Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019

Markéta Holinková (ed.), Lenka Adámková (ed.)
Anotace

Předkládaný sborník představuje výběr příspěvků z mezinárodní mezioborové konference Život ve zdraví 2019, která se konala ve dnech 5.–6. září 2019 v České republice na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky jsou zaměřeny na obecné i konkrétní přístupy k ochraně a podpoře veřejného zdraví. Prezentované poznatky jsou podloženy výzkumnými daty a uplatnitelné ve výchově ke zdraví a vzdělávání dětí i celé populace.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9484-0
Počet stran 177
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019

Obecné informace

Klíčová slova ochrana zdraví , podpora zdraví , veřejné zdraví , výchova ke zdraví , vzdělávání
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Život ve zdraví 2019: výzkum a praxe

Reference

Aristotle. (1893). The Nicomachean ethics. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & co.

Aristotle. (1997). Poetics. New York: Dover Publications Inc.

Aristotle. (1999). Politics. Kitchener:  Batoche Books. https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00259310

Astl, J., Astlová, E., & Marková, E. (2009). Jak jíst a udržet si zdraví aneb vyvážený zdravý životní styl pro každý den. Praha: Maxdort, s. r. o.

Avast. (2018). Školní děti mladší 13 let jsou průměrně na třech sociálních sítích, i když nesmí. Retrieved from https://press.avast.com/hubfs/media-materials/kits/Budsafeonline/BSO_TZ_01032018.pdf?hsLang=en&t=1534761534263.

Bagley, W. H., Yang, H., & Shah, K. H. (2007). Rhabdomyolysis review. Intern Emerg Med., 2(3), 210-218. https://doi.org/10.1007/s11739-007-0060-8

Banfi, G., Colombini, A., Lombardi, G., & Lubkowsk, A. (2012). Metabolic markers in sports medicine. Adv Clin Chem., 56, 1-54. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394317-0.00015-7

Bartko, D. (1975). Moderní psychohygiena. Praha: Orbis. 

Baštecký, J., Šavlík, J., & Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada.

Beasley, B. A., & Mitchel, H. R. (2015). Social media and living well. Lahham: Lexington Books.

Belovičová, M. (2018). Vybrané choroby pečene a ich dopad na verejné zdravie. Bardejov: Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie.

Belovičová, M., & Vansač, P. (2019). Selected aspects of medical and social care for long-term ill persons. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce.

Berdychová, J. (1972). Učme děti správnému držení těla. Praha: Olympia.

Berenson, G. S. (2012). Health consequences of obesity. Pediatric Blood & Cancer, 58(1), 117-121. https://doi.org/10.1002/pbc.23373

Biddle, S. J. H. (2000). Emotion, mood and physical activity. In S. J. H. Biddle, K. R. Fox, & S. H. Boutcher (Eds.), Physical activity and psychological well-being (p. 63–87). London: Routledge.

Biddle, S. J. H., & Faulkner, G. (2003). Psychological and social benefits of physical activity.  In K. Chan, W. Chodzko-Zajko, W. Frontera, & A. Parker (Eds.), Active aging (p. 89–164). Hong Kong: Williams & Wilkins.

Blinka, L. (2014). Nadměrné užívání internetu a závislost na internetu. In A. Ševčíková (Ed.), Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu (p. 37–54). Praha: Grada.

Blinka, L. (Ed.). (2015). Online závislosti: jednání jako droga? Online hry, sex a sociální sítě: diagnostika závislosti na internetu, prevence a léčba. Praha: Grada.

Borgonovi, F., & Pokropek, A. (2016). Education and self-reported health: Evidence from 23 countries on the role of years of schooling, cognitive skills and social capital. PLOS ONE, 11(2), e0149716. Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149716

Botlíková, V., & Kortánek, J. (2009). Pozdrav monitoru. Praha: Jan Vašut.

Boyd, D. (2017). Je to složitější: sociální život teenagerů na sociálních sítích. Praha: Akropolis.

Brancaccio, P., Lippi, G., & Maffulli, N. (2010). Biochemical markers of muscular damage. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 48(6), 757-767. https://doi.org/10.1515/CCLM.2010.179

Bruck, K. (2013). Occupational safety and health and education: A whole-school approach. Bilbao: EU-OSHA.

Buková, A., Zusková, K., Szerdiová, L., & Küchelová, Z. (2017). Demographic factors and physical activity of female undergraduates. Physical Activity Review, 5(1), 202-211. https://doi.org/10.16926/par.2017.05.25

Buková, A., Zusková, K., Uher, I., Brtková, M., & Feč, R. (2014). The relationship between lifestyle change of undergraduates and the incidence of overweight and obesity. Česká kinantropologie, 18(3), 57-66.

Bullinger, M. (2002). “Und wie geht es Ihnen?” Die Lebensqualität der Patienten als psychologisches Forschungsthema in der Medizin. In E. Brähler & B. Strauss (Eds.), Handlungsfelder in der Psychosozialen Medizin (p. 308–329). Goettingen: Hogrefe.

Bureš, Z. (1981). Psychologie práce a její užití. Praha: Práce.

Bursová, M., Rubáš, K. (2001). Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: ZČU.

Byrne, J., Pickett, K., Rietdijk, W., Shepherd, J., Grace, M., & Roderick, P. (2016). A longitudinal study to explore the impact of preservice teacher health training on early career teachers' roles as health promoters. Pedagogy in Health Promotion, 2(3), 170-183. https://doi.org/10.1177/2373379916644449

Byrne, J., Shepherd, J., Dewhirst, S., Pickett, K., Speller, V., Roderick, P., … Almond, P. (2015). Pre-service teacher training in health and well-being in England: The state of the nation. European Journal of Teacher Education, 38(2), 217-233. https://doi.org/10.1080/02619768.2015.1030069

Carr, A. (2004). Snadná cesta k ideální váze. Praha: Earth Save.

Copleston, F. (2014). Dějiny filosofie I. Olomouc: Refugium.

Čermák, J., Chválová, O., Botlíková, V., & Dvořáková, H. (2005). Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut.

Černá, A., & Šmahel, D. (2009). Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur Emo a Gothic. E-psychologie, 3(4), 26–44.

Česká arteterapeutická arteterapie (CAA). (2019). Retrieved from http://www.arteterapie.cz/arteterapie. 

Českáiniciativaproastma.cz. (2010). 7A-7x o alergii a astmatu pro školu - celorepublikový projekt. Retrieved from http://www.cipa.cz/projekt-7A.

Čevela, R., Čeledová, L., & Dolanský, H. (2009). Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada Publishing.

ČŠI (2014). Tematická zpráva: výsledky zjišťování podpory výchovy ke zdraví v mateřských, základních a středních školách. Praha: ČŠI.

Čurda, L., & Štětina, J. (2014) Mléko a mléčné výrobky. In J. Dostálová & P. Kadlec (Eds.), Potravinářské zbožíznalství (p. 118-147). Ostrava: KeyPublishing.

De Abreu, C. N. (2017). Understanding the cognitive impact of internet addiction on adolescents. In K. S. Young & C. N. de Abreu (Eds.), Internet addiction in children and adolescents: Risk factors, assessments and treatment (p. 101–122). New York: Springer. https://doi.org/10.1891/9780826133731.0006

Dean, A.G., Dean, J.A., Burton, A.H., & Dicker, R.C. (1994). The Epi Info manual: Version 6.02. A word processing, database and statistics system for public health on IBM-compatible microcomputers. London: Brixton Books.

Demetrovič, E. (Ed.). (1988). Encyklopedie tělesné kultury a-o. Praha: Olympia.

Deuze, M. (2015). Media life = život v médiích. Praha: Karolinum.

Development of health literacy for 2015-2020. [Rozvoj zdravotní gramotnosti na období 2015-2020]. (2015). Action plan No. 12. Health 2020 National strategy for health protection and promotion and disease prevention [Akční plán č. 12. Zdraví 2020. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví. Retrieved from http://www.mzcr.cz/Admin/upload/files/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3% A1ny%20%20p C5%99%C3%ADlohy/AP%2012%20rozvoj%20zdravotn%C3%AD%20gramotnosti.pdf.

DfE (Department for Education). (2012). Teachers' standards. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665520/Teachers__Standards.pdf.

DfE (Department for Education). (2019a). Relationships education, relationships and sex education (RSE) and health education. Draft statutory guidance. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781150/Draft_guidance_Relationships_Education__Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education2.pdf.

DfE (Department for Education). (2019b). Relationships education, relationships and sex education (RSE) and health education. Government consultations response. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780768/Government_Response_to_RSE_Consultation.pdf.

Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Grada.

Dokoupilová, E. (2018). Vliv moderních komunikačních technologií na adolescentní psychiatrické pacienty (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

Dostálová, I. (2013). Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Fakulty tělesné kultury. Olomouc: UP.

Džuka, J., Dalbert, C., & Schmitt, M. (2013). Belief in a just world and its protective function in relation to subjective well-being: Study of specific copingreactions. Československá psychologie, 57(1), 64–72.

EU-OSHA - The European Agency for Safety and Health at Work. (2009). OSH in the school curriculum - Member states activities. Bilbao: Facts 82.

Fatima, Y., Doi, S. A. R., & Mamun, A. A. (2016). Sleep quality and obesity in young subjects: a meta-analysis. Obesity Reviews, 17(11), 1154-1166. https://doi.org/10.1111/obr.12444

Faulkner, G. (2005). Exercise as an Adjunct Treatment for Schizophrenia. In G. Faulkner & A. Taylor (Eds.), Exercise, health and mental health: Emerging relationships (p. 27-47). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203415016_chapter_3

Faulkner, G., & Biddle, S. (2001). Exercise and mental health: It's just not psychology! Journal of Sports Science, 19, 433-444. https://doi.org/10.1080/026404101300149384

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Fialová L., Flemr L., Marádová E., & Mužík V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

Filip, J. (2017). Které sociální sítě vás ovlivňují pozitivně a které negativně? Průzkumem budete překvapeni. Retrieved from https://www.letemsvetemapplem.eu/2017/05/26/ktere-socialni-site-vasovlivnuji-pozitivne-a-ktere-negativne-pruzkumem-budete-prekvapeni/#scrollto2660.

Filipová, V. (2011). Jak vybrat školní brašnu. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/skola/2012/letak_brasna_n.pdf.

Filipová, V., & Faierajzlová, V. (2010). Sedíme zdravě: jak na správné sezení. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/sedime_nahled.pdf.

Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition, 2(3A), 411-418. https://doi.org/10.1017/S1368980099000567

Framework education programme for elementary education (FEP EE) [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)]. (2007). Praha: VÚP. Retrieved from http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf.

Framework educational programme for elementary education (FPE EE). (2017). Retrieved from http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani.

Framework educational programme for elementary education. (2016). Retrieved from http://www.msmt.cz /file/43792/.

Fraňková, S., & Dvořáková-Janů, V. (2003). Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum.

Freud, S. (1969). Vybrané spisy II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

Gackenbach, J., & Bown, J. (2017). Bounderies of self and reality online: Implications of digitally constructed realities. London: Elsevier.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gillum, T., Kuennen, M., Gourley, C., Schneider, S., Dokladny, K., & Moseley, P. (2013). Salivary antimicrobial protein response to prolonged running. Biol. Sport., 30, 3-8. https://doi.org/10.5604/20831862.1029814

Gimmler, A., Lenk, Ch., & Aumueller. G. (Eds.). (2002). Health and quality of life: Philosophical, medical, and cultural aspects. Muenster: LIT-Verlag.

Gleeson, M. (2007). Immune function in sport and exercise. Journal of Applied Physiology, 103(2), 693-699. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00008.2007

Gregory, Ch. (2018). Internet addiction disorder. Retrieved from https://www.psycom.net/iadcriteria.html.

Hagovská, M., Švihra, J., Buková, A., Horbacz, A., Dračková, D., Švihrová, V., & Kraus, L. (2017). Prevalence of urinary incontinence in females performing high-impact exercises. International Journal of Sports Medicine, 38(3), 210-216. https://doi.org/10.1055/s-0042-123045

Hálková, J., Adamírová, J., Havlíčková, L., Chválová, O., Kloudová, M., Kopřivová, J., … Ryklová, S. (2005). Zdravotní tělesná výchova. Praha: ČASPV.

Hamrik, Z., Sigmundová, D., & Kalman, M. (2014). Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Sciences, 14(2), 193-198. https://doi.org/10.1080/17461391.2013.822565

Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Hátlová, B. (1992). Thérapie des schizophrénes par la gymnastique. Revue Internationale d historie et methodologie de la psychiatrie, 3, 74-76.

Havelková, M. (2009). Krátké ohlédnutí za historií a pohled na současnost oboru Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU. Retrieved from http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/informace-pro-pedagogy.html.

Havlínová, M. (1998). Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. Praha: Portál.

Havlínová, M. (1999). Co je to, když se řekne “škola podporující zdraví”. Praha: Státní zdravotní ústav.

Health 2020. (2013). A European policy framework and strategy for the 21st century. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků. (2019). Retrieved from https://hbsc.cz/.

Health status. Results of the study "Children's Health 2016". (2017). Prague: National Institute of Public Health Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/odborne_zpravy/OZ_16/Zdravotni_stav_2016.pdf.

Hebák, P. (2013). Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Praha: Informatorium.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a mataanalýza dat. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hertelyova, Z., Salaj, R., Chmelarova, A., Dombrovsky, P., Chottová Dvořáková, M., & Kruzliak, P. (2016). The association between lipid parameters and obesity in university students. Journal of Endocrinological Investigation, 39(7), 769-778. https://doi.org/10.1007/s40618-015-0240-8

Hnízdilová, M. (2006). Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita.

Hobit.cz. (2019). HOBIT: hodina biologie pro život. Retrieved from https://www.projekthobit.cz/index.php/cz/.

Holčík, J. (2016). Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a řízení péče o zdraví. Časopis lékařů českých. 155, 229-232.

Holčík, J., Káňová, P., & Prudil, L. (2015). Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Honl, J., Thomayer, J., & Weigner, K. (Eds.). (1921). Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých. Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Hošek, V. (2013). Wellness, well-being and physical activity. In M. Krejčí & M. Šauerová, (Eds.), Acta salus vitae, 1, (p. 5-8).

Hošek, V. (2016). Pohyb a kvalita života. In M. Krejčí & V. Hošek (Eds.), Wellness (p. 261–280). Praha: Grada.

Hovland, A., Nordhus, I. H., Sjøbø, T., Gjestad, B. A., Birknes, B,. Martinsen, E. W., Torsheim, T., & Pallesen, S. (2013). Comparing physical exercise in groups to group cognitive behaviour therapy for the treatment of panic disorder in a randomized controlled trial. Behav Cogn Psychother, 41(4), 408-432. https://doi.org/10.1017/S1352465812000446

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Hrivnova, M., Chraskova, M., & Sofkova, T. (2019a). The level of health literacy among future teachers before entering educational reality. 10th ICEEPSY 2019 International conference on education & educational psychology. (in press). https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.11.51

Hrivnova, M., Sofkova, T., & Chraskova, M. (2019b). The importance of developing health literacy in undergraduate teacher training in the Czech Republic. In 6th International Scientific Conference on Social Sciences 2019. Conference Proceedings. Education & Educational Research (p. 533-540). Sofia: Stef92 Technology Ltd.

Hrmová, V. (2011). Jak správně pít během dne. Retrieved from http://www.jaktak.cz/jak-spravne-pit-behem-dne.html.

Hrubá, D., & Kachlík, P. (1997). Relation between smoking in reproductive-age women and disorders in reproduction. Česká gynekologie / Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 62(4), 191-196.

Hrubá, D., & Kachlík, P. (1998). Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae, 71(2-3), 153-160.

Hruby, A., Manson, J. E., Qi, L., Malik, V. S., Rimm, E. B., Sun, Q., … Hu, F. B. (2016). Determinants and consequences of obesity. American Journal of Public Health, 106(9), 1656-1662. https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303326

Hřivnová, M. (2017). Zdravotní gramotnost v profesní přípravě pedagogů. In I. Turečková (Ed.), Preventivní programy v ošetřovatelské péči: sborník 12. vědecké mezinárodní conference (p. 12-18). Praha: Vysoká škola zdravotnická. Retrieved from http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2017.pdf.

Hřivnová, M. (2018). Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Habilitation work). Olomouc: Univerzita Palackého.

Hřivnová, M., & Košťálová, A. (2013). Lexikon dobré praxe: výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole. Brno: Anabell.

Hubinková, Z., Bakić-Tomić, L., & Surynek, A. (2008). Psychologie a sociologie ekonomického chování. Praha: Grada.

Huerta-Alardín, A. L., Varon, J., & Marik, P. E. (2005). Bench-to-bedside review: Rhabdomyolysis - an overview for clinicians. Critical Care, 9(2), 158-169. https://doi.org/10.1186/cc2978

Chodounský, K. (1921). Sport. In J. Honl, J. Thomayer, & K. Weigner (Eds.), Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých (p. 84-92). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Janda, V. (Ed.). (2004). Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing.

Janko, R. (1992). From catharsis to the Aristotelian mean. In A. O. Rorty (Ed.), Essays in Aristotle’s ‘Poetics’ (p. 341–358). Princeton: Princeton University Press.

Janošková, H., Šeráková, H., & Mužík, V. (2019). Physical activities for prevention and health promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from http://is.muni.cz/elportal/?id=1549517.

Janošová, P. (2008). Dívčí a chlapecká identita. Praha: Grada.

Jarolímek, J., & Lustigová, M. (2018). Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Praktický lékař, 98(1), 12-17.

Jarolímek, J., & Lustigová, M. (2018). Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Praktický Lékař, 98(1), 12-17.

Jedlička, R. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a intervence. Praha: Grada.

Ježková, Z. (2012). Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence. Retrieved from https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rizika-zavislostnihochovani-u-deti-a-dospivajicich-a-jejich-prevence-59.html.

Jourdan, D., Samdal, O., Diagne, F., & Carvalho, G. S. (2008). The future of health promotion in schools goes through the strengthening of teacher training at a global level. Promotion & Education, 15(3), 36-38. https://doi.org/10.1177/1025382308095657

Kachlík, P. (2008). Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In E. Řehulka (Eds.), Prevence závislostí ve škole (p. 25-45). Brno: MSD.

Kachlík, P. (2016). Addictive behavior of full-time students at Masaryk University and options in its prevention. Brno: Masaryk University. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016

Kachlík, P., & Havelková, M. (2007). Drugs, future doctors and pedagogues at Masaryk University. In E. Řehulka, et al. (Eds.), 2nd conference school and health 21 (p. 655-670). Brno: Paido.

Kachlík, P., & Klech, R. (2010). The probe into the university drug scene in Slovenia and its comparison with the situation in the Czech Republic. In E. Řehulka (Ed.), School and health 21: Health education: International experiences (p. 291-310). Brno: Masaryk University.

Kalman, M. (2011). National report on the health and lifestyle of children and schoolchildren: Based on international research conducted in 2010 as part of the international project "Health Behavior in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)". Olomouc: Palacky University in Olomouc.

Kalman, M., & Vašíčková, J. (Eds.). (2013). Zdraví a životní styl dětí a školáků. Olomouc: Palacky University in Olomouc.

Kašpárková, J. (2003). Některé další faktory podílející se na tvorbě vyučovacího klimatu.  Pedagogická orientace, 13(3), 55–61.

Kebza, V. (2007). Nerovnosti ve zdraví. Hygiena, 52(1), 18–19.

Kickbusch, I. (2004). Improving health literacy in the European union: Towards a Europe of informed and active health citizens. In European health forum Gastein 2004 - special interest session. Retrieved from https://www.infosihat.gov.my/images/Bahan_Rujukan/He_Ict/Improving_Health_literacy.pdf.

Kickbusch, I., Pelikán, J. M., Apfel, F., & Tsouros A. D. (Eds.). (2013). Health literacy. The solid facts. Copenhagen: World Health Organization.

Kimáková, T. (2018a). Analysis of selected factors of lifestyle of university students. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kimáková, T. (2018b). Physical activity, nutrition and their interconnection with oxidative stress. In J. Cholewa (Ed.), Physical activity and functional efficiency in sport and recreation (p. 73–93). Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyźsej Szkoly Zawodowej w Raciborzu.

Kimáková, T., & Bernadič, M. (2018). Selected health determinants. Lekársky obzor, 67(2), 77–83.

Kimáková, T., & Zeisbergová, K. (2014). Health determinants. In A. Kozoň (Ed.), Social health of person and society (p. 135–146). Trenčín: SpoSoIntE.

Klentrou, P., Cieslak, T., MacNeil, M., Vintinner, A., & Plyley, M. (2002). Effect of moderate exercise on salivary immunoglobulin A and infection risk in humans. Eur J Appl Physiol, 87(2), 153-158. https://doi.org/10.1007/s00421-002-0609-1

Klíma, J. (2003). Pediatrie. Praha: Eurolex Bohemia.

Knechtle, B., Morales, N. P., Gonzáles, E. R., Gutierrez, A. A, Sevilla, J. N., Gómez, R. A., … Rosemann, T. (2012). Effects of a multistage ultraendurance triathlon on aldosterone, vasopressin, extracellular water and urine electrolytes. Scot Med, 57(1), 26-32. https://doi.org/10.1258/smj.2011.011287

Ko, C. H., Liu, T. L., Wang, P. W., Chen, C. S., Yen, C. F., & Yen, J. Y. (2014). The exacerbation of depression, hostility, and social anxiety in the course of Internet addiction among adolescents: A prospective study. Comprehensive Psychiatry, 55(6), 1379–1383. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.05.003

Kodl, M. (Ed.). (2014). Zpráva o zdraví obyvatel České republiky. Prague: Ministry of Health of the Czech Republic.

Kohout, P., Dostálová, J., Broulík, P., Maxová, M., Motáň, J., Veverka, J., … Malý, J. (2010). Potraviny - součást zdravého životního stylu. Olomouc: Forsapi.

Kohoutek, R. (1998). Psychologie zdraví pro pedagogy. Brno: CERM – ITEM.

Koch, V. (2000). Sodobna priprava hrane: učebnik za izbirni predmet v 7., 8., in 9. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Kolář, P. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Kolář, P., & Máček, M. (Eds.). (2015). Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén.

Komárek, L., & Provazník, K., (Eds.). (2004). Manuál prevence v lékařské praxi. Praha: Fortuna.

Komenský, J. A. (2017). Orbis pictus. Beroun: Machart.

Kopáček, J. (2010). Deset největších mýtů o mléce. Svět potravin, 2(9), 14-15.

Kopecký, L. (2013). Public relations: dějiny – teorie – praxe. Praha: Grada.

Kopřivová J., & Kopřiva Z. (1997). Vyrovnávací cvičení. Brno: Studio pohybových aktivit.

Kostanjevec, S. (2011). Gospodinjstvo: učebnik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana:Rokus Klett.

Kotulán, J. (2005). Škola a zdraví. Materiální školní prostředí. In J. Kotulán (Ed.), Zdravotní nauky pro pedagogy (p. 123-134). Brno: Masarykova univerzita.

Koutek, J., & Kocourková, J. (2007). Sebevražedné chování. Praha: Portál.

Kovaříková, M. (2018). Evropské tendence ve vzdělávání v oblasti podpory zdraví a bezpečnosti. In B. Hošková, & J. Slaná Reissmannová (Eds.), Život ve zdraví 2018: teorie a praxe (p. 53-56). Brno: Masarykova univerzita.

Kovaříková, M., & Mazáčová, N. (2019). Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Kožíšek, F. (2005). Pitný režim. Retrieved from http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitny-rezim.

Kratěnová, J., Žejglicová, K., Malý, M., & Filipová, V. (2005). Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR. Retrieved from http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/sdeleni/8-Kratenova.htm.

Krejčí, M., Šulová, L., Rozum, F., & Havlíková, D. (2018). Výchova ke zdravému životnímu stylu: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus.

Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Kubínová, R., Čapková, N., Lustigová, M., Kratěnová, J., & Žejglicová, K. (2016). Zdravotní stav české populace: výsledky studie EHES 2014. Praha: Státní zdravotní ústav.

Kučera, Z., Pelikan, J., & Šteflová, A. (2016). Zdravotní gramotnost obyvatel ČR − výsledky komparativního reprezentativního šetření. Časopis lékařů českých, (5), p. 233-241.

Kudlová, E. (2016). Konzumace piva v ČR v roce 2015. Výživa a potraviny, 71(3), 78-81. Praha: Společnost pro výživu.

Kuffner, K. (1921). Vliv alkoholu. In J. Honl, J. Thomayer, & K. Weigner (Eds.), Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých (p. 147-151). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Kukačka, V. (2010). Udržitelnost zdraví. České Budějovice: JU ČB ZF.

Kunová, V. (2004). Zdravá výživa. Praha: Grada Publishing.

Kunová, V., & Poštulka, V. (2006). Jak hubne labužník, hubnout neznamená hladovět. Praha: Grada Publishing.

LaFontaine, T. P., DiLorenzo, T. M., Frensch, P. A., Stucky-Ropp, R. C., Bargman, E. P., & McDonald, D. G. (1992). Aerobic exercise and mood a brief review 1985-1990. Sports Med., 13(3), 160-170. https://doi.org/10.2165/00007256-199213030-00002

Larrabee, R. C. (2002). Leukocytosis after violent exercise. J. Med. Res, 7(1), 76-82.

Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., & Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Lebedová, I. (2017). Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol (Diplomová práce). Retrieved from https://is.muni.cz/th/cxuvf/DP_Lebedova.doc.

Levin-Zamir, D., Leung, A.Y.M., Dodson, S., & Rowlands, G. (2017). Health literacy in selected populations: Individuals, families, and communities from the international and cultural perspective. Information services & use., 37(2), 131-151. Retrieved from https://content.iospress.com/articles/information-services-and-use/isu834. https://doi.org/10.3233/ISU-170834

Lippi, G., Banfi, G., Montagnana, M., Salvagno, G. L., Schena, F., & Guidi, G. C. (2010). Acute variation of leukocyte counts following a half-marathon run. Int J Lab Hematol, 32 (1-2), 117-21. https://doi.org/10.1111/j.1751-553X.2008.01133.x

Lippi, G., Schena, F., Montagnan, M., Salvagn, G. L., Banf, G., & Guidi, G. (2011). Significant variation of traditional markers of liver injury after a half-marathon run. Eur J Intern Med., 22(5), 36-38. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2011.02.007

Lokšová, I., & Lokša, J. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portal.

Louková, T., Hátlová, B., & Adámková Ségard, M. (2015). Psychomotor therapy and physical self-concept. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Lüllmann, H., Mohr, K., & Wehling, M. (2004). Farmakologie a toxikologie: překlad 15. zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada Publishing.

Madarasová Gecková, A., Dankulincová, Z., Sigmundová, D., & Kalman, M. (2016). International report on the health and lifestyle of children and schoolchildren based on a survey of the health behavior in school-aged children study conducted in 2014. Olomouc: Palacky University in Olomouc.

Magazínzdraví.cz (Rubrika zdraví). (2013). Nejpopulárnější droga. Retrieved from http://www.magazinzdravi.cz/nejpopularnejsi-droga.

Machová, J. (2008). Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum.

Machová, J., & Kubátová, D. (2006). Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Machová, J., & Kubátová, D. (Eds.). (2015). Výchova ke zdraví. Praha: Grada.

Mannix McNamara, P., Moynihan, S., Jourdan, D., & Lynch, R. (2012). Pre‐service teachers' experience of and attitudes to teaching SPHE in Ireland. Health Education, 112(3), 199-216. https://doi.org/10.1108/09654281211217759

Marádová E. (2016). Retrospektiva, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání v oblasti podpory zdraví. In J. Slaná Reissmannová & L. Gajzlerová, 70 ve zdraví: soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.-9. září 2016 (p. 77-94). Brno: Masarykova univerzita.

Marádová, E. (2006). Prevence závislostí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Marádová, E. (2009). Transformation of education towards health in Czech schools and current trends in teacher training. European Journal of Physical & Health Education, 2(1), 75-85.

Marádová, E. (2010). Health promotion in the curriculum and educational reality at the primary and secondary schools. In E. Řehulka (Ed.), Papers on health education (p. 23-30). Brno: Masaryk University.

Marádová, E. (2016). Retrospektiva, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání v oblasti podpory zdraví. In J. Slaná Reissmannová & L. Gajzlerová (Eds.), 70 ve zdraví, Sborník příspěvků z mezinárodní conference (p. 77-94). Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/ book/865.

Marková, M. (2012).  Determinanty duševního zdraví. Praha: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Martinsen, E. W. (1990). Benefits of exercise for the treatment of depression. Sports Med., 9(6), 380-389. https://doi.org/10.2165/00007256-199009060-00006

Masák, J. (1937). Jan Event. Purkyně a jeho poměr k sokolstvu. In J. E. Purkyně, Sborník statí (p. 256-259). Praha: Purkyňova společnost.

Masic, I., Miokovic, M., & Muhamedagic, B. (2008). Evidence based medicine: New approaches and challenges. Acta Informatica Medica, 16(4), 219-225. https://doi.org/10.5455/aim.2008.16.219-225

Masopust, J. (1998). Požadování a hodnocení biochemických vyšetření Klinická biochemie. Praha: Karolinum.

Maughan, R., J., & Burke, L., M. (2006). Výživa ve sportu. Praha: Galén.

McKune, A., Smith, L., Semple, S., & Wadee, A. (2005). Influence of ultra-endurance exercise on immunoglobulin isotypes and subclasses. Br J Sports Med, 39(9), 665-670. https://doi.org/10.1136/bjsm.2004.017194

Mertin, V. (2010). Důvěra za důvěru. In H. Štěpánková (Ed.), Informační buletin 1 (p. 18–19). Praha: Úřad pro ochranu osobních údajů. Retrieved from https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3304.

Měřínská, S. (2018). Zdraví a životní styl Čechů. Statistika a my. Praha: Český statistický úřad.

Míček, L. (1988). Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Minárik, P., & Mináriková, D. (2012). Obesity as a risk factor of colorectal cancer. Medicína pro praxi, 9(11), 451-455.

Minárik, P., Belovičová, M., & Mináriková, D. (2018). Recent findings on the relationship between obesity and breast cancer. In M. Avdičová & M. Belovičová (Eds.), Days of practical obesitology and metabolic syndrome (p. 24-25). Bratislava: FARMI-PROFI.

Minárik, P., Mináriková, D., Golian, J., & Szücs, G. (2016). Public awareness of food and other lifestyle-related factors towards cancer development among adults in Slovakia: A pilot study. Journal of Food and Nutrition Research, 55(4), 342-351.

Mináriková, D., Fazekaš, T., & Stanko, P. (2019). Mystery shopping and education of pharmacy students in dispensing and consulting about OTC drug. Klinická farmakologie a farmacie, 33(2), 4-10.

Ministerstvo zdravotnictví ČR. (2014). Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci: Tisková zpráva.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Montag, Ch., & Reuter, M. (2015). Internet addiction: Neuroscientific approaches and therapeutical interventions. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07242-5

MŠMT. (2018). Ministr jednal s eurokomisařkou Jurovou o revizi inkluze. Retrieved from http://www.msmt.cz/search.php?s%5Bsort%5D=date&query=inkluze+statistika.

Mužík, V., & Mužíková, L. (2016). Konečné výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa. In J. Slaná Reissmannová & L. Gajzlerová (Eds.), 70 ve zdraví: soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.-9. září 2016. Brno: Masarykova univerzita.

Mužíková, L. (2010). Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD.

Mužíková, L. (2010). Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita.

Mužíková, L. (2011). The importance of simulation research method for implementation health education into school educational programmes. In E. Řehulka (Ed.), School and health 21. health education: Initiatives for educational areas (p. 55-71). Brno: Masaryk University.

Mužíková, L., Mužík, V., & Kachlík, P. (2006). Výchova ke zdraví v záměru Škola a zdraví 21. In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví 21 (1) (p. 133-170). Brno: Masarykova univerzita.

MZeČR. (2013). Vyhláška č. 330/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů. Retrieved from http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/101132186.html.

NCCA. (2000). Social, personal & health education. Junior cycle. Retrieved from https://curriculumonline.ie/getmedia/ae8161fe-e273-4ee9-bab3-22f0b58f1c4e/JCSEC24_SPHE_syllabus.pdf.

NCCA. (2011). Social, personal & health education. Senior cycle. Retrieved from https://curriculumonline.ie/getmedia/007175e5-7bb7-44c0-86cb-ba7cd54be53a/SCSEC_SPHE_Framework_English.pdf.

Nešpor, K. (2005). Návykové chování a závislost. Praha: Portál.

Nielsen, H. G., Hagberg, I. A., & Lyberg, T. (2004). Marathon running leeds to partial exhaustion of ROS-generating capacity in leukocytes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(1), 68-73. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000106168.12113.95

Nieman, D. C. (1994). Exercise, upper respiratory tract infection, and the immune system. Med. Sci. Sports Exerc., 26(2), 128-139. https://doi.org/10.1249/00005768-199402000-00002

Nieman, D. C., & Nehlsen-Cannarella, S. L. (1991). The effects of acute and chronic exercise and immunoglobulins. Sports Med, 11(3), 183-201. https://doi.org/10.2165/00007256-199111030-00003

Noakes, T. D., Sharwood, K., Speedy, D., Hew, T., Reid, S., Dugas, J., Weschler, L. (2005). Three independent biological mechanisms cause exercise-associated hyponatremia: Evidence from 2, 135 weighed competitive athletic performances. Proc Natl Acad Sci USA, 102(51), 18550-18555. https://doi.org/10.1073/pnas.0509096102

Novák, J., Štork, M., & Votík, J. (2017). Doporučená pohybová aktivita: objem nebo intenzita - nebo obojí? In L. Procházková (Ed.), Život ve zdraví: soubor příspěvků z mezinárodní konference 7.-8.9.2017 (p. 103-116). Brno, MU.

Novák, T. (2013). Jen tak se trochu říznout…a hned bude líp? Retrieved from http://www.bohnicebezhranic.cz/cs/zajimavosti-z-oboru/Sebeposkozovani-Jen-setak-trochu-riznout-a-hned-bude-lip__s629x7341.html.

NÚV (Národní ústav pro vzdělávání). (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT. Retrieved from http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf.

Paakkari, L. (2012). Widening horizons. A phenomenographic study of student teachers' conceptions of health education and its teaching and learning. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Páleníková, J. (2016). Postřehy z konference: dialogem ke zdraví. Výživa a potraviny. 71(5), 136-138. Praha: Společnost pro výživu.

Pendell, D. (2005). Pharmaco dynamics: Excitanty a empatogenetika. Praha: Dybbunk.

Pickett, K., Rietdijk, W., Byrne, J., Shepherd, J., Roderick, P., & Grace, M. (2017). Teaching health education. Health Education, 117(3), 323-340. https://doi.org/10.1108/HE-10-2016-0051

Pikartová, T. (2016). Mít tak svoji pípu. Svět potravin, 7(3), 31-32. Praha: Potravinářská komora ČR.

Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. (2014). Prague: National Institute for Education. Retrieved from https://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_materialy/1_pohyb_a_vyziva_web.pdf.

Pohybavýživa.cz. (2013). Pohyb a výživa. Retrieved from https://pav.rvp.cz/.

Poli, R. (2017). Internet addiction update: Diagnostic criteria, assessment and prevalence. Neuropsychiatry, 7(1), 4–8. https://doi.org/10.4172/Neuropsychiatry.1000171

Poráčová, J., Koréneková, B., Sedlák, V., & Konečná, M. (2017). Základné zložky potravy a ich význam pre zdravie človeka. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Průcha, J. (1995). Pedagogický průzkum: uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum.

Puklová, V. (2017). Výsledky studie "Zdraví dětí 2016": tělesná hmotnost a vadné držení těla. Retrieved from http://www.szu.cz/tema/prevence/vadne-drzeni-tela-u-deti-1.

Qi, Q., Chu, A. Y., Kang, J. H., Huang, J., Rose, L. M., Jensen, M. K., … Qi, L. (2014). Fried food consumption, genetic risk, and body mass index: Gene-diet interaction analysis in three US cohort studies. BMJ Journal, 348(1), 1-12. https://doi.org/10.1136/bmj.g1610

Račková, M. (2016). Psychohygiena v živote moderného človeka. Košice: Technická univerzita v Košiciach.

Račková, M. (2017). Psychohygiena hrou. Košice: Technická univerzita v Košiciach.

Rakovan, F. (2019). Spotřeba kávy v ČR? Ročně jí vypijeme za 6,5 miliardy korun. Retrieved from http://man-in.cz/spotreba-kavy-v-cr-rocne-ji-vypijeme-za-65-miliardy-korun/.

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

Reilly, J. J., Methven, E., McDowell, Z. C., Hacking, B., Alexander, D., Stewart, L., & Kelnar, C. J. H. (2003). Health consequences of obesity. Archives of Disease in Childhood, 88(9), 748-752. https://doi.org/10.1136/adc.88.9.748

Reissmannová, J. (2010). Problematika první pomoci v kontextu rozvoje zdravotní gramotnosti ve školním prostředí (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from https://is.muni.cz/th/pug2p/.

Riedl, O., & Vondráček, V. (1980). Klinická toxikologie. Praha: Avicenum.

Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Stanton, R., Parker, A., Waterreus, A., Curtis, J., & Ward, P. B. (2016). Implementing evidence-based physical activity interventions for people with mental illness: An Australian perspective. Australas Psychiatry, 24(1), 49-54. https://doi.org/10.1177/1039856215590252

Rosner, M. H. (2009). Exercise-associated hyponatremia. Semin Nephrol, 29(3), 271-281. https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2009.03.001

Řehulka, E. (2016). Zdraví, učitelé a škola. Brno: Nakladatelství Pavel Křepelka.

Řehulka, E., & Řehulková, O. (2004). Učitelé a zdraví 6. Brno: Nakladatelství Pavel Křepelka.

Scully, D., Kremer, J., Meade, M. M., Graham, R., K., & Dudgeon, K. (1989). Physical exercise and psychological well being: A critical review. Br J Sports Med., 32(2); 111-120. https://doi.org/10.1136/bjsm.32.2.111

Sedláček, M. (2007). Případová studie. In R. Švaříček & K. Šeďová (Ed.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (p. 96–112). Praha: Portál.

Sedláková, S. (2010). Cvičíme v kanceláři: jednoduché cviky proti bolesti zad. Praha: Vyšehrad.

Simioni, C., Zauli, G., Martelli, A. M., Vitale, M., Sacchetti, G., Gonelli, A., & Neri, L. M. (2018). Oxidative stress: Role of physical exercise and antioxidant nutraceuticals in adulthood and aging. Oncotarget, 9(24), 17181-17198. https://doi.org/10.18632/oncotarget.24729

Simons, J., Van Damme, T., Delbroek, H., & Probst, M. (2017). Impact of mental health problems on physical self-esteem. European Psychomotricity Journal, 9(1), 3-32.

Slaná Reissmannová, J. & Smejkalová, Z. (2019). Rozhodni se! Aneb životním stylem ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/prevence-nadoru/doporucene-metodiky.html.

Smejkalová, Z., & Slaná Reissmannová, J. (2018). My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví: metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1021/3163/807-2/#preview.

Smolík, J. (2010). Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada.

Sørensen, K., Van Den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 12(1). Retrieved from http://bmcpublichealth. biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host.

Společnost pro výživu. (2012). Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Retrieved from https://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/

Spousta, V. (2009). Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Srdečný, V. (1972). Zvláštní tělesná výchova. Praha: SPN.

Stárněmeúspěšně.cz. (2019). Stárněme úspěšně. Retrieved from http://www.starneme-uspesne.cz/.

Státní zdravotní ústav (SZÚ). (2001). Růstové grafy. Retrieved from www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni.

Státní zdravotní ústav (SZÚ). (2003). Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Praha: SZÚ.

StatSoft, Inc. (2004). STATISTICA Cz [Softwarový systém na analýzu dat], verze 7. Retrieved from www.StatSoft.Cz.

Stránský, M., & Ryšavá, L. (2010). Fyziologie a patofyziologie výživy. České Budějovice: JU ČB ZF.

Svoboda, M. (2018). Myths in nutrition. In M. Krkošková & L. Procházková (Eds.), Life in Health 2018: Research and practice: Proceedings of the international conference (p. 126-132). Brno: Masaryk University.

Szotkowski, R., & Kopecký, K. (2018). E-bezpečí: Fenomén Youtubering a česká škola. Retrieved from https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2018/odborne_seminare/EBezpeci_-Fenomen_Youtubering_a_ceska_skola.pdf.

Šeráková, H. (2009). Cvičím pro zdraví a baví mě to. Brno: Masarykova univerzita.

Šeráková, H., & Janošková, H. (2017a). Hmotnost aktovek jako jeden z faktorů ovlivňujících zdraví školáků. In L. Procházková (Ed.), 70 ve zdraví: soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 7.-8. září 2017 (p. 215-222). Brno: Masarykova univerzita.

Šeráková, H., & Janošková, H. (2017b). School environment and posture of primary school children in the Czech Republic - case study. In D. Colella, B. Antala, & S. Epifani (Eds.), Physical education in primary school (p. 155-169). Giugno: Fedération internationale déducation physique.

Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.Thomson, G. (1952). Aischylos a Athény. Praha: Rovnost.

Taylor, A. H. (2000). Physical activity, anxiety, and stress. In S. J. Biddle, K. R. Fox, & S. H. Boutcher, Physical activity and psychological well-being (p. 10-45). London: Routledge.

Taylor, C. B., Sallis, J. F., & Needle, R. (1985). The relation of physical activity and exercise to mental health. Public Health Reports, 100(2), 195-202.

Thomayer, J. (1921a). Slovo úvodní o tom, zdali a pokud je užitečno, aby širší vrstvy poučovány byly v oboru věd lékařských. In J. Honl, J. Thomayer, & K. Weigner (Eds.), Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých (p. 3-5). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Thomayer, J. (1921b). Tabák. In J. Honl, J. Thomayer, & K. Weigner (Eds.), Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých (p. 151-154). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Titzl, B. (2016).  Naučit nebo inkludovat? Speciální pedagogika. 26(3), 261–293.

Trojan, S. (2003). Lékařská fyziologie. Praha: Grada.

Tyrš, M. (1928). Náš úkol, směr a cíl. Praha: Knihovna Tyršův odkaz.

Uher, I., Cimboláková, I., Küchelová, Z., Cholewa, J., Kunicki, M., Kaško, D., & Švédová, M. (2018). The awareness in sports performance. Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports, 3(1), 1-5. https://doi.org/10.19080/JPFMTS.2018.03.555605

Uher, I., Küchelová, Z., Cimboláková, I., & Pivovarník, J. (2016). Intermittent fasting and its influence on health. Physical Activity Review, 4(1), 184-191. https://doi.org/10.16926/par.2016.04.23

Urbánková, Š., & Reissmanová. J. (2013). Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči. In E. Řehulka & J. Reissmannová (Eds.), Současné trendy výchovy ke zdraví (p. 149-160). Brno: MUNI press.

Vadasova, B., Cech, P., Smerecka, V., Junger, J., Zvonar, M., & Ruzbarsky, P. (2016). Overweight and obesity in Slovak high school students and body composition indicators: A non-randomized crosssectional study. BMC Public Health, 16(808), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3508-9

Válková, H. (2003). Teorie a praxe smysluplného začlenění osob s mentálním postižením ve sjednocených sportech Speciálních olympiád. In J. Votík (Eds.), Hry v programech tělovýchovných procesů: výzkum a aplikace: sborník z konference 27.–29.11. 2003, KTV ZČU Plzeň. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity.  

Válková, H. (2012). Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi. Olomouc: Univerzita Palackého.

Válková, H. (2019). Inkluze a stále ještě diskuze – aneb sjednocené sporty ve Speciálních olympiádách. Speciální pedagogika (in press).

Van Biesen, D., Mactavisch, J., & Vanvandewijck, Y. (2013). Tactical proficiency of elite table tennis players with and without intellectual disability.  European Journal of Sport Science, 14(5), 403–409. https://doi.org/10.1080/17461391.2013.825645

Vanholder, R., Sever, M. S., Erek, E., & Lameire, N. (2000). Rhabdomyolysis. Journal of the American Society of Nephrology, 11(8), 1553-1561.

Víchová, V., & Koblovský, P. (2013). Diagnostika a psychoterapie „nových“ závislostí. Psychiatrie pro praxi, 14(4), 179–182.

Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita.

Visweswaran, P., & Guntupalli, J. (1999). Rhabdomyolysis. Crit Care Clin, 15(2) 415-428. https://doi.org/10.1016/S0749-0704(05)70061-0

Vogt, D., Schaeffer, D., Messer, M., & Hurrelmann, K. (2017). Health literacy in old age: Results of a German cross-sectional study. Health Promotion International, 33(5), 739-747. Retrieved from https://doi.org/10.1093/heapro/dax012

Vojtová, V. (2005). Kapitoly z etopedie I: Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Vondráčková, P. (2014). Preventivní intervence u závislosti na internetu. Retrieved from http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/566/4901/Preventivni-intervence-uzavislosti-na-internetu.

Vrbas, J. (2010). Zdravotně orientovaná zdatnost dětí mladšího školního věku: analýza vybraných ukazatelů. Brno: MU.

Výchovakezdraví.cz. (2009). Retrieved from http://www.vychovakezdravi.cz/.

Výchovakezdraví.cz. (2014). Prevence nádorů. Retrieved from http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/prevence-nadoru.html

Vymětal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada.

Walrave, M., Ponnet, K., Vanderhoven, E., Haers, J., & Segaert, B. (Eds.). (2016). Youth 2.0: Social media and adolescence: Connecting, sharing and empowering. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27893-3

Warren, J., Blumberg, P., & Thompson, P. (2002). Rhabdomyolysis: A review. Muscle Nerve, 25(3), 332-347. https://doi.org/10.1002/mus.10053

Weigner, K. (1921). Tělesná výchova a její celonárodní význam. In J. Honl, J. Thomayer, & K. Weigner (Eds.), Zdravotnická čítanka se zvláštním zřetelem k potřebám škol československých (p. 59-72). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer).

Weinstein, D., & Davis, K. (2015).  Connecting „Round the Clock“: Mobile phones and adolescents’ experiences of intimacy. In Y. Zheng (Ed.), Encyclopedia of mobile phone behavior (p. 937–946). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8239-9.ch076

WHO. (2010). Global recommendations for physical activity and health. World Health Organization, Genf (Geneva).

WHO. (2016). Age-standardized prevalence of tobacco smoking among persons 15 years and older (%). Retrieved from http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-a-viz?lang=en.

WHO. (2019). Definition od health. Retrieved from https://www.publichealth.com.ng/world-health-organizationwho-definition-of-health/.

Williams, D. R., & Collins, Ch. (1995). US socioeconomic and racial differences in health. Annual Review of Sociology, 21(1), 349-386. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.21.1.349

Williams, E. P., Mesidor, M., Winters, K., Dubbert, P. M., & Wyatt, S. B. (2015). Overweight and obesity: Prevalence, consequences, and causes of a growing public health problem. Current Obesity Reports, 4(3), 363-370. https://doi.org/10.1007/s13679-015-0169-4

Winnick, J. P. (2011). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics.

Wojna, D., Anwajier, J., Hawryiak, A., & Barczyk, K. (2010). Ocena postawy ciata dzieci w mtodszym wieku szkolnym. Fizjoterapia, 18(4), 27-39.

World Health Organization. (2013). Nutrition, physical activity and obesity Czech Republic. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/243293/Czech-Republic-WHO-Country-Profile.pdf?ua=1

World Health Organization. (‎2018)‎. Obesity and overweight. Geneva: World Health Organization.

Wyatt, S. B., Winters, K. P., & Dubbert, P. M. (2006). Overweight and obesity: Prevalence, consequences, and causes of a growing public health problem. The American Journal of the Medical Sciences, 331(4), 166-74. https://doi.org/10.1097/00000441-200604000-00002

Yoon-Jung, Ch., Jong-Seon, P., Ung, K., Sang-Hee, L., Jang-Won, S., Dong-Guin, S., … Jun-Hee, L. (2013). Changes in smoking behavior and adherence to preventive guidelines among smokers after a heart attack. Journal of Geriatric Cardiology 10(2), 146-150.

Zachrla, J. (2001). Vliv modelového pohybového programu na zdatnost dětí mladšího školního věku (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Zamani Sani, S. H., Fathirezaie, Z., Brand, S. Pühse, U., Holsboer-Trachsler, E., Gerber, M., & Talepasand, S. (2016). Physical activity and self-esteem: Testing direct and indirect relationships associated with psychological and physical mechanisms. Neuropsychiatr Dis Treat, 12, 2617-2625. https://doi.org/10.2147/NDT.S116811

Zifko, U., & Kiefer, I. (2008). Hýčkejte svou paměť. Brno: Computer Press, a. s.

Zimbardo, P., & Coulombe, N. (2017). Odpojený muž: jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Praha: Grada.

Zschucke, E., Gaudlitz, K., & Andreas Ströhle, A. (2013). Exercise and physical activity in mental disorders: Clinical and experimental evidence. J Prev Med Public Health, 46(1), 12-21. https://doi.org/10.3961/jpmph.2013.46.S.S12

Zumr T. (2019). Kondiční příprava dětí a mládeže. Praha: Grada Publishing.

Žaloudíková, I., & Hrubá, D. (2007). Normální je nekouřit: program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). III. díl, Pro 3. třídu základní školy. Brno: MSD.

Žaloudíková, I., & Hrubá, D. (2008). Normální je nekouřit: program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). IV. díl, Pro 4. třídu základní školy. Brno: MSD.

Žaloudíková, I., & Hrubá, D. (2009a). Normální je nekouřit: program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). I. díl, Pro 1. třídu základní školy. Brno: MSD.

Žaloudíková, I., & Hrubá, D. (2009b). Normální je nekouřit: program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). II. díl, Pro 2. třídu základní školy. Brno: MSD.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace