnosti právnických osob v ČR nejen z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství. Státní zastupitelství. 2017, č. 1, s. 14–15.

ŽĎÁRSKÝ, Z. K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu teorie i praxe. Trestněprávní revue. 2020, č. 1, s. 1–14.

Sborníky z konferencí

ČEP, D. Nutná obhajoba a právnická osoba – vše jasné? In: HRUŠÁKOVÁ, M., PROVAZNÍK, J., VALDHANS, J. (eds.). Dny práva – 2017 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 21–53.

MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? In: KUCHTA, J. (ed.). Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 17. 4. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 166–185.

PELIKÁNOVÁ, I. Některé koncepční otázky nové kodifikace soukromého práva. In: ZOUFALÝ, V. Sborník Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2014, s. 189–215.

ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: KUCHTA, J. (ed.). Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 17. 4. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 197–222.

ŠÁMAL, P. K připravované trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného. In: Sborník XIII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2003, s. 242–292.

ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice. In: KRATOCHVÍL, V., LÖFF, M. (eds.). Sborník Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 104–182.

Ostatní

BENEŠ, P. Subsidiarita trestní represe a zásada ultima ratio v novém trestním zákoně. bcak.cz [online]. [cit. 9. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.bcak.cz/subsidiarita-trestni-represe-a-zasada-ultima-ratio-v-novem-trestnim-zakone/

BLAHA, O., DOLEŽAL, M. Úskalí přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. In: Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

ČEP, D. Glosa k doručování právnické osobě, proti níž se trestní řízení vede (aneb malé významné proměny v trestním řízení). Příspěvek na konferenci COFOLA 2018, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018.

Organizační statistika – časové řady. Český statistický úřad [cit. 4. 12. 2021]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/23188653/crescr100421_2.xlsx/307d6eb7-a94d-4ecc-bbcc-5405387248fe?version=1.1

DAUTZENBERG, N. Vorgesellschaft, Definition: Was ist „Vorgesellschaft“? wirtschaftslexikon.gabler.de [online]. [cit. 28. 10. 2021]. Dostupné z: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vorgesellschaft-50219

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Záznam z konference dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=F-LSZLEwFks

DIMUN, P. Útok na zboží: výbuch ve Vrběticích policie vyšetřuje jako obecné ohrožení. ceska-justice.cz [online]. 20. 4. 2021 [cit. 11. 12. 2021]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2021/04/utok-na-zbozi-vybuch-ve-vrbeticich-policie-vysetruje-jako-obecne-ohrozeni/

FENYK, J., SMEJKAL, L., PROVAZNÍK, J. Několik poznámek k přechodu trestní odpovědnosti právnických osob – pozoruhodný posun zákonodárce od subsidiarity k přepětí trestní represe – od viny, spoluviny po „infekci“. In: Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

FRANC, M. Perspektivy institutu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. epravo.cz [online]. 17. 8. 2015 [cit. 19. 8. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/perspektivy-institutu-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-v-ceske-republice-98495.html

JONAS, M. Vorgründungsgesellschaft: Was ist dies bei einer GmbH? steuba.de [online]. 8. 9. 2021 [cit. 28. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.steuba.de/gmbh/gmbh-vorgruendungsgesellschaft/

JULA, R., VOLKELT, L. Vorgründungsgesellschaft – Zusammenfassung. haufe.de [online]. 8. 10. 2021 [cit. 28. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/vorgruendungsgesellschaft_idesk_PI20354_HI9158172.html

KALVODOVÁ, V. Sankcionování právnických osob z pohledu právní úpravy, odborné literatury a aplikační praxe. In: Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

KAVĚNA, M., ŠAMOVÁ. M., HRAČOVOVÁ, K., SKOČOVSKÝ, D. Trestní a správní odpovědnost právnických osob ve vybraných členských státech EU, Srovnávací studie č. 5.270. Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, duben 2007, aktualizace červen 2016.

KOTLÁN, P. Trestní odpovědnost a ekonomická kriminalita. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021.

MALÝ, J. Sankcionování mladistvých de lege lata a de lege ferenda. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017.

MALÝ, J. Trestní řízení s důrazem na specifika společného řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě. Rigorózní práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/qi3nw/ [cit. 2. 10. 2021].

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Průvodce právní úpravou pro státní zástupce k aplikaci § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 2., upr. a dopl. vyd. vydáno v Brně dne 14. 8. 2018 pod sp. zn. 1 SL 141/2017. Veřejná žaloba [online]. 14. 8. 2018 [cit. 14. 11. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Aktualizovaná-metodika-NSZ-Aplikace-§-8-odst.-5-ZTOPO.-Průvodce-novou-právn%C3%AD-úpravou-pro-státn%C3%AD-zástupce.pdf

Průvodce právní úpravou pro státní zástupce k aplikaci § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Třetí, přepracované vydání, s. 20–21, Nejvyšší státní zastupitelství, vydáno v Brně dne 9. 11. 2020 pod sp. zn. 1 SL 113/2020. Veřejná žaloba [online]. 9. 11. 2020. [cit. 14. 11. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/11/Metodika-NSZ-k-§-8-odst. -5-ZTOPO-2020.pdf

PÚRY, F. Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů. Právní prostor [online]. 15. 1. 2020 [cit. 7. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestni-odpovednost-v-souvislosti-s-rozhodovanim-kolektivnich-organu

RUBAN, R., ČEP, D. Předběžná právnická osoba a její odpovědnost – vstupní úvahy. In: Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

SOBEK, T. Je právnická osoba fikce? teorieprava.blogspot.com [online]. 25. 10. 2009 [cit. 2. 10. 2021]. Dostupné z: http://teorieprava.blogspot.com/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html

Stanovisko ministryně spravedlnosti Marie Benešové nazvané „K podnětům k podání stížnosti pro porušení zákona v souvislosti s uloženými tresty za vybrané trestné činy spáchané za nouzového stavu státu (pandemie COVID-19)“ ze dne 29. 7. 2021 [cit. 11. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/715672/Obecné+stanovisko+SPZ+%28nouzový+stav%29.pdf/ddb830a0-1737-457e-8f07-26479a99de6c

SVOBODA, V. Facebook se přejmenoval na Meta, zrušil stránku pražské neziskové organizace se stejným názvem. irozhlas.cz [online]. 2. 11. 2021 [cit. 5. 12. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/facebook-nove-jmeno-meta-neziskova-organizace-deti-pedagogove​-zrusena-stranka_2111021524_vis

ŠELLENG, D. K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. vsehrd.cz [online]. [cit. 28. 12. 2021]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/k-otazce-pricitatelnosti-trestneho-cinu-pravnicke-osobe_47b83ee7-3378-498f-b2c7-1be2d5beae21

ŠOLC, M. K novému pojetí péče řádného hospodáře. epravo.cz [online]. 3. 6. 2014 [cit. 11. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-pece-radneho-hospodare-94266.html

TROJAN, L. Zamyšlení nad tresty ukládanými právnickým osobám. In: Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

VILÍMOVÁ, J. Aktuální vývoj společnosti s ručením omezeným. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.

Úřad vlády: Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, č. 40/2009 Dz.

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 418/2011 Dz.

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz.

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, č. 135/2016 Dz.

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 183/2016, č. 183/2016 Dz.

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 55/2017 Dz.

WEINHOLD LEGAL. Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Legal Alert. 2016, č. 6.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Advokátska kancelária RELEVANS [online]. [cit. 17. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.relevans.sk/zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob/

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace