MABC-2 pro děti s poruchou autistického spektra. Manuál pro metodiku šetření dětí testem motoriky MABC-2

Tereza Možná, Hana Válková
Anotace

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou neuro-vývojová pervazivní multifaktoriální onemocnění dosud neznámé etiologie, která jsou často spojena s významným narušením motorických kompetencí a zpožděním motorického vývoje. S prudce vzrůstající prevalencí těchto poruch v České republice i celosvětově, jsou možnosti diagnostiky motorické úrovně dětí s PAS stále větší prioritou. Na základě výzkumu byla upravena standardní administrace a proces realizace testu motoriky pro děti Movement Assessment Battery for Children, 2. edice (MABC-2) navržením modifikací, využívající klíčové principy strukturovaného učení a TEACCH programu. Zejména se jedná o prvky: Individualizace, Strukturalizace, Vizualizace a Motivace, které byly implikovány do celého procesu testování motoriky dětí testem MABC-2.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0177-3
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0177-2023

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0176-6
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 72
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova porucha autistického spektra , PAS , MABC-2 , Movement Assessment Battery for Children , motorika , test
Jazyky Čeština
Reference

Adamus, P., Vančová, A. Löfflerová, M. (2017). Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních  poznatků. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American  Psychiatric Association.  https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Allen, K. A., Bredero, B., Van Damme, T., Ulrich, D. A., & Simons, J. (2017). Test of gross motor development-3  (TGMD-3) with the use of visual supports for children with autism spectrum disorder: validity and  reliability. Journal of autism and developmental disorders, 47(3), 813–833.  https://doi.org/10.1007/s10803-016-3005-0

Barbera, M. L., & Rasmussen, T. (2019). Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými  poruchami. Masarykova univerzita. 

Bazalová, B. (2011). Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Masarykova univerzita. Bednářová, J., & Šmardová, V. (2021). Rozvoj grafomotoriky: jak rozvíjet kreslení a psaní (2. vydání). Edika. 

Bernard-Opitz, V., & Häußler, A. (2010). Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS).  Fördermaterialien für visuell Lernende. Kohlhammer. 

Bertram, C. P., Marteniuk, R. G., Guadagnoli, M. A. (2007). On the Use and Misuse of Video Analysis. International  Journal of Sports Science & Coaching, 2(1_suppl), 37–46. https://doi.org/10.1260/174795407789705406 

Cairney, J., Dudley, D., Kwan, M., Bulten, R., & Kriellaars, D. (2019). Physical Literacy, Physical Activity and Health:  Toward an Evidence-Informed Conceptual Model. Sports Medicine, 49(3), 371–383. https://doi.org/10.1007/ s40279-019-01063-3 

Colombo-Dougovito, A. M., & Block, M. E. (2019). Fundamental motor skill interventions for children and adolescents  on the autism spectrum: A literature review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 6(2), 159–171.  https://doi.org/10.1007/s40489-019-00161-2. 

Courchesne, V., Tesfaye, R., Mirenda, P., Nicholas, D., Mitchell, W., Singh, I., Zwaigenbaum, L., & Elsabbagh,  M. (2022). Autism Voices: A novel method to access first-person perspective of autistic youth. Autism, 26(5),  1123–1136. https://doi.org/10.1177/13623613211042128 

Crucitti, J., Hyde, C., & Stokes, M. A. (2019). Hammering that nail: varied praxis motor skills in younger autistic  children. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04136-4. 

Čadilová, V. & Žampachová, Z. (2008). Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými  poruchami. Portál.  

Čadilová, V. & Žampachová, Z. (2012). Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Univerzita  Palackého v Olomouci. 

Faber, L., van den Bos, N., Houwen, S., Schoemaker, M. M., & Rosenblum, S. (2022). Motor skills, visual perception,  and visual-motor integration in children and youth with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum  Disorders, 96 https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.101998

French B., Sycamore N.J., McGlashan H.L., Blanchard C.C.V., Holmes N.P. (2018). Ceiling effects in the Movement  Assessment Battery for Children-2 (MABC-2) suggest that non-parametric scoring methods are required. PLoS  ONE, 13(6): e0198426. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198426 

Grandin, T. (2022). Jak to vidím já – Osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom. Pragma.

Häußler, A., Lausnann, E., Tuckermann, A. (2014). Strukturované učení v praxi. Pasparta. 

Henderson, S. E., Sugden, D., & Barnett, A. L. (1992). Movement assessment battery for children-2. Research in  Developmental Disabilities

Henderson, S. E, Sugden, D., & Barnett, A. L. (2007). Movement Assessment Battery for Children-2 [Database record].  APA PsycTests. https://doi.org/10.1037/t55281-000 

Hlebová, B. (2020). Barbera, M.L., Rasmussen, T. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými  neurovývojovými poruchami. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 9(1), 104–105. 

