Dny práva 2018. Zajišťovací instituty v trestním řízení

Jan Provazník (ed.), David Čep (ed.), Katarína Kandová (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Název anglicky: Days of Law 2018. Securing Legal Institutes in Criminal Proceedings

Instituty zajištění osob a věcí v trestním řízení vždy představovaly velmi zajímavou oblast pro aplikační praxi i teoretické bádání, přičemž nejinak je tomu i v současnosti, kdy se toto téma stalo aktuálním zejména v souvislosti s loňskými podstatnějšími novelizacemi jejich právní úpravy. Zajímavost těchto institutů pramení nejen z toho, že představují i na poměry trestního práva velmi hmatatelný projev veřejné moci ve sféry zájmů jednotlivce, a tedy jsou nezřídka předmětem zájmu i práva ústavního, ale zejména v posledních letech se v nich silně projevují i harmonizační snahy práva unijního. Obzvláště vliv těchto dvou právních odvětví na trestní právo procesní vytváří mnoho neuralgických bodů, z nichž lze namátkou jmenovat problematiku souladnosti tzv. rozšířených konfiskací se základními zásadami trestního řízení, frikce mezi lidskoprávními požadavky na podmínky uplatnění zajišťovacích institutů a potřebou jejich včasnosti a operativnosti, forem mezinárodní justiční spolupráce v této oblasti či možného nadužívání zajištění věcí pro potenciální výkon majetkových trestů atd. Tato sekce nabízí účastníkům možnost chopit se některého z těchto nastíněných problémů či kteréhokoliv jiného, který se tematicky shoduje s problematikou institutů zajištění osob a věcí (včetně předběžných opatření) v trestním řízení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9375-1
Počet stran 434
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Podobné publikace