Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách

Darina Mísařová, Hana Svobodová, Vendula Mašterová
Anotace

Koncepce reaguje na nedostatečnou podporu rozvoje geoinformačních dovedností na základních a středních školách v Česku. Jejím cílem je vytvořit provázaný systém rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na ZŠ a SŠ s důrazem na implementaci nástrojů GIS a navrhnout zásady pro rozvoj geoinformačních dovedností ve výuce. Za tímto účelem je vytvořena matice učebních úloh uspořádaná podle jednotlivých geoinformačních dovedností – čtení, výběr, použití, tvorba a sdílení. Koncepce je určena zejména pro současné i budoucí učitele zeměpisu/geografie na ZŠ a SŠ, ale také pro tvůrce školních vzdělávacích programů či učitele v neformálním vzdělávání. Koncepce včetně učebních úloh a dalších materiálů je dostupná online na https://gitdoskol.ped.muni.cz.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0011-0
Počet stran 67
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-280-0010-3
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 67
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova geoinformační technologie , geoinformační dovednosti , geografický informační systém (GIS) , digitální kompetence
Jazyky Čeština
Reference

Anunti, H., Vuopala, E., & Rusanen, J. (2020). A Portfolio Model for the Teaching and Learning of GIS Competencies in an Upper Secondary School: A Case Study from a Finnish Geomedia Course. Review of International Geographical Education (RIGEO), 10(3), 262–282. https://doi.org/10.33403/rigeo.741299

ArcGIS Online (n. d.). Dostupné z https://www.arcgis.com/

Baker, T. R. (2015). WebGIS in education. In O. Muñiz Solari, A. Demirci, & J. van der Schee J. (Eds.), Geospatial technologies and geography education in a changing world: Geospatial practices and lessons learned (s. 105–115). Springer. doi:10.1007/978-4-431-55519-3_9

Bernhäuserová, V., & Havelková, L. (2019). Geoportály do výuky geografie snadno a rychle. Geografické rozhledy, 28(4), 20–23.

Boston GIS (2021). Comparison Between Open Source and Commercial Software. Dostupné z https://www.bostongis.com/?content_name=opensource_commercial

Brdička, B. (2015). Jak definovat digitální gramotnost. Metodický portál RVP.CZ. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20549/JAK-DEFINOVAT-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html

Burian, J., & Vostrčil, M. (2012). Geoinformatika je všude kolem nás. Krok: kulturní revue Olomouckého kraje, 9(1), 50–55.

Cartwright, W. E., Peterson, M. P., & Gartner, G. (2007). Multimedia Cartography. 2. vyd., Springer: Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36651-5

Cenia (2021). Vítejte a stránkách Národního geoportálu INSPIRE. Dostupné z: https://geoportal.gov.cz/web/ guest/home

Čerba, O. (2010). Multimediální tematické mapy. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě.

Česká geologická služba (n. d.). Dostupné z www.geology.cz

Český statistický úřad (2019). Slovník pojmů – Informační technologie. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/slovnik-pojmu-informacni-technologie

Dobrovolná, K. (2020). Geografické informační systémy ve výuce na základních a středních školách – přehledová studie. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Donert, K., Desmidt, F., Lázaro y Torres, M. L., De Miguel González, R., Lindner-Fally, M., Parkinson, A., Prodan, D., Wołoszyńska-Wiśniewska, E., & Zwartjes, L. (2016). The GI-Learner Approach: Learning Lines for Geospatial Thinking in Secondary Schools. GI_Forum 2016, 4(2), 134–146. https://doi.org/10.1553/giscience2016_02_s134

Eboy, O. V. (2017). Tourism Mapping: An Overview of Cartogprahy and the Use of GIS. BIMP-EAGA Journal of Sustainable Tourism Development, 6(1), 61–67.

Esri (2020). Esri Products. Dostupné z https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-desktop/announcements/arcmap-continued-support/

Favier, T. (2013). Geo-informationtechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs: Een brochure voor docenten. Vrije Universiteit Amsterdam.

Fryč, J., Matušková, Z., Katzová, P., Kovář, K., Beran, J., Valachová, I., … Hrdlička, F., et al. (2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. MŠMT.

GI learner (n. d.). Dostupné z www.gilearner.ugent.be

GISMentors (2020). Úvod do (open-source) GIS. Dostupné z https://training.gismentors.eu/open-source-gis/uvod.html

Google Maps (n. d.). Dostupné z https://www.google.cz/maps

GSA (2020). What is GNSS? Dostupné z https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss 

Hájková, M., & Svobodová, H. (2017). Česká republika–tematický atlas. Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/?id=1371239

Hanus, M., Havelková, L., Kocová, T., Bernhäuserová, V., Štolcová, K., Fenclová, K., & Zýma, M. (2020). Práce s mapou ve výuce. PřF UK. Dostupné z: http://mapovedovednosti.cz/docs/metodika_mapovedovednosti.pdf 

Havelková, L., & Hanus, M. (2019). Map skills in education: a systematic review of terminology, methodology, and influencing factors. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 9(2), 361–401. https://doi.org/10.33403/rigeo.591094

Hofierka, J., Kaňuk, & J., Gallay, M. (2014). Geoinformatika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Horák J. (2019). Potřeby a příležitosti vzdělávání v geoinformatice. In Sborník GIS ve veřejné správě 2019 (s. 1–16). ČAGI.

