Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku

Lucie Mrázková
Anotace

Publikace se zabývá srovnáním vybraných otázek věcných práv, které jsou zmíněny v rámci DCFR, a aktuální české úpravy. Vzhledem k tomu, že DCFR v době svého vzniku čerpal českou právní úpravu ze zákona č. 40/1964 Sb., jedná se rovněž o aktualizaci komparace s českým právem, kterou DCFR v některých otázkách předkládá. Okruh vybraných otázek věcných práv se v projektu řídí podle DCFR, tedy rozebrány jsou pouze ty otázky, které DCFR výslovně zmiňuje.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9844-2
Počet stran 108
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9844-2020

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

BAR, Christian von (ed.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Munich: Sellier. European Law Publishers, 2008, 395 s. ISBN 978-3-86653-059-1.

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference

(DCFR). Volume 1. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0.

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Volume 2. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0. https://doi.org/10.1515/9783866537279

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Volume 3. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0. https://doi.org/10.1515/9783866537279

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Volume 4. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0. https://doi.org/10.1515/9783866537279

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Volume 5. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0. https://doi.org/10.1515/9783866537279

BAR, Christian von a Eric M. CLIVE (eds.). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Volume 6. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. ISBN 978-3-86653-098-0. https://doi.org/10.1515/9783866537279

BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Academia, 1994, 471 s. ISBN 80-200-0243-X.

BĚLOVSKÝ, Petr. Usucapio: vydržení v římském právu. Auditorium, 2018, 246 s. ISBN 978-80-87284-72-8.

COLLINS, Hugh. The European Civil Code: The Way Forward. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 290 s. ISBN 978-0-521-88580-5. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620010

DOSTALÍK, Petr. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu. Praha: Leges, 2020, 151 s., Teoretik. ISBN 978-80-7502-398-8.

ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou z právou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.

HORÁK, Ondřej, Petr DOSTALÍK, Pavel SALÁK et al. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. Praha: Leges, 2017, 160 s., Student. ISBN 978-80-7502-189-2.

HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s., Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.

HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL a kol. Evropské soukromé právo v čase a prostoru, I. díl Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, 205 s., Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7 (brož.), 978-80-210-8649-4 (online).

CHROMÁ, Marta. Anglicko-český právnický slovník. 3. vyd. Voznice: Leda, 2010, 341 s. ISBN 978-80-7335-248-6.

LANDO, Ole a Hugh G. BEALE (eds.). Principles of European Contract Law. Parts I and II. The Hague: Kluwer Law International, 2000, 561 s. ISBN 90-411-1305-3.

LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s., Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.

PASA, Barbara a Lucia MORRA, ed. Translating the DCFR and Drafting the CESL: A Pragmatic Perspective. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2014, 332 s. ISBN 978-3-86653-286-1. https://doi.org/10.1515/9783866536067

PETR, Bohuslav. Vydržení v českém právu. 2. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 241 s., Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-546-1.

PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním z působem. Praha: C. H. Beck, 2011, 197 s. ISBN 978-80-7400-332-5.

SALÁK, Pavel et al. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: inspirace, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 122 s., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8828-3. Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Salak_Historie_osnovy_oz_1937.pdf

SOMMER, Otakar a Jiří SPÁČIL. Učebnice soukromého práva římského: Díl II. 2. nezměn. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 356 s. ISBN 978-80-7357-616-5.

SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. 2. upravené vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 350 s., Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-566-1.

SPÁČIL, Jiří et al. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Praha: C. H. Beck, 2013, 1276 s., Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-499-5.

SPÁČIL, Jiří et al. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck, 2018, 306 s., Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-711-8.

SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ et al. Občanský soudní řád: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 1627 s. ISBN 978-80-7400-673-9.

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA et al. Občanský zákoník: Komentář. Svazek III (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1328 s., Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupné z: ASPI [právní informační systém].

TICHÝ, Luboš, Petra Joanna PIPKOVÁ a Jan BALARIN. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2014, 504 s., Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-521-3.

BALARIN, Jan. Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 1-2, s. 25-34. ISSN 1210-6348.

BĚLOVSKÝ, Petr. Držba práva a vydržení práva v právu římském a v novém občanském zákoníku. Acta Iuridica Olomucensia, 2014, roč. 9, supplementum 3, s. 11-16. ISSN 1801-0288.

BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Nabytí vlastnického práva k movité věci od neoprávněného podle německé právní úpravy a návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 7, s. 246-252. ISSN 1210-6410.

BÍLKOVÁ, Jana. Ochrana vlastnického práva se zřetelem k institutu dobré víry. Duplicita vlastnictví. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 15-16, s. 528-531. ISSN 1210-6410.

BORSÍK, Daniel. Nadobudnutie vlastníctva od neoprávneného ako prejav ochrany dobrej viery v komparatívnom súkromnom práve. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 7, s. 239-247. ISSN 1210-6410.

ČECH, Petr. Přičitatelnost dobré či zlé víry, resp. vědomí o určité skutečnosti právnické osobě. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 6, s. 210-216. ISSN 1210-6410.

DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 10, s. 348-354. ISSN 1210-6410.

DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu (vybrané otázky inspirované rakouskou teorií a praxí). Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 10, s. 343-347. ISSN 1210-6410.

DOŘIČÁK, Lukáš. Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 18, s. 611-617. ISSN 1210-6410.

DOŘIČÁK, Lukáš. Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle § 1110-1111 OZ. Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, roč. 28, č. 3, s. 401-414. ISSN 1210-9126. https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-5

DOSTALÍK, Petr. Originární nabytí vlastnického práva a problematika bezdůvodného obohacení v rámci rekodifikace soukromého práva. In: VOJČÍK, Peter, Vladimír FILIČKO a Peter KOROMHÁZ (eds.). Košické dni súkromného práva I.: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 55-62. ISBN 978-80-8152-400-4.

DOSTALÍK, Petr. Problematika zpracování věci na cestě k moderním kodifikacím. Historica Olomucensia, 2018, č. 55, s. 13-28. ISSN 1803-9561.

DOSTALÍK, Petr. Římské právo a jednotná koncepce držby. In: VLADÁR, Vojtech (ed.). Perpauca terrena blande honori dedicata: pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019, s. 217-237. ISBN 978-80-568-0313-4.

DOSTALÍK, Petr a Jacek WIEWIOROWSKI. The Specific Position of the Animal, Especially A Dog in the Roman and Modern Czech Law. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2017, roč. 7, č. 1, s. 12-29. ISSN 1805-840X.

ELIÁŠ, Karel. Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů. Právník, 2013, roč. 152, č. 1, s. 37-49. ISSN 0231-6625.

GÜRLICH, Richard. Držba, sousedská práva. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář GÜRLICH & Co. 2014, č. 59, s. 1. Dostupné z: Beck-online [právní informační systém].

HAJNÁ-STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 23-24, s. 839-844. ISSN 1210-6410.

HAMUĽÁKOVÁ, Klára a Jana KŘIVÁČKOVÁ. Nová právní úprava ochrany rušené držby. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 2, s. 48-51. ISSN 1210-6410.

HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 11, s. 406-412. ISSN 1210-6410.

HAVEL, Bohumil a Petr BEZOUŠKA. K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 11, s. 401-402. ISSN 1210-6410.

HESSELINK, Martijn W. The Politics of a European Civil Code. European Law Journal, 2004, roč. 10, č. 6, s. 675-697. ISSN 1468-0386. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2004.00238.x

HESSELINK, Martijn W. The Common Frame of Reference as a Source of European Private Law. Tulane Law Review, 2009, roč. 83, č. 4, s. 919-972. https://doi.org/10.1515/ERCL.2008.248

HORÁK, Ondřej. Sdílí příslušenství osud věci hlavní? Ke změnám v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 6, s. 191-194. ISSN 1210-6410.

HORÁK, Ondřej. Ochrana oprávněného detentora proti zásahům třetích osob (ke kořenům a výkladu § 1044 ObčZ). Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 4, s. 115-119. ISSN 1210-6410.

HORÁK, Ondřej. K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti. Právník, 2017, roč. 156, č. 12, s. 1109-1123. ISSN 0231-6625.

HORÁK, Ondřej a Petr DOSTALÍK. Věc v právním smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 1, s. 14-21. ISSN 1210-9126.

HORÁK, Ondřej a Radek ČERNOCH. K problematice nabytí odkazu (s důrazem na odkaz jednotlivé věci nezapsané ve veřejném seznamu). Ad Notam. 2020, roč. 26, č. 3, s. 3-8.ISSN 1211-0558.

JAREŠ, Adam. Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN 1804-5383. https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-2

JURČOVÁ, Monika a Marianna Novotná. Budúcnosť společného referenčního rámca. In: Dny práva - 2010 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 925-943. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/05_obcan.html

KLEŇOVÁ, Veronika. Darovanie, "zmluvná fideikomisárna substitúcia" a časovo obmedzené vlastnícke právo. Právník, 2019, roč. 158, č. 2, s. 182-200. ISSN 0231-6625.

KOBER, Jan. Spoluvlastnické předkupní právo v rovině právní normy a v rovině právnědogmatické jako gordický uzel zdejší civilistiky? Právník, 2014, roč. 153, č. 10, s. 848-890. ISSN 0231-6625.

KRÁLÍK, Michal. Intertemporalita v oblasti věcných práv v rozhodovací praxi NS. Soudní rozhledy, 2016, roč. 22, č. 6, s. 182-186. ISSN 1211-4405.

KŘIVONOŽKA, Jan. Ochrana dobré víry versus ochrana vlastnického práva aneb střet právních principů. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 7, s. 252-254. ISSN 1210-6410.

KUČERA, Milan. Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti. Bulletin advokacie, 2018, č. 3, s. 37-39. ISSN 1210-6348.

LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 13-14, s. 464-470. ISSN 1210-6410.

MALAST, Jan. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného

přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN 0231-6625.

MELZER, Filip a Petr TÉGL. Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku - 1. část. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 10, s. 351-357. ISSN 1210-6410.

MELZER, Filip a Petr TÉGL. Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku - 2. část. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 11, s. 381-391. ISSN 1210-6410.

NĚMEC, Ronald. Malé zamyšlení nad ochranou osobnosti dnes a v NOZ ve světle tiskového zákona. Bulletin advokacie, 2012, č. 6, s. 30-33. ISSN 1210-6348.

ONDRÚŠ, Miroslav. K právní povaze lidského těla. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 13-14, s. 463-471. ISSN 1210-6410.

ONDRÚŠ, Miroslav. K právní povaze částí lidského těla. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 15-16, s. 521-530. ISSN 1210-6410.

PAVLIŠ, Tomáš. Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 11, s. 391-400. ISSN 1210-6410.

PĚCHA, František. Několik poznámek k triádě o obsahu vlastnického práva - je triáda o obsahu vlastnického práva opravdu výplodem právního stalinismu? Právník, 2014, roč. 153, č. 4, s. 326-329. ISSN 0231-6625.

PETR, Bohuslav. Zásada "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" a problematika nabývání od nevlastníka. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 20, s. 695-703. ISSN 1210-6410.

PETR, Bohuslav. Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence mimořádného vydržení v novém občanském zákoníku.

Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 13-14, s. 498-501. ISSN 1210-6410. PETR, Pavel. Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla. Právník, 2014, roč. 153, č. 1, s. 37-51. ISSN 0231-6625.

PETR, Pavel. Právo stavby. Právník, 2014, roč. 153, č. 10, s. 891-898. ISSN 0231-6625.

PILÍK, Václav. Pojetí a soustava věcných práv v občanském zákoníku. Ad Notam. 2016, roč. 22, č. 4, s. 9-12. ISSN 1211-0558.

POHL, Michal. Privatizace bývalých podnikových bytů v kontextu absolutní zákonné ochrany nájemníků a uživatelů. Aneb patří byty lidem? Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 23-24, s. 839-846. ISSN 1210-6410.

PROUZA, Ivan. Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 1, s. 13-17. ISSN 1210-6410.

PÚRY, František. Některé zásadní souvislosti nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality. Bulletin advokacie, 2015, č. 9, s. 25-31. ISSN 1210-6348.

SALÁK, Pavel. Vlastnické právo k pokladu. Právník, 2014, roč. 153, č. 10, s. 899-916. ISSN 0231-6625.

SALÁK, Pavel. Poklad a nálezné - historické souvislosti. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 8, s. 278-283. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Jiří. Poctivá držba v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 2, s. 63-70. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Jiří. Držební (posesorní) ochrana - problémy a sporné otázky. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 9, s. 325-328. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Jiří. Vlastnické žaloby v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 20, s. 687-689. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Jiří. Obsah negatorní žaloby, její konkurence s žalobou na náhradu škody a promlčení. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 23-24, s. 801-807. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Jiří a Martin ŠEŠINA. Nabývání dědictví a vlastnické žaloby dědiců v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 2, s. 39-44. ISSN 1210-6410.

SPÁČIL, Ondřej. Nabývání od neoprávněného. Bulletin advokacie, 2014, č. 3, s. 38-41. ISSN 1210-6348.

SVOBODA, Karel. Žaloba na ochranu rušené držby. Bulletin advokacie, 2013, č. 5, s. 45-48. ISSN 1210-6348.

SVOBODA, Karel. Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 4, s. 144-147. ISSN 1210-6410.

ŠOVAR, Jan. Úvaha nad některými aspekty práva nedržícího vlastníka na vydání zaknihovaných cenných papírů. Obchodněprávní revue, 2015, roč. 7, č. 3, s. 81-85. ISSN 1803-6554.

ŠVESTKA, Jiří a Stanislav STUNA. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 10, s. 366-373. ISSN 1210-6410.

TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 1-2, s. 35-42. ISSN 1210-6348.

TÉGL, Petr. Ještě k žalobám na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 9, s. 333-336. ISSN 1210-6410.

TÉGL, Petr a Jaromír ZAJÍC. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 4, s. 120-129. ISSN 1210-6410.

TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410.

TELEC, Ivo. Držba informací. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 4, s. 115-121. ISSN 1210-6410.

TELEC, Ivo. Zlá víra. Bulletin advokacie, 2018, č. 7-8, s. 32-38. ISSN 1210-6348.

THÖNDEL, Alexandr. Služebnosti: vybrané aspekty starého právního institutu. Právník, 2014, roč. 153, č. 10, s. 917-936. ISSN 0231-6625.

TINTĚRA, Tomáš. Vznik zadržovacího práva pronajímatele podle § 2234 OZ. Acta Iuridica Olomoucensia, 2018, roč. 13, č. 3, s. 79-86. ISSN 1801-0288.

TOMÍŠEK, Jan. Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku. Revue pro právo a technologie, 2014, roč. 5, č. 9, s. 199-214. ISSN 1804-5383.

VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 2, s. 44-48. ISSN 1210-6410.

VÁŽAN, Pavel. Právní úprava věci hromadné, souboru věcí a dopad jejich právní úpravy do praxe. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 1, s. 107-120. ISSN 1210-9126. DOI 10.5817/CPVP2017-1-7. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6659. https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-7

ZEMANDL, Ondřej. K otázce vlastnictví zvěře v oboře. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 19, s. 673-676. ISSN 1210-6410.

ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 7-8, s. 193-198. ISSN 1803-6554.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

European Commission. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on european contract law (COM/2001/0398). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52001DC0398

European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - A more coherent European contract law - An action plan (COM/2003/0068). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52003DC0068

ELIÁŠ, Karel a Marek SVATOŠ (eds.). Nový občanský zákoník 2014. Ostrava: Sagit, 2012, Úplné znění. ISBN 978-80-7208-920-8.

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje. 11. 10. 2011 (COM (2011) 635). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2011:0635:FIN:en:PDF

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace