Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách

Darina Mísařová, Hana Svobodová, Vendula Mašterová
Anotace

Název anglicky: The concept of developing geoinformatics skills in teaching at primary and secondary schools

Koncepce reaguje na nedostatečnou podporu rozvoje geoinformačních dovedností na základních a středních školách v Česku. Jejím cílem je vytvořit provázaný systém rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na ZŠ a SŠ s důrazem na implementaci nástrojů GIS a navrhnout zásady pro rozvoj geoinformačních dovedností ve výuce. Za tímto účelem je vytvořena matice učebních úloh uspořádaná podle jednotlivých geoinformačních dovedností – čtení, výběr, použití, tvorba a sdílení. Koncepce je určena zejména pro současné i budoucí učitele zeměpisu/geografie na ZŠ a SŠ, ale také pro tvůrce školních vzdělávacích programů či učitele v neformálním vzdělávání. Koncepce včetně učebních úloh a dalších materiálů je dostupná online na https://gitdoskol.ped.muni.cz.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0011-0
Počet stran 67
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-280-0010-3
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 67
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova geoinformační technologie , geoinformační dovednosti , geografický informační systém (GIS) , digitální kompetence
Jazyky Čeština
Reference

Anunti, H., Vuopala, E., & Rusanen, J. (2020). A Portfolio Model for the Teaching and Learning of GIS Competencies in an Upper Secondary School: A Case Study from a Finnish Geomedia Course. Review of International Geographical Education (RIGEO), 10(3), 262–282. https://doi.org/10.33403/rigeo.741299

ArcGIS Online (n. d.). Dostupné z https://www.arcgis.com/

Baker, T. R. (2015). WebGIS in education. In O. Muñiz Solari, A. Demirci, & J. van der Schee J. (Eds.), Geospatial technologies and geography education in a changing world: Geospatial practices and lessons learned (s. 105–115). Springer. doi:10.1007/978-4-431-55519-3_9

Bernhäuserová, V., & Havelková, L. (2019). Geoportály do výuky geografie snadno a rychle. Geografické rozhledy, 28(4), 20–23.

Boston GIS (2021). Comparison Between Open Source and Commercial Software. Dostupné z https://www.bostongis.com/?content_name=opensource_commercial

Brdička, B. (2015). Jak definovat digitální gramotnost. Metodický portál RVP.CZ. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20549/JAK-DEFINOVAT-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html

Burian, J., & Vostrčil, M. (2012). Geoinformatika je všude kolem nás. Krok: kulturní revue Olomouckého kraje, 9(1), 50–55.

Cartwright, W. E., Peterson, M. P., & Gartner, G. (2007). Multimedia Cartography. 2. vyd., Springer: Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36651-5

Cenia (2021). Vítejte a stránkách Národního geoportálu INSPIRE. Dostupné z: https://geoportal.gov.cz/web/ guest/home

Čerba, O. (2010). Multimediální tematické mapy. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě.

Česká geologická služba (n. d.). Dostupné z www.geology.cz

Český statistický úřad (2019). Slovník pojmů – Informační technologie. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/slovnik-pojmu-informacni-technologie

Dobrovolná, K. (2020). Geografické informační systémy ve výuce na základních a středních školách – přehledová studie. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Donert, K., Desmidt, F., Lázaro y Torres, M. L., De Miguel González, R., Lindner-Fally, M., Parkinson, A., Prodan, D., Wołoszyńska-Wiśniewska, E., & Zwartjes, L. (2016). The GI-Learner Approach: Learning Lines for Geospatial Thinking in Secondary Schools. GI_Forum 2016, 4(2), 134–146. https://doi.org/10.1553/giscience2016_02_s134

Eboy, O. V. (2017). Tourism Mapping: An Overview of Cartogprahy and the Use of GIS. BIMP-EAGA Journal of Sustainable Tourism Development, 6(1), 61–67.

Esri (2020). Esri Products. Dostupné z https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-desktop/announcements/arcmap-continued-support/

Favier, T. (2013). Geo-informationtechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs: Een brochure voor docenten. Vrije Universiteit Amsterdam.

Fryč, J., Matušková, Z., Katzová, P., Kovář, K., Beran, J., Valachová, I., … Hrdlička, F., et al. (2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. MŠMT.

GI learner (n. d.). Dostupné z www.gilearner.ugent.be

GISMentors (2020). Úvod do (open-source) GIS. Dostupné z https://training.gismentors.eu/open-source-gis/uvod.html

Google Maps (n. d.). Dostupné z https://www.google.cz/maps

GSA (2020). What is GNSS? Dostupné z https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss 

Hájková, M., & Svobodová, H. (2017). Česká republika–tematický atlas. Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/?id=1371239

Hanus, M., Havelková, L., Kocová, T., Bernhäuserová, V., Štolcová, K., Fenclová, K., & Zýma, M. (2020). Práce s mapou ve výuce. PřF UK. Dostupné z: http://mapovedovednosti.cz/docs/metodika_mapovedovednosti.pdf 

Havelková, L., & Hanus, M. (2019). Map skills in education: a systematic review of terminology, methodology, and influencing factors. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 9(2), 361–401. https://doi.org/10.33403/rigeo.591094

Hofierka, J., Kaňuk, & J., Gallay, M. (2014). Geoinformatika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Horák J. (2019). Potřeby a příležitosti vzdělávání v geoinformatice. In Sborník GIS ve veřejné správě 2019 (s. 1–16). ČAGI.