Hu, X., Wang, H., Han, Z. R., Zhao, Y., Ke, L. (2021). The influence of visual supports and motivation on motor  performance of the MABC-2 for Chinese school-aged children with autism spectrum disorder. Scientific  Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-95155-8 

Hume, K., Steinbrenner, J.R., Odom, S.L., Morin K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S.,  Yücesoy-Özkan, S. & Savage, M. N. (2021). Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with  Autism: Third Generation Review. J Autism Dev Disord, 51, 4013–4032. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.101998

Jacobs, J. K., Kawanaka, T., Stigler, J. W. (1999). Integrating qualitative and quantitative approaches to the analysis  of video data on classroom teaching. International Journal of Educational Research, 31(8), 717–724.  https://doi.org/10.1016/s0883-0355(99)00036-1 

Koumarová, M. L. (2012). Primární motorické stereotypie v dětském věku. Pediatrie pro praxi, 13(3), 164–166.  

Liu, T. & Breslin, C. M. (2013). The effect of a picture activity schedule on performance of the MABC–2 for children  with autism spectrum disorder. Research quarterly for exercise and sport, 84.2, 206–212.  https://doi.org/10.1080/02701367.2013.784725

Liu, T. (2014). Gross Motor Performance by Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing  Children on TGMD-2. Journal of Child and Adolescent Behaviour, 02(01).  https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000123

MacDonald, M., Lord, C., & Ulrich, D. A. (2013). The relationship of motor skills and adaptive behaviour skills  in young children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(11), 1383–1390.  https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.07.020 

Možná, T., & Válková, H. (2021a, 28. dubna). Sportovní hra u dětí s poruchou autistického spektra. 14. ročník  mezinárodní konference Hry – výzkum a aplikace, Plzeň, Česká republika. 

Mozna, T., & Valkova, H. (2021b). The process and logistics of testing motor competencies in children with autism  spectrum disorder in the Czech context. In Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (Vol. 34, No. 5,  pp. 1358–1358). NJ USA: WILEY. 

Možná, T. (2022). Evaluace motorických kompetencí testem MABC2 u dětí s PAS [Rigorózní práce, Masarykova  univerzita]. Archiv závěrečných prací MUNI. https://is.muni.cz/th/haao3/ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci  vzdělávacího procesu. https://www.msmt.cz/file/49807/ 

Psotta, R., & Hendl, J. (2012). Movement Assessment Battery for Children-: Cross-cultural comparison between  11–15 year old children from the Czech Republic and the United Kingdom. Acta Gymnica, 42(3), 7–16.  https://doi.org/10.5507/ag.2012.013

Psotta, R. (2014). MABC-2: Test motoriky pro děti. Hogrefe–Testcentrum. 

Reindal, L., Nærland, T., Sund, A. M., Glimsdal, B. A., Andreassen, O. A., & Weidle, B. (2022). The co-occurrence  of motor and language impairments in children evaluated for autism spectrum disorder. an explorative study from  norway. Research in Developmental Disabilities, 127. https://doi:10.1016/j.ridd.2022.104256 

Salvador-Garcia, C., Chiva-Bartoll, O., Belaire-Meliá, A. et al. (2022). Motor Performance in School-Aged Children  with Autism Spectrum Disorder: Effects of an Extracurricular Physical Education program and socio-ecological  correlates. J Dev Phys Disabil, 34, 355–372. https://doi.org/10.1007/s10882-021-09802-z 

Sansi, A., Nalbant, S., & Ozer, D. (2021). Effects of an inclusive physical activity program on the motor skills, social  skills and attitudes of students with and without autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental  Disorders, 51(7), 2254–2270. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04693-z

Thomas, S., Barnett, L. M., Papadopoulos, N., Lander, N., McGillivray, J., & Rinehart, N. (2022). How do physical  activity and sedentary behaviour affect motor competence in children with autism spectrum disorder compared to  typically developing children: A pilot study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(8), 3443–3455.  https://doi:10.1007/s10803-021-05205-3 

Urbanovská, E. (2011). Jak pracovat se žákem s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (n.d.). 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11).  https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11# o-klasifikaci 

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Portál. 

Vařeková, J., & Daďová, K. (2014). Pohybová aktivita a kognitivní funkce. Medicina Sportiva Bohemica  et Slovaca, 23(4), 210–215. 

Yarimkaya, E., Ilhan, E. L., & Karasu, N. (2017). Akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum  bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 225–252. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.319423

Zeng, H., Liu, S., Huang, R., Zhou, Y., Tang, J., Xie, J., … Yang, B. X. (2021). Effect of the TEACCH program  on the rehabilitation of preschool children with autistic spectrum disorder: A randomized controlled trial. Journal  of Psychiatric Research, 138, 420–427. https://doi:10.1016/j.jpsychires.2021.04.025 

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.