Horák, J., Rapant, P., Jedlička, K., & Inspektor, T. (2016). Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni. Dostupné z: https://gis.vsb.cz/tacr_kurikula/

Chen, H.-Y., Sato, K., & Zheng, M.-C. (2019). How different travel media promote tourism activities. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 18(4), 298–310. https://doi.org/10.1080/13467581.2019.1656079

Integrated Regional Water Management Programme. Layers. Dostupné z: https://inyo-monowater.org/resources/giswhat/layers/

InteticsGEO (2016). Commercial vs. Open Source: A comparison of GIS Software. Dostupné z https://geo.intetics.com/geo-blog/commercial-vs-open-source-a-comparison-of-gis-software

Kerski, J. J. (2003). The Implementation and Effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education. Journal of Geography, 102(3), 128–137. https://doi.org/10.1080/00221340308978534

Kerski, J. J. (2018). Why GIS in Education Matters. Dostupné z https://www.geospatialworld.net/blogs/why-gis-in-education-matters/

Kerski, J. J. (2021). Connecting GIS Education to Bloom’s Taxonomy. Dostupné z https://community.esri.com/t5/education-blog/connecting-gis-education-to-bloom-s-taxonomy/ba-p/1011891

Kerski, J. J., Demirci, A., & Milson, A. J. (2013). The global landscape of GIS in secondary education. Journal of Geography, 112(6), 232–247. https://doi.org/10.1080/00221341.2013.801506

Kimpl L. (2010). Prostorové nadstavby nekomerčních databází - vstup a správa geoobjektů. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodověděcká fakulta.

Král, L. (2015a). Geoinformatické dovednosti v českých a zahraničních vzdělávacích dokumentech. Geografické rozhledy, 24(3), 20–21.

Král, L. (2015b). Geoinformatika ve středoškolském kurikulu. Univerzita Karlova v Praze.

Lemmens, M. (2011). Geo-information. Technologies, Applications and the Environment. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1667-4

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons, Ltd.

Mapy.cz (n. d.). Dostupné z www.mapy.cz

Maurya, S. P., Ohri, A., & Mishra, S. (2015). Open source GIS: A Review. Proceedings of National Conference on Open Source GIS: Opportunities and Challenges Department of Civil Engineering (s. 150–155). IIT (BHU).

Microsoft (2021). PowerBI a ESRI ArcGIS. Dostupné z https://powerbi.microsoft.com/cs-cz/power-bi-esri-arcgis/

Mrázková, K. (2013). Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Nadace OSF (2021). Náš stát, naše data. Dostupné z: https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/

Nétek, R. (2020). Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu. Univerzita Palackého v Olomouci.

Nétek, R., & Burian, T. (2018). Free and open ource v geoinformatice. Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/prf.20.24458274

Novotná, M., & Voženílek, V. (2003). Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie. Geografické rozhledy, 12(4), I–IV.

Pravda, J. (2003). Stručný lexikón kartografie. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved.

Pravda, J. (2006). Metódy mapového vyjadrovania: klasifikácia a ukážky. Geografický ústav SAV.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Portál.

Qgis.org (2021). About QGIS. Dostupné z https://qgis.org/en/site/about/index.html

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007). Vyzkumný ústav pedagogický v Praze.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). MŠMT.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2021). MŠMT.

Rapant P. (2006). Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava.  Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/40387847_Geoinformatika_a_geoinformacni_technologie

Roosaare, J., & Liiber, Ü. (2013). GIS in school education in Estonia–looking for an holistic approach. J-READING Journal of reasearch and didatics in Geography, 1(2), 47–56.

Sack, C. (2017). Web Mapping. In J. P. Wilson (Ed.), The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge. DOI: 10.22224/gistbok/2017.4.11. Dostupné z: https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/web-mapping

Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy : na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Masarykova univerzita. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.

Šmída, J., & Taibr, P. (2006). Informační a komunikační technologie v hodině zeměpisu. Technická univerzita v Liberci.

Voženílek, V. (1998). Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

VÚGTK (2020a). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Digitalizace mapy. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=2506&l=digitalizace-mapy

VÚGTK (2020b). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Ortofotomapa. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=5221&l=ortofotomapa

VÚGTK (2020c). Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí. Ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek. Dostupné z: http://ww.slovnikcuzk.eu/termin.php?&tid=5220&l=ortofotosnimek--ortogonalizovany-snimek

Zwartjes, L., & de Lázaro y Torres, M. L. (2019). Geospatial Thinking Learning Lines in Secondary Education: The GI Learner Project. In: de Miguel González, R., Donert, K. & Koutsopoulos K. (Eds.), Geospatial Technologies in Geography Education. Key Challenges in Geography (s. 41–61). EUROGEO Book Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17783-6_3 

Židek, V. (2007). Výuka geoinformačních technologií na vysokých školách – komerční, nekomerční nebo svobodný software. In GIS Ostrava 2007.

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace