Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol

Eva Nováková, Bohumil Novák
Anotace

Publikace se zaměřuje na komponentu profesní kompetence učitelů mateřských škol – připravovat, realizovat, reflektovat a analyzovat aktivity dětí rozvíjející matematickou pregramotnost v kontextu celkového osobnostního rozvoje. První část je věnována teoretickému ukotvení: problematice matematické pregramotnosti a postavení matematiky ve vzdělávání učitelů MŠ. Druhá část obsahuje výstupy výzkumného šetření rozšířeného o tematické psaní textu zjišťující vztah budoucích učitelů MŠ k matematice včetně ovlivňujících faktorů a dotazník zaměřený na zjištění, jak reflektují učitelé MŠ a studenti vysokoškolského oboru Učitelství pro mateřské školy matematickou pregramotnost a svou připravenost k jejímu rozvoji. Výzkumná zjištění byla konfrontována s názory skupiny učitelek MŠ.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9419-2
Počet stran 174
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9418-5
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 174
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova učitel mateřské školy , vzdělávání učitelů mateřských škol , dítě předškolního věku , předškolní vzdělávání , matematická pregramotnost , geometrické a předčíselné představy
Jazyky Čeština
Reference

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university Press. Dostupné z http://catdir.loc.gov/catdir/symples/cam034/94049049.pdf. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2011). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press.

Blažková, R. (2017). Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017

Boggan, M., Harper S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary mathematics. Journal of Instructional Pedagogies, 3, 1–6.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(4), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Edited and translated by N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland & V. Warfield. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Bruner, J. S. (1996). The Culture of Education. Cambridge: Academic Press.

Budínová, I. (2014). Možnosti rozvíjení matematických pojmů v rámci Montessori předškolního vzdělávání. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13 (1), 107–115.

Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita.

Burkovičová, R., Kropáčková, J., Syslová, Z., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2018). Didaktika mateřské školy. Wolters Kluwer ČR, a. s.

Cachová, J. (2009). Otevírání světa matematiky předškolnímu dítěti z pohledu učitelek MŠ. In K. Sebínová & Ĺ. Gerová (Eds.), Matematika z pohĺadu primárneho vzdelávania. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Elementary Mathematics Education“. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Cachová, J. (2014). Podnetné činnosti k propedeutike pojmov obvod a obsah v MŠ. Studia Scientifica Facultas Paedagogicae, 13(1),142–149.

Carlgren, F. (1991). Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Praha: Baltazar.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2011). Early childhood teacher education: The case of geometry. Journal of Mathematics Teacher Education, 14, 113–148. https://doi.org/10.1007/s10857-011-9173-0

Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203520574

Cslovjecsek, M., & Linneweber-Lammerskitten, H. (2011). Snappings, clappings and the representation of numbers. The New Jersey Mathematics Teacher, 69(1), 10–12.

Čermák, M. (2010). Přes matematiku k duševní kondici. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pres-matematiku-k-dusevni-kondici-drf-/ln_noviny.asp?c=A101111_000047_ln_noviny_sko&klic=239867&mes=101111_0

Davidová, V., Povalačová, I., Purkertová, M., Tomanová, V., & Zapletalová, K. (2015). Pregraduální příprava budoucích učitelů primární školy z pohledu studentů daného oboru. Dostupné z http://www.ucitelske-listy.cz/2015/08/vendula-davidova-iveta-povalacova.html

Divíšek, J. (1987). Metodika rozvíjení matematických představ v mateřské škole. Praha: SPN.

Dofková, R. (2016). Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako didaktická výzva primárního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého. https://doi.org/10.5507/pdf.16.24450476

Doležalová, J. (2009). Produkty a efekty edukace. Gramotnost. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 223–229). Praha: Portál.

Elizabeth, V. (2007). Another string to our bow: Participant writing as research method. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum. Qualitative Social Research, 9(1), Art. 31. Dostupné z http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/331/723

Fuchs, E., Lišková, H., & Zelendová, E. (2013). Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. Praha: JČMF.

Fuchs, E., & Zelendová, E. (Eds.). (2015). Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách. Praha: JČMF.

Gardner, H. E. (1999). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál.

Greenes, C., Ginsburg, H., & Balfanz, R. (2004). Big Math for Little Kids. Early Childhood Research Quarterly, 19, 159–166. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.010

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., & Zielińska, E. (2007). Wspomaganie rozwoju umyslowego czterolatków i pieçolatków. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., & Zielińska, E. (2018). Dzieciȩca matematyki – dwadzieścia lat później. Krakow: CEBP.

Hejný, M., & Stehlíková, N. (1999). Číselné představy dětí. Kapitoly z didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova.

Hejný, M. (2000). Budování geometrických proceptů. 7. setkání učitelů matematiky. Mariánské Lázně: JČMF

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k výuce matematiky. Praha: Portál.

Hejný, M. (2004). Dominanty matematické přípravy budoucího učitele. In M. Uhlířová (Ed.), Cesty (k) poznávání v matematice primární školy (s. 112–118). Olomouc: Univerzita Palackého.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Heslo Loutocký, Josef. (1910). In Ottův slovník naučný (sv. XXVIII, s. 902–903).

Hnatová, J. (2018). Postoje začínajúcich študentov študijného programu predškolská a elementárna pedagogika k matematike – konštrukcia a pilotáž dotazníka. In M. Uhlířová (Ed.), Sborník abstraktů Perspectives of primary mathematics education. Olomouc: Univerzita Palackého.

Holt, J. (2003). Proč děti neprospívají. Volary: Stehlík.

Chlup, O. (1948). Výchova dítěte v době předškolní. Brno: Komenium.

Učitelství pro mateřské školy prezenční bakalářské studium. Dostupné z http://kpv.upol.cz/studijni-programy-prezencni-bakalarske-ucitelstvi-ms.php

Gramotnosti ve vzdělávání. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/Gramotnosti-ve-vzdelavani11.pdf

Jenčková, E. (2018). Veselé počítání s hudbou a pohybem. Hradec Králové: Tandem.

Jirotková, D. (1990). Rozvoj prostorové představivosti žáků. Komenský 114(5), 278–281.

Jirotková, D. (2012). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: Univerzita Karlova.

Karásková, V., & Krobotová, M. (2004). Pojetí čísel trochu jinak. In M. Uhlířová (Ed.), Cesty (k) poznávání v matematice primární školy (s. 126–129). Olomouc: Univerzita Palackého.

Kalhous, Z., & Obst, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kaslová, M. (2010). Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe.

Kaslová, M. (2015). Prelogické myšlení. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelendová (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 76–101). Praha: JČMF.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada Publishing, a. s.

Keiny, S., & Dreyfus, A. (1989). Teachers‘ selfreflection as a prerequisite to their professional development. Journal of education for teaching, 15(1), 53–63. https://doi.org/10.1080/0260747890150104

Klim-Klimaszewska, A. (2014). Alternatywne metody edukaci matematycznej v przedszkolu jako zposób pracy z dziećmi majacymi trudności matematyczne. In M. Uhlířová (Ed.), Matematické vzdělávání v primární škole tradice, inovace (s. 103–107). Olomouc: Univerzita Palackého.

Kenner, Ch. et al. (2008). Intergenerational learning events around the computer: a site for linguistic and cultural exchange. Language and Education, 22(4), 298–319. https://doi.org/10.1080/09500780802152572

Koldová, H., & Rodová, V. (2017). Rozhovor s Františkem Kuřinou o matematice a jejím vyučování. Komenský, 142(2), 5–12.

Kolláriková, Z., & Pupala, B. et al. (2001). Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál.

Komenský, J. A. (1964). Informatorium školy mateřské. Praha: SPN.

Kořínek, M. (1974). Dítě na počátku školní docházky. Praha: Universita Karlova.

Krauthausen, G., & Scherer, P. (2010). Einführung in die Mathematikdidaktik. Heidelberg: Spektrum.

Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488–509. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488

Kroulíková, D. (2015). Didaktické prostředky. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelendová (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 177–201). Praha: JČMF.

Kupčáková, M. (2015). Zobrazení prostoru kreslením a modelováním. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelenková. (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 120–154). Praha: JČMF.

Kuřina, F., Hošpesová, A., & Tichá, M. (1996). Jaké jsou geometrické zkušenosti našich dětí na počátku školní docházky? Obecná/občanská škola, 2(7), 4–7.

Kuřina, F. (1999). O užitečnosti školské matematiky. Matematika, fyzika, informatika, 8(7), 385–391.

Kuřina, F. et al. (2003). Protomatematika a matematická příprava pedagogů mateřských škol. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

Kuřina, F. et al. (2009). Matematika a porozumění světu. Praha: Academia.

Kuřina, F., Tichá, M., & Hošpesová, A. (1998). Geometrické zkušenosti dětí na počátku školní docházky. Moderní vyučování, 4(4),10–11.

Kuřina, F. (2014). Děti a geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 13(1), 124–133

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Plzeň: Západočeská univerzita.

Levenson, E., Tirosh, D., & Tsamir, P. (2011). Preschool Geometry. Theory, Research and Practical Perspectives. Rotterdam: Sense Publisher. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-600-7

Lišková, H. (2014). Tri oblasti predmatematických predstáv. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13(1), 23–44. Ružomberok: Verbum.

Lišková, H. (2015). Předmatematické představy ve vzdělávacích oblastech RVP PV. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelendová (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 46–75). Praha: JČMF.

Ludwig, H. et al. (2008). Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praxe reformně pedagogické koncepce. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Majerčíková, J., & Syslová, Z. (2014). Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Z. Syslová & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás (s. 124–135). Brno: Masarykova univerzita.

Mac Donald. A., Goff, W., Dockett, S., & Perry, B. (2016). Mathematics Education in the Early Years. In K. Makar, S. Dole, J. Visnovska, M. Goos, A. Bennisson, & K. Fry (Eds.), Research in Mathematics Education in Australia 2012–2015 (s. 165–186). Singapore: Springer Science. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1419-2_9

Malaty, G. (1994). Can young children learn abstract ideas in geometry? International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 5, 751–758. https://doi.org/10.1080/0020739940250515

Najvar, P. (2014). Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech. Pedagogická orientace, 24(5), 811–817. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-811

Nawolska, B. (2013). Korygowanie przes dzieci pieçoletnie zaburzeň w regularnościach geometrycnych. In B. Tomková & M. Mokriš (Eds.), Matematika v primárnej škole: rôzne cesty, rovnaké ciele (s. 146–150). Prešov: Prešovská univerzita.

Nezvalová, D. (2000). Některé trendy v pregraduální přípravě učitelů. Olomouc: Univerzita Palackého.

Novák, B. (2004). Sebereflektivní bilance v matematickém vzdělávání učitelů primární školy. In M. Uhlířová (Ed.), Cesty (k) poznávání v matematice primární školy (s. 184–189). Olomouc: Univerzita Palackého.

Nováková, E. (2017). Proces třídění v komunikaci učitelky a dítěte (v mateřské škole). In K. Sebínová, Ĺ. Gerová, & P. Voštinár (Eds.), Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax (s. 81–85). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Nováková, E. (2018a). Children, parents and mathematical games. Praha: OMEP. Dostupné z https://konference2018.omep.cz/book-of-abstracts

Nováková, E. (2018b). Jak vnímají matematiku budoucí učitelé mateřské školy. In M. Uhlířová (Ed.), Sborník abstraktů Perspectives of primary mathematics education. Olomouc: Univerzita Palackého.

Obertová, Z. (2013). Vtelená kognícia, jej filozofické východiská a potenciálny význam pre pedagogiku. Pedagogická orientace, 23(3), 298–317. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-3-298

OECD. (2006). Starting strong II: Early childhood education and care. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264035461-en

Opava, Z. (1989). Matematika kolem nás. Praha: Albatros.

Opravilová, E. (2001). Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika (s. 123–140). Praha: Portál.

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2010). Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova.

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2012). Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova.

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2013). Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Univerzita Karlova.

Opravilová, E. (2015). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

Palečková, J., & Tomášek, V. (2005). Učení pro zítřek. Praha: Tauris.

Panáčová, J. (2018). Původ čísel v pohádkách. In M. Uhlířová (Ed.), Sborník abstraktů Perspectives of primary mathematics education. Olomouc: Univerzita Palackého.

Pavlovičová, G. (2009). Pracovné dielne z geometrie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

Pavlovičová, G. (2012). Niektoré kĺúčové názory na rozvoj matematických predstáv. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

Pavlovská, M., Syslová, Z., & Šmahelová, B. (2012). Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita.

Pěchoučková, Š. (2013). Matematická příprava budoucích učitelů mateřských škol. In B. Tomková & M. Mokriš (Eds.), Matematika v primárnej škole: rôzne cesty, rovnaké ciele (s. 171–175). Prešov: Prešovská univerzita.

Pěchoučková, Š. (2018). Přirozené číslo a manipulace s Cuisenairovými hranolky. Plzeň: Západočeská univerzita.

Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Praha: Portál.

Piaget, J., & Inhelderová, B. (1970). Psychologie dítěte. Praha: SPN.

Portešová, Š. (2015). Vývoj poznávacích schopností a početních představ u dětí v předškolním období. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelendová (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 28–45). Praha: JČMF.

Prídavková, A., & Šimčíková, E. (2015). Rozvoj matematických poznatkov prostrednictvom hudobných aktivit. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13(2), 195–199.

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. (1984). Praha: SPN.

Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

Průcha, J. et al. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Příhoda, V. et al. (1932). Počty na školách prvního stupně. Praha: Bakalův ústav.

Pupala, B., & Zápotočná, O. (2001). Vzdělávanie jako formovanie kultúrnej gramotnosti. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika (s. 261–269). Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dostupné z

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s použitím analýzy M. Kaslové a H. Liškové. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2017/06/Anal%C3%BDza-RVPPV_Matematika.pdf

Regrutová, L. (2012). Funkcia čísel v slovenskej ludovej rozprávke transformovanej do prostredia akusticko-auditivnej komunikácie. In M. Bočák & J. Rusnák (Eds.), Média a text 3: Mediálny text: lingvistika literatúra kultúra. Dostupné z http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak3

Richardson, L. (1994). Writing as a method of inquiry. In N. K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (s. 516–528). London: Sage.

Roźek, B., & Urbańska, A. (2012). On evoking creative mathematical aktivities relating to generalization and specification in early grade pupils. Generalization in mathematics at all educational levels. Rzeszów: Wydawnictwo Unywersytetu Rzeszowskiego.

Rýdl, K. (2007). Metoda Montessori pro naše dítě. Inspirace pro rodiče a zájemce. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Rýdl, K., & Šmelová, E. (2012). Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869–2011). Olomouc: Univerzita Palackého.

Schiacovelli, G. (1978). Nová matematika. Moderní vyučování matematice v 1. a 2. ročníku základní školy. Praha: SPN.

Semerádová, S., & Hošpesová, A. (2013). Didaktické situace v předškolním období. Magister, 1(1), 33–49.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational reasercher, 15(2), 4– https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Scherer, P., Söbbeke, E., & Steinbring, H. (2006). Praxisleitfaden zur kooperativan Reflexion des eigenen Mathematikunterrichts. Bielefeld: Universitäten Bielefeld & Dortmund.

Scholtzová, I. (2014). Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Prešov: Prešovská univerzita.

Schӧn, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.

Sodomková, S. (2015). Předškolní věk. In E. Fuchs, H. Lišková, & E. Zelendová (Eds.), Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce (s. 7–27). Praha: JČMF.

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., & Kargerová, J. et al. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida.

Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host.

Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Swoboda, E. (2010). Ile róznych klocków domina można ułożyċ z kafelków „wisienki“. In M. Uhlířová (Ed.), Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy (s. 27–35). Olomouc: Univerzita Palackého.

Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: Masarykova univerzita.

Syslová, Z., & Chaloupková, L. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova Univerzita.

Šedivý, J. (1969). O modernizaci školské matematiky. Praha: SPN.

Šedivý, O. (2010). Symetria v prírode a symetria v školskej matematike. In M. Uhlířová (Ed.), Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy (s. 287–293). Olomouc: Univerzita Palackého.

Šimčíková, E., & Tomková, B. (2012). Matematika v predškolskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita.

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.

Šmelová, E. (2004). Mateřská škola. Teorie a praxe 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

Šmelová, E. (2008). Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Šmelová, E., & Prášilová, M. et al. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál.

Švec, V. (1996). Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 46(3), 266–276.

Švec, V. (2005). Studium implicitních pedagogických znalostí jako inspirace pro osobnostní přípravu učitelství. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem (s. 27–40). Brno: Paido.

Švec, V. (2012). Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od teorie k praxi a zpět. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 99–110). Praha: Univerzita Karlova.

Švecová, V. (2014) Rozprávka ako nástroj na rozvoj matematických predstáv detí predškolského veku. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13(1), 65–73.

Tatsis, K. (2014). The „Broken phone“ game as a tool to improve preservice kindergarten teachers‘ geometrical and pedagogical knowledge. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13(1), 210–222.

Tichá, M., Hošpesová, A., & Kuřina, F. (1995). Jaké jsou matematické zkušenosti našich dětí při vstupu do školy? Obecná/občanská škola, 1(4), 6–9.

Tossavainen, T., Johansson, M., Faarinen, E.-Ch., Klisinska, A., & Tossavainen, A. (2018). Swedish primary and preprimary student teachers‘ views of using computers in preprimary mathematics education. Journal of Technology and Information Education, 10 (2),16–23. https://doi.org/10.5507/jtie.2018.007

Uhlířová, M. (2018). Matematická pregramotnost z pohledu učitelek mateřských škol. In M. Uhlířová (Ed.), Sborník abstraktů Perspectives of primary mathematics education. Olomouc: Univerzita Palackého.

Urbańska, A. (1993). On the numerical kompetence of six-years-old children. Educational Studies in Mathematics, 24, 265–275. https://doi.org/10.1007/BF01275427

Vágnerová, M. (2014). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

van de Welle, J. A. (2001). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentaly [online]. Boston: Allyn and Boston. Dostupné z http://www.learner.org/courses/learningmath/geometry/pdfs/session9/vand.pdf/

van Hiele, P. (1986). Structure and insight. Orlando: Academic Press.

van Hiele, P. (1999). Developing Geometric Thinking throug Activities that Begin with Play. Teaching Childrens Mathematics, 5(6), 310–316.

Vašutová, J. (2001). Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. (Sborník z celostátní konference, 2. díl). Praha: Univerzita Karlova.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vašutová, A. (2018). Predškolské vzdelávanie v Austrálii a na Slovensku. In M. Uhlířová (Ed.), Sborník abstraktů Perspectives of primary mathematics education. Olomouc: Univerzita Palackého.

Vopěnka, P. (2001). Meditace o základech vědy. Praha: Práh.

Vopěnka, P. (2003). Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha: Práh.

Vygotskij, L.S. (1970). Myšlení a řeč. Praha: SPN.

Výkonová data o školách a školských zařízeních. (2014). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykonova-data-o-skolach-a-skolskych-zarizenich

Weigl, I. (1982). Porovnávanie, usporadúvanie, priraďovanie. Bratislava: SPN.

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510–534. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-510

Wiegerová, A. et al. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati.

Zemanová, R. (2015). Jak děti předškolního věku rozumí prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita.

Žilková, K. (2013). Teória a prax geometrických manipulácií v primárnom vzdelávaní. Praha: Powerprint.

Žilková, K., & Židek, O. (2014). Dienes‘ Logic Blocks – underrated or forgotten learning material for development of mathematical ideas. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 13(1), 116–123.

 

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019 (1)

1. Axial symmetry as a mathematical, educational and cognitive phenomenon
Alena Prídavková, Iveta Kovalčíková
e-Pedagogium  ročník: 20,  číslo: 3,  první strana: 90,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.015