Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka

Marie Chválová
Anotace

Monografie se zabývá příležitostmi k rozvíjení žákovy autonomie, které poskytují učitelé anglického jazyka ve své výuce na 2. stupni základních škol. Realizovaný výzkum představuje, jaké příležitosti byly žákům nabízeny, jaké povahy nabývaly pozorované vyučovací hodiny z hlediska rozvíjení autonomie a také, jaká přesvědčení měli vybraní učitelé ohledně žákovy autonomie. V rámci výzkumných zjištění je také diskutována souvislost mezi učitelovým přesvědčením a pozorovanou výukou. V monografii je také podrobně popsán postup tvorby pozorovacího nástroje sloužícího pro nepřímé pozorování příležitostí k rozvíjení žákovy autonomie. Monografie poukazuje na důležitost a rozmanitost rozvíjení autonomie a prezentované výsledky jsou relevantní jak pro učitele základních škol, tak pro vysokoškolské učitele a akademiky zajišťující pregraduální vzdělávání učitelů.
 
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9275-4
Počet stran 214
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9274-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 209
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Al-Asmari, A. (2013). Practices and Prospects of Learner Autonomy: Teachers' Perceptions. English Language Teaching, 6(3), 1-10. https://doi.org/10.5539/elt.v6n3p1 

 

Balçikanli, C. (2010). Learner Autonomy In Language Learning: Student Teachers' Beliefs. Australian Journal of Teacher Education, 35(1), 90-103. https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n1.8

Benson, P. (1995). A Critical View of Learner Training. Learning Learning, 2(2), 2-6.

Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Harlow: Longman.

Betáková, L. (2000). The importance of using the target language in the classroom. In D. Little, L. Dam, & J. Timmer (Eds.), Focus on Learning Rather than Teaching: Why and How? (s. 175-191). Dublin: Trinity Coll.

Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. Internation Journal of Educational Research, 31(6), 445-457. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00014-2

Boekaerts, M. (2002). Motivation to Learn: Education Practices, Series 10. Geneva: International Academy of Education.

Borg, M. (2001). Key Concepts in TLT: Teachers' Beliefs. ELT Journal, 55(2), 186-188. https://doi.org/10.1093/elt/55.2.186

Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36, 81-109. https://doi.org/10.1017/S0261444803001903

Borg, S., & Al-Busaidi, S. (2012). Learner Autonomy: English Language Teachers' Beliefs and Practices. ELT Research Paper, 12-07, British Council.

Bransford, D., Brown L., & Cocking, R. (Eds). (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. Washington D.C.: National Academy Press.

Breen, M. P., & Mann, S. J. (1997). Shooting arrows at the sun: Perspectives on a pedagogy for autonomy. In P. Benson & P. Voller (Eds), Autonomy and Independence in Language Learning (s. 132-149). Harlow: Addison Wesley Longman. https://doi.org/10.4324/9781315842172-11

Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. New York: Pearson Education.

Brychová, A. (2006). Evaluace možností a omezení při sebehodnocení cizojazyčné kompetence pomocí EJP. In V. Janíková (Ed.), Autonomie a cizojazyčná výuka (s. 59-70). Brno: Masarykova univerzita.

Brychová, A., Janíková, V., & Sladkovská, K. (2012). Evropské jazykové portfolio v praxi. Praha: NÚV.

Burk, D. I., & Fry, P. G. (1997). Autonomy for democracy in a primary classroom: a first year teacher's struggle. Teaching and Teacher Education, 13(6), 645-658. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(97)80007-8

Camilleri, G. (Ed.) (1997). Learner Autonomy: The Teachers' Views. Graz: European Cenre for Modern Languages.

Clark, C. M. (1988). Asking the right questions about teacher preparation: Contributions of research on teaching thinking. Educational Researcher, 17(2), 5-12. https://doi.org/10.3102/0013189X017002005

Champagne et al. (2001). The assessment of learner autonomy and language learning. In L. Dam (Ed.), Learner Autonomy: new insights. Aila review 15, (s. 45-55). Amsterdam: Association internationale de linguistique appliquée.

Chuk, J. Y. P. (2004). Promoting learner autonomy in the EFL classroom: the exploratory practice way. Proceedings of the Independent Learning Conference, University of Melbourne.

Chválová, M. (2017). Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání, (s. 135-152). Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018

Cole, A. L. (1989, April). Making explicit implicit theories of teaching: Starting points in preservice programs. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.

Cotterall, S. (1995). Readiness for autonomy: Investigating learner beliefs. System, 23(2), 195-205. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00008-8

Crabbe, D. (2007). Learning opportunities: adding learning value to tasks. ELT Journa,. 61(2), 117-125. https://doi.org/10.1093/elt/ccm004

Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

Čáp, J. & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Češková, T., & Knecht, P. (2016). Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae, 10(2), 93-115. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.4

Dam, L. (1995). Learner Autonomy 3 - From Theory to Classrom Practice. Dublin: Authentic Language Learning Resources Ltd.

Dam, L., & Legenhausen, L. (1996) The acquisition of vocabulary in an autonomous learning environment - the first months of beginning English. In R. Pemberton (Ed.) Taking Control: Autonomy in Language Learning, (s. 265-280). Hong Kong: Hong Kong University Press.

Dam, L. (2000). Why focus on learning rather than teaching? From theory to practice. In D. Little, L. Dam, & J. Timmer (Eds.) Focus on learning rather than teaching: Why and how? (s. 18-37). Dublin: Trinity Coll.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dickinson, L. (1995). Autonomy and motivation, a literature review. System, 23(2), 165-174. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00005-5

Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: individual differences in second language acquisition. New York, London: Lawrence Erlbaum Associates.

Doughty, C., & Long, M. (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden: Blacwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470756492

Dunne, C. (2013). Developing Learner Autonomy in Primary School Students to Improve English Literacy Levels. Irish Teaching Journal, 1(1). 82-99.

Dvořáková, K. (2013). Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ellis, R (1994). The study of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell.

Ellis. R. (1996). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP.

Fuchs, C., Hauck, M., & Müller-Hartmann, A. (2012). Promoting learner autonomy through multiliteracy skills development in cross-institutional exchanges. Language Learning & Technology, 16(3). 82-102.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gholami, H., & Biria, R. (2013). Explicit strategy training and learner autonomy. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), 1048-1052. https://doi.org/10.7813/jll.2014/5-3/25

Gremmo, M. J., & Riley, P. (1995). Autonomy, self direction and self access. System, 23(2), 151-164. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00002-2

Guglielmino, L. M. (1978). Development of the self-directed learning readiness scale. (Doctoral dissertation, University of Georgia, 1977). Abstracts International, 38.

Hadi, K. (2012). Promoting Learner Autonomy in an EFL Context: Learners' Readiness and Teachers' Roles. (The Case of First Year Pupils in Secondary Education in Algeria) (disertační práce). Abou Bekr Belkaid University Tlemcen.

Hanušová, S. (2005). Autonomie žáka v jazykovém vyučování a cesty k ní. In V. Janíková (Ed.) Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hladík, J. & Vávrová, S. (2011). Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R.

Ho, J., & Crookall, D. (1995). Breaking with Chinese cultural traditions: learner autonomy in English language teaching. System, 23(2). 235-243. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00011-8

Holec, H. (1981). Autonomy in Foreign Language Learning. Oxford: OUP.

Holúbeková, A. (2006). Začleňovanie prvkov autonómie učiaceho sa do cudzojazyčnej výučby. In V. Janíková (Ed.) Autonomie a cizojazyčná výuka, (s. 116-123). Brno: Masarykova univerzita.

Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In A. L. Wenden & J. Rubin (Eds.). Learner Strategies in Language Learning. (s. 113-133). London: Prentice Hall.

Hnilica, K. (1992). Kognitivní a metakognitivní strategie autoregulovaného učení. Pedagogika, 42(4), 477-485.

Hovořáková, I. (2017). Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka, (disertační práce). Brno: PdF MU.

Hrbáčková, K., & Švec, V. (2005). The Impact of Metacognitive Strategies on Reading Comprehension in an Early Literacy. Workshop. The New Educational Review, (1), 69-78.

Hrbáčková, K. (2010). Kognitivní a nonkognitivní komponenty procesu autoregulace učení žáků (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Hrozková, I. (2013). Strategie učení se angličtině jako cizímu jazyku u žáků 1. stupně základní školy, (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Hudecová, D. (2004). Revize Bloomovy taxonomie učebních cílů. Pedagogika, 3, 74-283.

Hughes, P. (2003). Autonomous learning zones. Paper presented to 10th European Conference for Research on Learning and Instruction. Padova, Italy.

Janík, T. (2003). Subjektivní teorie učitelů a možnosti jejich výzkumu. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní konference ČAPV: Sborník referátů. Brno: PdF MU, 2003.

Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., & Najvar, P. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), 7-28. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.219

Janíková, V. (2005). Autonomie v procesu vyučování a učení se cizímu jazyku. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2006). Autonomie a cizojazyčná výuka: autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2007). Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2008). Učíme se učit cizí jazyky. Brno: Masarykova Univerzita

Janíková, V., & Vlčková, K. (2006). Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In V. Janíková (Ed.). Autonomie a cizojazyčná výuka (s. 124-148), Brno: Masarykova univerzita.

Jing, H. (2006). Fostering learner autonomy within constraints: Negotiation and mediation in an atmosphere of collegiality. Prospect, 21(3), 38-57.

Joshi, K. R. (2011). Learner Perceptions and Teacher Beliefs about Learner Autonomy in Language Learning. Journal of NELTA, 16(1-2), 13-29. https://doi.org/10.3126/nelta.v16i1-2.6126

Kalaja, P. (2003). Research on students' beliefs about SLA within a discursive approach. In P. Kalaja & A. M. F. Barcelos (Eds.), Beliefs about SLA, (s. 87-108). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4751-0

Kashefian-Naeeini, S., & Riazi A. M. (2011). Beliefs and Autonomy: A Case of Iranian Students. European Journal of Social Sciences, 20(3), 425-430.

Kirschner, A. P., & Merrienboer, J. J. G. (2013). Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education. Educational Psychologist, 48(3). 169 - 183. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.804395

Knecht, P. (2014). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163-184. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-163

Kocak, A. (2003). A Study on Learners' Readiness for Autonomous Learning of English as a Foreign Language (diplomová práce), Ankara: Middle East Technical University.

Kohonen, V. (2006). Student Autonomy and the European Language Portfolio: Evaluating the Finnish Pilot Project (1998-2001). In L. Bobb Wolf & J. L. Batista (Eds.) The Canarian conference on developing autonomy in the classroom: each piece of the puzzle enriches us all.

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), s. 47-67. https://doi.org/10.5817/SP2015-3-4

Kratochvílová, J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.

Kulič, V. (1992). Psychologie řízeného učení. Praha: Academia.

Kumaravadivelu, B. (2008). Understanding language teaching, from method to post-method. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Lai, J. (2001). Towards an analytic approach to assessing learner autonomy. In L. Dam (Ed.), Learner Autonomy: new insights. Aila review 15, (s. 34-44). Amsterdam: Association internationale de linguistique appliquée.

Legenhausen, L. (2000). Focus on learning rather than teaching - with what results? In D. Little, L. Dam, & J. Timmer (Eds.) Focus on learning rather than teaching: Why and how? (s. 38-56). Dublin: Trinity Coll.

Legenhausen, L. (2011). The Place of Grammar in an Autonomous Classroom: Issues and research results. In D. Gardner (Ed.), Fostering Autonomy in Language Learning (s. 27-38). Gaziantep: Zirve University.

Lier, Leo van (1996). Interaction in the Language Curriculum. London: Longman.

Little, D. (1991). Learner Autonomy: Definitions, Issues and Problems v. 1. Dublin: Authentik Language Learning Resources Ltd.

Little, D. (1995). Learning as dialogue: The dependence of learner autonomy on teacher autonomy. System, 23(2), 175-182. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00006-6

Little, D. (2000). Why focus on learning rather than teaching? In D. Little, L. Dam, & J. Timmer (Eds.), Focus on Learning Rather than Teaching: Why and How? (s. 3-17). Dublin: Trinity Coll.

Little, D. (2007). Language Learner Autonomy: Some Fundamental Considerations Revisited. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1). 14-29. https://doi.org/10.2167/illt040.0

Littlewood, W. (1992). Foreign and Second Language Learning. Cambridge: CAU.