Horák, J., Rapant, P., Jedlička, K., & Inspektor, T. (2016). Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni. Dostupné z: https://gis.vsb.cz/tacr_kurikula/

Chen, H.-Y., Sato, K., & Zheng, M.-C. (2019). How different travel media promote tourism activities. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 18(4), 298–310. https://doi.org/10.1080/13467581.2019.1656079

Integrated Regional Water Management Programme. Layers. Dostupné z: https://inyo-monowater.org/resources/giswhat/layers/

InteticsGEO (2016). Commercial vs. Open Source: A comparison of GIS Software. Dostupné z https://geo.intetics.com/geo-blog/commercial-vs-open-source-a-comparison-of-gis-software

Kerski, J. J. (2003). The Implementation and Effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education. Journal of Geography, 102(3), 128–137. https://doi.org/10.1080/00221340308978534

Kerski, J. J. (2018). Why GIS in Education Matters. Dostupné z https://www.geospatialworld.net/blogs/why-gis-in-education-matters/

Kerski, J. J. (2021). Connecting GIS Education to Bloom’s Taxonomy. Dostupné z https://community.esri.com/t5/education-blog/connecting-gis-education-to-bloom-s-taxonomy/ba-p/1011891

Kerski, J. J., Demirci, A., & Milson, A. J. (2013). The global landscape of GIS in secondary education. Journal of Geography, 112(6), 232–247. https://doi.org/10.1080/00221341.2013.801506

Kimpl L. (2010). Prostorové nadstavby nekomerčních databází - vstup a správa geoobjektů. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodověděcká fakulta.

Král, L. (2015a). Geoinformatické dovednosti v českých a zahraničních vzdělávacích dokumentech. Geografické rozhledy, 24(3), 20–21.

Král, L. (2015b). Geoinformatika ve středoškolském kurikulu. Univerzita Karlova v Praze.

Lemmens, M. (2011). Geo-information. Technologies, Applications and the Environment. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1667-4

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons, Ltd.

Mapy.cz (n. d.). Dostupné z www.mapy.cz

Maurya, S. P., Ohri, A., & Mishra, S. (2015). Open source GIS: A Review. Proceedings of National Conference on Open Source GIS: Opportunities and Challenges Department of Civil Engineering (s. 150–155). IIT (BHU).

Microsoft (2021). PowerBI a ESRI ArcGIS. Dostupné z https://powerbi.microsoft.com/cs-cz/power-bi-esri-arcgis/

Mrázková, K. (2013). Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Nadace OSF (2021). Náš stát, naše data. Dostupné z: https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/

Nétek, R. (2020). Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu. Univerzita Palackého v Olomouci.

Nétek, R., & Burian, T. (2018). Free and open ource v geoinformatice. Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/prf.20.24458274

Novotná, M., & Voženílek, V. (2003). Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie. Geografické rozhledy, 12(4), I–IV.

Pravda, J. (2003). Stručný lexikón kartografie. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved.

Pravda, J. (2006). Metódy mapového vyjadrovania: klasifikácia a ukážky. Geografický ústav SAV.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Portál.

Qgis.org (2021). About QGIS. Dostupné z https://qgis.org/en/site/about/index.html

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007). Vyzkumný ústav pedagogický v Praze.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). MŠMT.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2021). MŠMT.

Rapant P. (2006). Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava.  Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/40387847_Geoinformatika_a_geoinformacni_technologie

Roosaare, J., & Liiber, Ü. (2013). GIS in school education in Estonia–looking for an holistic approach. J-READING Journal of reasearch and didatics in Geography, 1(2), 47–56.

Sack, C. (2017). Web Mapping. In J. P. Wilson (Ed.), The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge. DOI: 10.22224/gistbok/2017.4.11. Dostupné z: https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/web-mapping

Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy : na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Masarykova univerzita. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.

Šmída, J., & Taibr, P. (2006). Informační a komunikační technologie v hodině zeměpisu. Technická univerzita v Liberci.

Voženílek, V. (1998). Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

VÚGTK (2020a). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Digitalizace mapy. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=2506&l=digitalizace-mapy

VÚGTK (2020b). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Ortofotomapa. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=5221&l=ortofotomapa

VÚGTK (2020c). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=5220&l=ortofotosnimek--ortogonalizovany-snimek

Zwartjes, L., & de Lázaro y Torres, M. L. (2019). Geospatial Thinking Learning Lines in Secondary Education: The GI Learner Project. In: de Miguel González, R., Donert, K. & Koutsopoulos K. (Eds.), Geospatial Technologies in Geography Education. Key Challenges in Geography (s. 41–61). EUROGEO Book Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17783-6_3 

Židek, V. (2007). Výuka geoinformačních technologií na vysokých školách – komerční, nekomerční nebo svobodný software. In GIS Ostrava 2007.

 

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021 (1)

1. Czech education system’s conditions for the implementation of GIS in the curriculum in an international context
Darina Mísařová, Hana Svobodová, Vendula Mašterová, Kateřina Novotná
International Research in Geographical and Environmental Education  první strana: 1,  rok: 2024  
https://doi.org/10.1080/10382046.2023.2299602


Podobné publikace