Littlewood, W. T. (1996). Autonomy: An anatomy and a framework. System, 24(4), 427-435. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(96)00039-5

Lojová, G. (2005). Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov, niektoré psychologické aspekty učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Bratislava: Univerzita Komenského.

Lokajíčková, V. (2014). Metakognice - vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky. Pedagogika, 3, 287-306.

Mareš, J., Man. F., & Prokešová, L. (1996). Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. Pedagogika, 5, 5-17.

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996) Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J., & Mareš, J. (2014). Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika, 64(1), 81-98.

McDonell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17(3), 305-322. https://doi.org/10.3102/01623737017003305

Moskowitz, G. (1978). Caring and Sharing in the Foreign Language Class. Rowley, MA: Newbury House.

Najvar, P., et al. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Nakata, Y. (2011). Teachers' readiness for promoting learner autonomy: A study of Japanese EFL high school teachers. Teaching and Teacher Education, 27, 900-910. https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.03.001

Nematipour, M. (2012). A study of Iranian EFL learners' autonomy level and its relationship with learning style. Sciedu Press, 1(1), 126-136. https://doi.org/10.5430/elr.v1n1p126

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328. https://doi.org/10.1080/0022027870190403

Neveling, Ch. (2004). Wörterlernen mit Wörternetzen. Eine Untersuchung zu Wörternetzen als Lernstrategie und als Forschungsverfahren. Tübingen: Narr.

Nonkukhetkhong, K., Baldauf, R. B., & Moni, K. (2006). Learner Centeredness in Teaching English as a Foreign Language. Paper presented at 26 Thai TESOL International Conference, Chiang Mai, Thailand, January 2016.

Nunan, D. (1996). Designing and adapting materials to encourage learner autonomy. In P. Benson, & P. Voller (Eds.). Autonomy and Independence in Language Learning (s. 192-203), Harlow: Longman. https://doi.org/10.4324/9781315842172-16

Nunan, D. (2003). Nine steps to learner autonomy. Symposium 2003, 193-204.

Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newburry house.

Oxford, R. (2003). Toward a more systematic model of L2 learner autonomy. In D. Palfreyman & R. C. Smith (Eds.) Learner Autonomy across Cultures: Language Education Perspectives (s. 75-91). Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230504684_5

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research. 62, 307-332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Pasch, M. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Peters, O. (1997): Didaktik des Fernstudiums. Erfahrugen und Diskussionsstand in nationaler und internationaler Sicht. Neuwied; Kristel; Berlin: Luchterhand.

Pintrich, P. R. (1990). Implications of psychological research on student learning and college teaching for teacher education. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (s. 826-857). New York: Macmillan.

Píšová, M., et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha: Portál.

Reinders, H., & Lazaro, N. (2011). Beliefs, identity and motivation in implementing autonomy: The teachers' perspective. In G. Murray, X. Gao, & T. Lamb (Eds.), Identity, motivation, and autonomy in language learning (s. 125-142). Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847693747-010

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. J. Butter & E. Guyton (Eds.), Handbook of research on teacher education (s. 102-119). New York: Macmillan.

Rogers, C. R., & Freiberg, H. J. (1994). Freedom to learn. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. San Francisco: Jossey-Bass.

Rommetveit, R. (1988). On human beings, computers and representational-computational versus hermeneutic-dialogical approaches to human condition and communication. In H. Sinding-Larden (Ed.), Artificial intelligence and language. Old questions in a new key (s. 47-76). Oslo: Tano.

Rubin, J. (1975). What the "good language learner" can teach us. TESOL Quarterly, 9(1), 41-51. https://doi.org/10.2307/3586011

Rungwaraphong, P. (2012). Student readiness for learner autonomy: case study at a university in Thailand. Asian Journal on Education and Learning, 3(2), 28-40.

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Scharle, A., & Szabó, A. (2000). Learner autonomy: a guide to developing learner responsibility. New York: Cambridge University Press.

Schmidt, R. (2010). Attention, awareness, and individual differences in language learning. In W. M. Chan, S. Chi, K. N. Cin, J. Istanto, M. Nagami, J. W. Sew, T. Suthiwan, & I. Walker, Proceedings of CLASIC 2010 (s. 721-737). Singapore: National University of Singapore, Centre for Language Studies.

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. A guidebook for English language teachers. Oxford: The Bath Press.

Sert, N. (2006). EFL student teachers' learning autonomy. The Asian EFL Journal Quarterly, 8(2), 180-201.

Sim, M. S. (2007). Beliefs and autonomy: encouraging more responsible learning. Novitas-ROYAL, 1(2), 112-136.

Skehan, P. (1989). Individual differences in second-language learning. London: Arnold.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Smith, R. C. (2000). Starting with ourselves: teacher-learner autonomy in language learning. In B. Sinclair, et al. (Eds.), Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions (s. 89-99). London: Longman.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Stefanou, C. R., Perencevich, K. C., DiCintio, M., & Turner, J. C. (2004). Supporting autonomy in the classroom: Ways teachers encourage student decision making and ownership. Educational Psychologist, 39(2), 97-110. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3902_2

Stern, H. H. (1975). What Can We Learn from the Good Language Learner? Canadian Modern Language Review, 31(4), 304-318. https://doi.org/10.3138/cmlr.31.4.304

Stodolová, M. (2013). Learner Beliefs about English Language Learning as an Important Aspect of a Learner-centred Approach (diplomová práce). Brno: PdF MU.

Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., & Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 65(1), 34-65.

Stuchlíková, I. (2005). Implicitní znalosti a intuitivní pojetí v pedagogické praxi. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním teoretickým znalostem. Brno: Paido.

Stuchlíková, I. (2006). Role implicitních procesů při utváření profesní identity budoucích učitelů. Pedagogika, 56(1), 31-44.

Švec, V. (2003). Implicitní pedagogické znalosti - východiska a možnosti jejich zkoumání. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní konference ČAPV : Sborník referátů. Brno: PdF MU, 2003.

Švec, V. (Ed.). (2014). Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015

Šeďová, K., & Švaříček, R., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tassinari, M. G. (2012). Evaluating learner autonomy: a dynamic model with descriptors. SiSAL Journal, 3(1), 24-40. https://doi.org/10.37237/030103

Turloiu, A., & Stefánsdóttir, I. S. (2011). Learner autonomy: Theoretical and practical information for language teachers. Háskóli Íslands.

Tudor, I. (1996). Learner-centredness as language education. Cambridge: CAU.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177-199.

Vlčková, K. (2005). Strategie učení cizímu jazyku (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku: výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido.

Vlčková, K. et al. (2014). Žákovské strategie při učení se cizímu jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wei, CH. (2008). Developing learner autonomy through metacognitive awareness training in ELT. CELEA Journal, 31(4), 110-120.

Weimer, M. (2002). Learner-centred teaching: Five key changes to teaching. San Francisco: Jossey-Bass.

Weinert, F. E. (1996). Für und Wieder die "neuen Lerntheorien" als Grundlagen pädagogisch-psychologischer Forschung. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 10(1), 1-12.

Wenden, A., & Rubin, J. (Eds.) (1987). Learner strategies in language learning. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.

Wenden, A. L. (1991). Learner Strategies for Learner Autonomy. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

Wenden, A. (1995). Learner training in context: a knowledge-based approach. System, 23(2), 183-194. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00007-7

White, C. (1995). Autonomy and strategy use in distance foreign language learning: research findings. System, 23(2), 207-221. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00009-9

White, C. (1999). Expectations and emergent beliefs of self-instructed language learners. System, 27, 443-457. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(99)00044-5

Wright, T. (1987). Roles of teachers and learners. Oxford: Oxford University Press.

Xu, L. (2012). The role of teachers' beliefs in the language teaching-learning process. Theory and Practice in Language Studies, 2(7), 1397-1402. https://doi.org/10.4304/tpls.2.7.1397-1402

Yang, N. (1998). Exploring a new role for teachers: promoting learner autonomy. System 26, 127-135. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(97)00069-9

Zheng, H. (2009). A review of research on EFL pre-service teachers' beliefs and practices. Journal of Cambridge Studies 4(1), 73-81.

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018 (2)

1. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht
ISBN 978-80-210-8569-5  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

2. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka
Marie Chválová
ISBN 978-80-210-9275-4  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018


Podobné publikace