Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín

Slavomír Lesňák (ed.), Svatopluk Novák (ed.), Matúš Porubjak (ed.)
Anotace

Jedná se o sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí s názvem Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpory výchovy k občanství, realizované 14. a 15. listopadu 2018, v Hodoníně (ČR) a Skalici (SR). Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference, dokumentující krajinně kulturní a historický přehled příhraničních regionů České a Slovenské republiky. Sborník je sestaven na principu multioborové analýzy a následné multioborové studie zabývající se regionálními jedinečnostmi a specifiky. Vědecké příspěvky jsou určeny pro vysokoškolské učitele, studenty a odbornou veřejnost. Publikované příspěvky jsou využitelné i pro veřejnost v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu v regionu.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9394-2
Počet stran 245
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9393-5
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 245
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština
Reference

Český statistický úřad. Obyvatelstvo. [online]. [cit. 2018-08-30]., dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845

Český statistický úřad. Průmysl, energetika. [online]. [cit. 2018-09-30]., dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30835

Český statistický úřad. Zemědělství. [online]. [cit. 2018-09-30]., dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30840

DEMEK, Jaromír a Peter MACKOVČIN. Zeměpisný lexikon ČR. Vyd. 2. Brno: AOPK ČR, 2006. ISBN 80-86064-99-9.

CHALUPA, Petr. Rajonizace na základě hodnocení závislostí přírodních a socioekonomických faktorů životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-0397-9.

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav a pohyb obyvateľstva. [online]. [cit. 2018-09-30]., dostupné z: http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000031

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odvetvové štatistiky. [online]. [cit. 2018-08-30]., dostupné z: http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000814

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Trnavský kraj – charakteristika regiónu. [online]. [cit. 2018-07-30]., dostupné z: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/trnavsky

Tematický atlas Jihomoravského kraje. 3. vydání. Kartografie Praha, a. s., 2017. ISBN 978-80-7393-471-2.

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017, Čtvrtá úplná aktualizace, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady

Výkazy a rozbory zaměstnanosti v ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí: Integrovaný portál MPSV: dostupné z https://portal.mpsv.cz

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Atelier T – plan, 2016

ARON, R. (1993): Demokracie a totalitarismus, Brno: Atlantis.

ČECHÁK, V. (2004): Vývoj veřejné správy v Československu a v České republice (1945–2004), Praha: EUPRESS.

DEJMEK, J. a kol. (2018): Československo. Dějiny státu, Praha: Libri.

GBÚROVÁ a kol. (2015): Základy politológie, Košice: Univerzita Pavla Jozef Šafárika Košice.

CHYTILEK, R. – ŠEDO, J. – LEBEDA, T. – ČALOUD, D. (2009): Volební systémy, Praha: Portál.

JABLONSKI, A. a kol. (1991): Úvod do politológie, Bratislava: Sociologický ústav SAV.

NESVADBA, A. – ZACHOVÁ, A. (2013): Teória štátu a práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

NOVÁK, M. (2011): Úvod do studia politiky, Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

ŘEHŮŘEK, M. (1997): Právo účasti občanov na správe veci verejných, Bratislava: VEDA SAV.

SCHELLE, K. (2002): Vývoj veřejné správy v letech 1848–1948, Praha: EUROLEX BOHEMIA.

SCHELLE, K. a kol. (2008): Meziválečné Československo a Evropa, Praha: Key Publishing.

VOJÁČEK, L. – Kolárik, J. – Gábriš, T. (2011): Československé právne dejiny (1918–1992). Pramene a texty, Bratislava: Paneurópska vysoká škola.

TRELLOVÁ, L. (2018): Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy, Bratislava: Wolters Kluwer.

WEBER, M. (1990): Politika ako povolanie, Bratislava: SPECTRUM.

ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., ANDREAS, M. (eds.) (2010): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia.

ANDĚRA, M. (2018): Atlas fauny České republiky. Praha: Academia.

BALTUS, J. a kol. (1979): Lednické rybníky. Průvodce naučnou stezkou. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody.

NĚMEC, J., POJER, F. (eds.) (2007): Krajina v České republice. Praha: Consult.

ČERNOUŠEK, M. (1992): Psychologie životního prostředí. Praha: UK.

KRÁLÍČEK, M. (1980): Příroda Hodonínska, její ohrožení a ochrana. Metodický list. Hodonín: Okresní pedagogické středisko.

SCHAMA, S. (2007): Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán.

SPURNÁ,V., LACINA, J., KUNDRATA, M. (eds.) (1994): Moravské krajiny Miloše Spurného. Brno: Veronica.

VYSKOT, I. (1995): Ochrana a tvorba krajiny. Brno: MZLU.

ZLATNÍK, A. (1946): Odevzdávání bývalého německého majetku do českých rukou a ochrana přírody a krajiny.In: Naše obec, XXXVII/6 (zvl. ot.).

BAĎURÍK, J. (2005): Z dejín malokarpatského vinohradníctva a vinárstva. In: Víno Malých Karpát. Krajina,ľudia, tradícia. F. Malík. (Zost.). Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, s. 32–60.

BEZÁK, V. – SUK, M. (1999): Kameň a víno. Bratislava: Vydavateľstvo Dionýza Štúra.

DRÁBIKOVÁ, E. (1989): Človek vo vinici. Bratislava: Veda.

HORVÁTH, P. (1963): Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava.

HRUBALA, M. (2010): Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok: Malokarpatské múzeum.

KAHOUNOVÁ, E. (1955): Vinohradníctvo. Dejiny v okrese Bratislava. Strojopis. AT Úet SAV, inv. č. 237.

KAHOUNOVÁ, E. (1963): Vinohradníctvo. Lokalita Dolné Orešany. 31.10.1963, AT Úet SAV, inv. č. 512.

KUČERA, M. (1974): Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Veda.

MALÍK, F. a kol. (2005): Víno Malých Karpát. Bratislava: PT Albert Marenčin.

NOVÁKOVÁ, K. (2005): Odraz víťazného februára a následných politických udalostí v živote vinárskeho podnikateľa. In: Malé dejiny veľkých udalostí na Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Z. Profantová (ed.), Bratislava, Veda, s. 88–97.

NAVÁKOVÁ, K. (2007): Malokarpatské vinohradníctvo v 1. polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 55, 3, s. 265–288.

NOVÁKOVÁ, K. (2009): Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácii. Trnava: UCM.

POPELKOVÁ, K. (2005): Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchodné záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho rozvoja). In: Etnologické rozpravy, 12, č. 2, s. 112–120.

PRANDA, A. (1978): Formovania nového systému hodnotových orientácii na súčasnej dediny. In: Slovenský národopis, 26, s. 243–245.

SLAVKOVSKÝ, P. (1993): Agrárna kultúra a životné prostredie. In: Slovenský národopis, 41, s. 423–447.

SLAVKOVSKÝ, P. (2002): Spoločensko- politické zmeny na Slovensku po roku 1989 a ich dopad na ľudí v družstevnej poľnohospodárskej prvovýrobe. In: Tradícia a spoločensko- politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. Z. Škovierová. (Zost.) Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: STIMUL, s. 77–87.

SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, K. (2016): Svätý Urban, patrón vinohradníkov. Doľany: Zaex.

STOLIČNÁ, R. (2002): Súčasný stav agroturistiky na Slovensku. In: Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. Z. Škovierová (Zost.). Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava : STIMUL, s. 98–107.

VRZGULOVÁ, M. – POPELKOVÁ, K. (2005): Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? In: Slovenský národopis, s 53, č. 4, s. 381–397.

AČ, A. (2014): Klimatické zmeny a ich vplyv na rozvojové krajiny. In: V. Andreotti, V. Cílek, J. Mesík et al.: Globálne vzdelávanie: kontext a kritika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, s. 52–63.

CÍLEK, V. (2010): Krajiny vnitřní a vnější. 2. vyd., Praha: Dokořán.

CÍLEK, V. (2014): Přístupy, rizika a hodnoty – od zahraniční pomoci k domácím krizím. In: V. Andreotti, V. Cílek, J. Mesík et al.: Globálne vzdelávanie: kontext a kritika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, s. 64–75.

ETINGOFF, K. (2017): Sustainable Development of Organic Agriculture: Historical Perspectives. Oakville & Waretown: Apple Academic Press. https://doi.org/10.1201/9781315365800

FRANCK, O., OSBECK, Ch. (eds.) (2017): Ethical Literacies and Education for Sustainable Development:Young People, Subjectivity and Democratic Participation. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49010-6

GALLAYOVÁ, Z., ŠLINSKÝ, J. (2015): Alternatívy v poľnohospodárstve. In: Z. Gallayová, J. Hipš, J. Markoš, Z. Dovalová (eds.): Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie. Dotlač 1. vydania z r. 2013. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, s. 164–181.

HOLDEN, E. et al. (eds.) (2018): The Imperatives of Sustainable Development: Needs, Justice, Limits. London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203022177

HUDECOVÁ, Z. (2018): Príroda v meste: nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad. Bratislava: Živica.

IZAKOVIČOVÁ, Z. (2009): O environmentálnej výchove v zmysle koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. In: Enviromagazín, 2009/6, s. 26–28.

JEMELKA, P. (2016): Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia.

JEMELKA, P., LESŇÁK, S., ROZEMBERG, A. (2010): Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

LEAL FILHO, W., MIFSUD, M., PACE, P. (eds.) (2018): Handbook of lifelong learning for sustainable development.Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63534-7

MAL, S., SINGH, R. B., HUGGEL, Ch. (eds.) (2018): Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56469-2

MONKELBAAN, J. (2018): Governance for the Sustainable Development Goals: Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0475-0

NOVÁČEK, P. (2010): Udržitelný rozvoj. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.

PALOVIČOVÁ, Z. (2012): Úvod do environmentálnej etiky: kapitoly z aplikovanej etiky IV. Prešov: Michal Vaško.

ROGERS, P. P., JALAL, F. K., BOYD, J. A. (2008): An introduction to sustainable development. Sterling: Earthscan.

SAJA SANNEH, E. (2018): Systems Thinking for Sustainable Development: Climate Change and the Environment. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70585-9_5

SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z. (1999): Podnikateľská a environmentálna etika. Bratislava: Iris.

DOLEŽAL, J. (1925): Masaryk – Masařík. In: Masarykův sborník, I/1925. s. 317–320.

ĎUROVIČ, Ľ (2009): Pavel Blaho a Ján Černoch. Zborník, 5. Skalica: Záhorské muzeum v Skalici. s. 128–130.

HAVELKA, E. (1993): S T. G. Masarykem. Rozmluvy o náboženství, filosofii a školství. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně.

HERBEN, J. (1925): Masařík – Masaryk (příspěvek do diskuse). In: Masarykův sborník, I/1925, s. 371–372.

HERBEN, J. (1925): Masaryk osvoboditel. Praha: Naše doba, I/1925. In: Masarykův sborník, I/1925, s. 290–294.

CHOVANČÍKOVÁ, I. (2012): T. G. Masaryk a jižní Morava. Hodonín: Masarykovo muzeum. /online/. Dostupné na: http://www.ccrjm.cz/userfiles/file/MASARYK%20%C4%8CJ%20FINAL.pdf

LUKÁČOVÁ, V. (2017): V službách člověčenstva. Skalica: Záhorské muzeum v Skalici.

PRAŽÁK, A. (1937): Jan Herben. Turnov: Jan Jiránek.

MASARYK, T. G. (1924): Česká otázka. Praha: Státní nakladatelství.

MASARYK, T. G. (1923): Slované po válce. Praha: Stanislav Minařík v Praze.

NOVÝ, L. (1994): Filosof T. G. Masaryk. Brno: Doplněk.

OPAT, J. (1990): Filosof a politik T. G. Masaryk. Praha: Melantrich.

SAUDEK, R. (1927): Pokus o grafologický životopis T. G. Masaryka. In: Masarykův sborník, II/1927, s. 1–17.

SPÁLENKOVÁ, J. (2010): Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel. /online/. Dostupné na: DPZX_2008_2_11210_ASZK10001_131637.pdf.

ŠALDA, F. X. (1936/1937): O Janu Herbenovi, novináři a beletristovi. Šaldův zápisník, IX/1936–1937, s. 132–142. Muzeum Česká Sibiř. Dostupné na: http://www.ceskasibir.cz/dok/d43.php.

ŠIMEČEK, J. (1993). Předmluva zpracovatele. In: Havelka. Emanuel. S T. G. Masarykem. Rozmluvy o náboženství, filosofii a školství. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně. s. 4–8.

ŠROBÁR, V. (1928/1929): Vliv T. G. M. na Slovákov. (T. G. Masarykovi k 60. narozeninám). In: Masarykův sborník, III/1928/1929. s. 251–263.

ŠTEFÁNEK, A. (1931): Masaryk a Slovensko. In: Sborník přednášek o T. G. M. Praha: Orbis. 1931. s. 201–257.

VACULÍK, L. (1996): Zápis v pamětní knize Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně.

VOJÁČEK, L. (2001): Úsilí československé vlády o faktické začlenění Slovenska do Československa. In: Historie a současnost. Časopis pro právní vědu a praxi, 1/2001. s. 56–62. Dostupné na: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8465/7612.

VYMAZAL, F. (1996). Zrnka moudrosti od Františka Vymazala (z let 1896–1912). Brno: Studijní texty strécovské filosofie University velkomoravské.

ČAPEK, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada.

CÍLEK, V. (2007). Makom: kniha míst. Praha: Dokořán. (Makom. Book of Places)

GINNIS, P. ([2017]). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka = The teacher's toolkit : raise classroom achievement with strategies for every learner. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř.

CHROMÝ, P., Semian, M., Kučera, Z. (2014). Regionální  vědomí a regionální identita

v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 119, č. 3, s. 259–277. (Regional Consciousness and Regional Identity in the Czech Republic: a Case Study of Český Ráj)

Chromý, P., Heřmanová, E. 2009. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI. (Cultural Regions and Geography of Culture: Cultural Realia and Culture in the Regions of the Czech Republic)

JULÍNEK, S. (2004). Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: Masarykova univerzita. (Fundamentals of History Didactics)

KALHOUS, Z., & OBST, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. (School Didactics)

KOLÁŘ, Z., & ŠIKULOVÁ, R. (2005). Hodnocení žáků. Praha: Grada. (Assessment of Pupils)

MAŇÁK, J., & ŠVEC, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido. (Teaching Methods)

MORGENSTERNOVÁ, M., & ŠULOVÁ, L. (2007). Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum. (Intercultural Psychology: Development of Intercultural Sensitivity)

MRKVOVÁ, L. (2007). Vyšší bratrské školství a strážnické gymnázium. Strážnice: Občanské sdružení při Purkyňově gymnáziu Strážnice. (Higher Brethren Education and Grammar School in Strážnice)

ORÁLKOVÁ, M. (2014). Tematika vlastenectví prostřednictvím významných osobnost í ve výuce Občanské výchovy. Diplomová práce. Brno: MU. (The Theme of Patriotism through Important Personalities in Teaching Civics)

PASCH, M. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál. (From the Education Programme to the Lesson: How to Work with the Curriculum.)

POLIŠENKÝ, J. PAŘÍZEK, V. (1987). Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. Praha: SPN. (Jan Amos Komenský and His Legacy for Today)

PLECITÁ, K., & ŘEHÁKOVÁ, B. (2004). Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. (Czech National Identity after the Demise of Czechoslovakia and before Joining the European Union)

ROUBAL, O. (2009a). Identita – více příběhů jednoho života. Nestránkováno. Dostupné z: http://doczz.cz/doc/247241/disertace---o.roubal---institut-sociologick%C3%BDch-studi%C3%AD-uk-fsv (Identity – More Stories of One Life)

ROUBAL, O. (2009). Teritoriální identita v biografických vyprávěních poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Disertační práce, dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001109462/?lang=cs (Territorial Identity in Biographical Narratives of Post-war Settlers of the Borderlands of Northern Bohemia)

Strážnice Komenskému: 380. výročí příchodu J.A. Komenského do Strážnice. (1984).

Strážnice: Městský národní výbor. (Strážnice to Komenský: 380th Anniversary of the Coming of J. A. Komenský to Strážnice)

SKALKOVÁ, J. (2007). Obecná didaktika (2., rozš. a aktualiz. vyd). Praha: Grada. (General Didactics)

ZEMEK, M., & BARTOŠ, J. (1972). Uherský Brod: minulost i současnost slováckého města. Brno: Blok. (Uherský Brod: the Past and the Present of the Moravian Slovak Town)

BODNÁR, J.(ed.) (1987): Dejiny filozofického myslenia na Slovensku. I. ratislava : Veda.

CSONTOS, L.(ed). (2006): Jezuitské školstvo včera a dnes. Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

ČIČAJ, V. (ed.) (1987): Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Bratislava, Veda.

DUPKALA, R. (2009): Filozofovanie na Slovensku: Reflexie a súvislosti (K problematike receptívnosti filozofického myslenia na Slovensku). In: Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 552–559.

LOPATKOVÁ, Z. (2011): Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.

JANKOVIČ, V. (1995): Trnavská univerzita. Bratislava: Pamiatkový ústav.

NOVACKÁ, M. (ed.) (1986): Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií.

MÜNZ, T. – Oravcová, M.(1987): Filozofické myslenie na Trnavskej univerzite. In: ČIČAJ, V. (ed.): Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Bratislava, Veda, s. 108–120.

MÜNZ, T. (2008): Recepcia a odozvy západnej filozofie v dejinách filozofického myslenia na Slovensku. In: PLAŠIENKOVÁ, Z., SZOTEK, B., TOMAN, M. (ed.): Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo.Osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: IRIS, 1. diel, s. 51–62.

ŠIMONČIČ, J.- HOLOŠKOVÁ, A. (2010): Dejiny Trnavskej univerzity 1635–2010. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis.

ARIES, P. (1962) Centuries of childhood: a social history of family life. New York: Vintage Books.

BOURDIEU, P., PASSERON, J.-C. (1977) Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage.

BŘEZOVSKÁ, M. (2017) „Vyvážené město.“ In Vacková, B. a kol.: Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury. Brno: MUNI press, s. 85–96.

DURKHEIM, E. (2004) Společenská dělba práce. Brno: CDK.

HABERMAS, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti.Praha: Filosofia.

HAMPLOVÁ, D. & T. KATRŇÁK (2018) Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: CDK.

HARVEY, D. (2000) Spaces of hope. Berkeley : University of California Press.

HOBSBAWM, E. J. (2000): Národy a nacionalismus od roku 1780: Program, mýtus, realita. Brno: CDK.

HORŇÁKOVÁ, L. (2009): Fenomén Baťa: zlínská architektura 1910–1960. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.

JEMELKA, M. ŠEVEČEK, O. (2016): Tovární města baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia.

KATRŇÁK. T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon.

KELLER, J. (2005): Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.

TÖNNIES, F. (2001): Community and Civil Society. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816260

VACKOVÁ, B. & K. ELIÁŠOVÁ & J. RESSOVÁ & M. REUSS BŘEZOVSKÁ (2017) Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury. Brno: MUNI press.

VACKOVÁ, B. (2010) Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. Brno: Masarykova univerzita.

VACKOVÁ, B. (2013) „Idea bydlení za městem a koncept zahradního města.“ In Ouředníček, M. & P. Špačková & J. Novák (eds.): Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. Praha: Academia.

WAGNER, P. (1994): A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London, New York: Routledge.

WEBER, M. (1997) Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta.

BÁRKÁNY, E., DOJČ, Ľ. (1991): Židovské náboženské obce ma Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo VESNA. (Jewish Religious Communities in Slovakia)

BELIUS, M. (1736): Notitia Hungariae novae historico-geographica divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubianam, altera Trans-Danubianam, tertia Cis-Tibiscanam; quarta Trans-Tibiscanam: universim XLVIII comitatibus designatam, expromit regionis situs, terminos, montes, campos, fluvios, lacus, thermas, coeli, solique ingenium, naturae munera et prodigia, incolas variarum gentilium, atque harum mores, provinciarum magistratus, illustres familias, urbes, arces, oppida et vicos propemodum omnes, singulorum praeterea, ortus et incrementa, belli pacisque conversiones, et praesentem habitum fide optima, adcuratione summa explicat, opus, hucusque desideratum, et in commune utile, sacratissimis auspiciis Caroli VI. caesaris, et regis            indulgentissimi elaboravit Matthias Bel. Accedunt Samuelis Mikovini mappae singulorum commitatum, methodo astronomico-geometrica concinnatae. Viennae Austriae (= Notitia).

JURÍKOVÁ, E. (2003): Trnavská univerzita I. (1635 – 1777) v Notíciách Mateja Bela. In:

  1. Mráz (zost.): Univerzita – miesto vedeckého, pedagogického i ľudského rastu. Trnava: Centrum komunikácie Fakulty Trnavskej univerzity, s. 66–71. (The University of Trnava. In: University - a Place of Scientific, Pedagogical and Human Growth)

JURÍKOVÁ, E. (2006): Matej Bel a Trnava. [dizertačná práca]. Trnava: Trnavská univerzita. (Matej Bel and Trnava)

JURÍKOVÁ, E. (2009): Elegans est urbs Tyrnavia et commoda habitatu. Latinský opis súvekej Trnavy očami Mateja Bela. In: D. Škoviera, E. Juríková (eds.): Sambucus IV:      práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava:        Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 135–146. (Latin Transcription of Contemporary Trnava in the Eyes of Matej Bel. In: Sambucus IV: Works from Classical Philology, Latin Medievalistics and Neolatinistics.)

KRAJČOVIČ, R. (2005): Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest.

Bratislava: Literárne informačné centrum. (Living Chronicles of Slovak History Hidden in the Names of Municipalities and Towns)

PUTNA, M. C. (2018): Obrazy z kultúrnich dějin Střední Evropy. Praha: Vyšehrad. (Images from the Cultural History of Central Europe)

SZABÓ, M. (2014): Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 –1922). Bratislava: Kalligram. (From Words to Actions. Slovak National Movement and Anti-Semitism)

ŠIMONČIČ, J. (1998): Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-print. (To My Trnava. The History of Trnava and the Surroundings)

ŠIMONČIČ, J. (ed.) (2010): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: DAJAMA. (The History of Trnava. First Volume).

CAVE M., & SLOAN, S. M. (2014). Listening on the edge: oral history in the aftermath of crisis. Oxford: Oxford University Press.

FELDMAN, Věra.  Jewish Survivor. Collection: USC Shoah Foundation. Elektronický záznam s číslom 20020. Dostupné v Centru vizuální historie Malach, Praha. The translation of the quoted text was secured by the author of the text.

FELIXOVÁ, Ruth. Jewish Survivor. Collection: USC Shoah Foundation. [online]. [2018-11-07]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/SFI/Watch.aspx?testimonyID=12028&segmentNumber=0&returnIndex=0&contentView=1&pg=2.

FELIXOVÁ, Ruth a Erhard R. WIEHN. Sílu žít dál. Praha: Síť, 1997. (Power to Live)

KUFNER, Václav. Political Prisoner. Collection: USC Shoah Foundation.  Elektronický záznam s číslom 43609,  Dostupné v Centru vizuální historie Malach, Praha.

KUX, Jan. Slávnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice. Svatobořice-Mistřín: Obecní úřad 2017. (Ceremonial Unveiling of the Memorial and Opening of the Svatobořice Internment Camp Museum)

KUX, J. (1995). Internační tábor Svatobořice. Svatobořice-Mistřín: Obecní úřad. (Internment Camp Svatobořice)

LESŇÁK, S. (2017).  Etické kontexty kulturní regionální identity v oblasti vzdělávání. In Malík, B. FORMOVANIE IDENTITY V ČASE A PRIESTORE. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 366-376. (Ethic Contexts of the Cultural Regional Identity in the Field of Education)

PAJER, Jiří. Strážnice: kapitoly z dějin města. Strážnice: [Městský úřad], 2002. (Strážnice: Chapters from the History of the Town)

PAJER, J. (2012). V městě a na venkově: fotografie ze Strážnice a okolí. Strážnice: Etnos. (In the City and in the Country: Photographs from Strážnice and Its Surroundings)

DONERT, C. (2017). The Rights of the Roma – The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslowakia. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316811641

FRASER, A. (1998): Cikání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

HANZAL, J. (2004): Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

HORVÁTHOVÁ, E. (1964): Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie vied.

HORVÁTHOVÁ, J. (2018). Romové v Brně a na Brněnsku. In: Dějiny Brna. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno, s. 377–391.

HÜBSCHMANNOVÁ. M. (2005): Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945. (I. Díl). Praha: Triáda.

JANAS, K. (2010): Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939–1945). Bratislava: Ústav pameti národa.

JUROVÁ, A. (1993): Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Goldpress Publishers.

LHOTKA, P. (2009): Svaz Cikánů-Romů 1969–1973. In: Svaz Cikánů-Romů 1969–1973. Doprovodná publikace k výstavě Muzea romské kultury „Svaz Cikánů-Romů (1969 1973). Z historie první romské organizace v českých zemích“. Brno: Muzeum romské kultury, s. 5–23.

NEČAS, C. (1986): Asimilační tendence usedlých moravských a slezských Cikánů v období kapitalismu. In: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro folkloristiku 3/2, s. 48–72.

NEČAS, C. (1994): Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno: Masarykova univerzity v Brně.

NEČAS, C. (1999): Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.

NEČAS, C. (2005): Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945). Brno: Matice moravská.

NEČAS, C. (2007): Romové na Moravě ve 20. letech minulého století. In: Sborník prací FF OU, Historie 14, s. 175–180.

PAVELČÍK, J. (1999): „Cikáni“ na jižní a jihovýchodní Moravě. In: Slovácko 41, s. 183–197.

PAVELČÍKOVÁ, N. (2003): Co „konečné řešení“ nevyřešilo (Romové na Moravě a ve Slezsku v letech 1945–1947).

In: DVOŘÁK, T. – VLČEK, R. – VYKOUPIL, L. (Eds.): Milý Bore… Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Brno: Historický ústave AV ČR, s. 327–336.

PAVELČÍKOVÁ, N. (2004): Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

BÁRKÁNY, E. & DOJČ, Ľ. (1991): Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Vesna.

BORSKÝ, M. (2007): Synagogue Architecture in Slovakia: A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah.

BÜCHLER, R. J. (ed.) (2012): Encyklopédia židovských náboženských obcí. 3. zväzok. Bratislava: SNM –Múzeum židovskej kultúry.

DOBROTKOVÁ, M. (2010): Trnava v rokoch 1848–1938. In: J. Šimončič (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, s. 243–319.

DULLA, M. & MORAVČÍKOVÁ, H. (2002): Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart.

GERÖ, I. (1938): Vývoj židovského školstva st. quo. In: Trnava 1238–1938. Trnava: R ada m esta Trnavy, s. 296–300.

HANAKOVIČ, Š. (2005): Martin Kollár a jeho činnosť v Spolku sv. Vojtecha. In: F. Čechová (ed.): Martin Kollár 1853–1919. Trnava: FF UCM, s. 34–47.

JANKOVIČ, V. (1989): Pamiatkové bohatstvo mesta. In: J. Šimočič & J. Watzka (eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, s. 313–326.

JANOVIČEK, A. (1938): Dejiny evanj. a. v. cirk. sboru v Trnave. In: Trnava 1238–1938. Trnava: Rada města Trnavy, s. 254–261.

JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠKÁPIK, P. & ŠTUKOVSKÁ, Z. (2012): Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

KATUNINEC, M. (2004): Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.

KAZIMÍR, Š. (2010): Trnava v rokoch 1526–1848. In: J. Šimončič (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, s. 151–241.

KRIVOŠOVÁ, J. V. (2002): Kostoly ECAV na Slovensku. In: P. Uhorskai (ed.): Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, s. 263–279.

LETZ, R. (2001): Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948–1989. In: F. Mikloško, G. Smolíková & P. Smolík (eds.): Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989 I. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, s. 67–335.

MEDVECKÝ, K. A. (1920): Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku. Ružomberok: vlastným nákladom.

MULÍK, P. (1997): Úsilie o zriadenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie od roku 1939 a vývoj po súčasnosť. In: P. Mulík (ed.): Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava: Bernolákova spoločnosť, s. 63–85.

PETRANSKÝ, I. A. (2002a): Katolícka cirkev v období prvej Slovenskej republiky. In: M. Lacko (ed.): Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov I. Trnava: UCM, s. 33–52.

PETRANSKÝ, I. A. (2001): Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945–1946. Nitra: Garmond.

PETRANSKÝ, I. A. (2002b): Ustálenie cirkevných štruktúr na Slovensku po druhej svetovej vojne a smerovanie k samostatnej cirkevnej provincii roku 1977. In: J. Bobák (ed.): Na ceste k štátnej samostatnosti (Na pamiatku 140. výročia Memoranda národa slovenského). Martin: Matica slovenská, s. 255–266.

PÖSTÉNYI, J. (1938): Z minulosti Trnavy do prevratu (1918.). Trnava.

SALNER, P. (2016): Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou). Bratislava: Veda.

SOKOLOVIČ, P. & DOBROTKOVÁ, M. (2010): Trnava v rokoch 1938–1945. In: J. Šimončič (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, s. 321–369.

ŠIMONČIČ, P. (1998): Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-print.

VAŠEČKA, F. (1957): Buržoázny štát a cirkev. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

ZÚBEK, T. J. (1990): Katolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918–1948. In: I. Kružliak & J. Okáľ (eds.): Svedectvo jednej generácie. Cambridge: Dobrá kniha, s. 131–164.

ŽUFFOVÁ, J. & STANÍK, I. (2010): Urbanistický a architektonický vývoj mesta. In: J. Šimončič (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, s. 387–459.

ADAMS, M. & HOLLAND, S. (2006): Improving Access to higher education for disabled people. In: M. Adams, S. Brown (eds.): Towards Inclusive Learning in Higher Education. New York: Routledge & Taylor & Francis e-Library, s. 10–22. https://doi.org/10.4324/9780203088623

CENTRUM PODPORY ŠTUDENTOV. Smernica rektora o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov o špecifickými potrebami). [online]. [2018-10-11]. Dostupné na: https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov

CENTRUM PODPORY ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI. Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. [online]. [2018-10-10]. Dostupné na: http://www.ucm.sk/sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-01/

LEVICKÁ, J. (2007): Význam vzdelávania z pohľadu sociálnej exklúzie. In: M. Čambáliková, T. Sedová (eds): Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, s. 291–298.

RIDDELL, S. & TINKLIN, T. & WILSON, A. (2005): Disabled Students in Higher Education. New York: Routledge & Taylor & Francis e-Library.

RIESER, R. (2006): Inclusive education or special educational needs: meeting the challenge of disability discrimination in schools. In: M. Cole (eds.): Education, Equality and Human Rights Issues of gender, “race”, sexuality, disability and social class. New York: Routledge and Taylor & Francis e-Library, s. 157–179.

TEIRESIÁS. [online]. [2018-11-10]. Dostupné na: https://www.teiresias.muni.cz/; https://www.teiresias.muni. cz/cim-je-stredisko-teiresias/nase-sluzby-v-kostce/sluzby-urcene-studentum-mu-s-postizenim; https://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas

THE RIGHT TO EDUCATION AND CULTURE. [online]. [2018-10-10]. Dostupné na: http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-education-and-culture

WEIß, N. (2017): Vzdelanie. In: A. Pollmann, G. Lohmann (eds.): Ľudské THE RIGHT TO EDUCATION AND CULTURE (n. d). Zdroj: http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/humanrights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-education-and-cultureWEIß, N. (2017): Vzdelanie. In: A. Pollmann, G. Lohmann (eds.): Ľudské práva Interdisciplinárna príručka. Bratislava: Kalligram, s. 342–346.

as [SULITKA, A.] Chorvati v českých zemích. In: S. Brouček, R. Jeřábek: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, s. 308–309.

BENŽA, M. (2017): Tradičný odev Záhoria. Skalica: Záhorské muzeum.

BOTÍK, J. (2001): Slovenskí Chorváti. Etnokulturný vývin z pohľadu společenskovedných poznatkov. Bratislava: LÚČ.

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D. (2017): Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea ve Skalici. In: Záhorie 26/6, s. 7–10.

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D. (2018): Ľudový odev na Záhorí – malacký kroj. In: Záhorie 27/1, s. 20–22.

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D. & DRŠKA, R. (2018): Ľudový odev na Záhorí – jablonický kroj. In: Záhorie 27/2, s. 12–14.

DANGLOVÁ, O. (2009): Výšivka na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Etnografický atlas Slovenska: mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultury (1990). Bratislava: Národopisný ústav SAV – Slovenská kartografia.

HORN, W. (1837): Maehrens ausgezeichnete Volkstrachten. Brünn: R. Rohrer.

JEŘÁBEK, R. (2000): Etnické a etnografické skupiny a oblasti. In: J. Jančář (ed.): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 9–29.

JEŘÁBEK, R. (ed.) (1991): Moravští Charváti. Dějiny a lidová kultura (Antologie). Brno: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity – Etnologický ústav ČSAV – Sdružení občanů charvátské národnosti.

JEŘÁBEK, R. (1997): Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786–1884. Strážnice: Ústav lidové kultury.

JEŘÁBEK, R., FROLEC, V. & HOLÝ, D. (1962): Podluží. Kniha o lidovém umění. Brno: Krajské nakladatelství.

JEŘÁBKOVÁ, A. (2000): Odívání. In: J. Jančář (ed.) Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 116–158.

KALESNÝ, F. (1981): Habáni na Slovensku. Bratislava: Taran.

KAŠNÍK, F. (2015): K problematice údajného vlivu Charvátů dosídlených na Moravu a rakouské Valticko na lidovou kulturu Podluží v 19. a 20. století. In: Národopisná revue 25, s. 40–46.

KLVAŇA, J. (1922): Kroje břeclavsko-hodoňské. In: L. Niederle: Moravské Slovensko. 2. Praha: Národopisné muzeum českoslovanské, 1922, s. 146–167.

Kolektiv autorů (1984): Kroje senického okresu. Skalica: Záhorské múzeum.

Kolektiv autorů (2002): Jablonica. Skalica: Záhorské muzeum.

Kolektiv autorů (1999): Moravský Svätý Ján 1449–1999. Skalica – Moravský Svätý Ján.

KOPŘIVOVÁ, L. & LEISSEROVÁ, E. (eds.) (2017): Barvy chorvatské Moravy. Praha: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR.

KŘÍŽOVÁ, A. (2015): Kroj jako výraz národní/regionální identity. In: A. Křížová, M. Pavlicová & M. Válka: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. Brno: Masarykova univerzita, s. 9–88.

KŘÍŽOVÁ, A. (2001): Lidový oděv a historický kostým (poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu). In: Národopisná revue 11, s. 5–9.

KŘÍŽOVÁ, A. & ŠIMŠA, M. (2012): Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

KYBALOVÁ, J. & NOVOTNÁ, J. (1982): Habánská fajáns. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum – Brno: Moravská galerie.

LUDVÍKOVÁ, M. (1986): Moravská lidová výšivka. Brno: Moravské muzeum, 1986.

LUDVÍKOVÁ, M. (2000): Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814. Brno: Moravské zemské muzeum – München: Sudetendeutsches Archiv.

LUDVÍKOVÁ, M. (1993): Poznámky k vývoji kroje na Podluží v první polovině 19. století. In: Folia ethnographica 27, s. 47–58.

MALEC, A. (1900): Kroj moravských Hrvátů. In: Český lid 9, s. 15–28, 313–418.

MARKOV, J. (1955): Slovenský ľudový odev v minulosti. Materiály k dějinám slovenského ľudového odevu. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.

MATUSZKOVÁ, J. (2015): Kroje na Podluží a Hodonínsku. Břeclav: Malovaný kraj a Místní akční skupina Dolní Morava.

NOVÁKOVÁ, L. (2017): Příspěvek k vývoji kroje moravských Chorvátů ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. In: L. Kopřivová & E. Leisserová: Barvy chorvatské Moravy. Praha: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, s. 151–172.

NOSÁĽOVÁ, V. (1971): Ľudový odev na Záhorí. In: Rytmus 20, s. 62–71 a 97–111.

NOSÁĽOVÁ, V. (1977): Ľudový odev na Záhorí. In: Rytmus 28, s. 16–17.

NOSÁĽOVÁ, V. (1982): Slovenský ľudový odev. Bratislava: Osveta, s. 27–32.

NVČ (1897) – Národopisná výstava českoslovanská v Praze v roce 1895. Praha: J. Otto.

PÁTKOVÁ, J. (1962): Ľudový odev v západoslovenskom kraji. In: Vlastivedný časopis 11, s. 17–19.

PAVLIČEVIĆ, D. (1994): Moravski Hrvati. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

PRIKRYL, Ľ. V. (2016): Záhorie na nejstarších mapách. In: Záhorie 25/6, s. 2–9.

REICHLOVÁ-KUCHÁRIKOVÁ, Ľ. (1941): Dejiny kroja: Obrázková nauka o krojoch a vkuse. Martin: Matica slovenská, s. 220–223, 231–232 a 242.

rj [JEŘÁBEK, R.]: Moravské Slovensko a Moravští Slováci. In: S. Brouček & R. Jeřábek (eds.) (2007): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, s. 578–580.

SCHALLENBERGEROVÁ, V. (2008): Vymezení oděvních kompletů na území moravského Podluží a slovenského Záhoří. Magisterská diplomová práce. Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

STRÁNSKÁ, D. (1949): Lidové kroje v Československu. I. Čechy. Praha: J. Otto.

Brněnské výstavy. Lidové noviny, 35, č. 337, 6. 6. 1927.

EDGAR, E. Počátky Sdružení moravských výtvarných umělců. In Vlastivědný sborník moravský, 1957, č. 12. Hodonín. Minulost a socialistická přítomnost města. Brno 1979.

KALVODA, A. Naša řeč. Umělecký list, 1909.

MARKALOUS, B. Hubařské výtvarnictví. Lidové noviny, 28. 4. 1921 A, roč. 29, č. 210.

MARKALOUS, B. Sdružení výtvarných umělců moravských. Lidové noviny, 28. 9. 1919, roč. 27, č. 269.

MARKALOUS, B. Souborná výstava Joži Uprky v Hodoníně. Lidové noviny, 8. 6. 1921 B, roč. 29, č. 282.

MARKALOUS, B. Stojaté vody. Lidové noviny, 8. 11. 1921 C, roč. 29, č. 558.

MARKALOUS, B. Šátky a šátky slovenské. Lidové noviny, 27. 7. 1919, roč. 27, č. 206.

MARKALOUS, B. XVI. výstava Sdružení v Hodoníně. Lidové noviny, 4. 6. a 4. 6. 1920, roč. 28, č. 273 a 274.

MARKALOUS, B. Výstava Koliby. Lidové noviny, 10. 6. 1921 D, roč. 29, č. 286.

500 let knihtisku v Brně 1486–1986, Brno, 1986.

PRAŽÁK, F.: Půl století. Paměti. Praha: 1946.

RYBÁŘ, R. Moravský výtvarný život po vzniku československého státu. In RYBÁŘ, Radovan a kol., Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.

RYBÁŘ, R. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR. In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21. století. 2009. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. s. 123–126, 4 s. ISBN 978-80-254-4000-1.

SVRČEK J. B.: Moderní výtvarné umění na Moravě. Brno: 1933.

ZAMAZAL, J. Brněnské výstavy. Lidové noviny. 21. 6. 1928 A, roč. 36, č. 313.

ZAMAZAL, J. XXX. členská výstava. S.V.U.M. Lidové noviny. 20. 8. 1926, roč. 34, č. 418.

ZAMAZAL, J. Joža Uprka. Lidové noviny. 7. 8. 1928 B, roč. 36, č. 397, s. 7.

ZAMAZAL, J. Lepty Joži Úprky. Lidové noviny. 11. 12. 1929, roč. 37, č. 622.

ZAMAZAL, J. Letošní členská výstava Sdružení výtvarných umělců moravských. Lidové noviny. 6. 7. 1928 C, roč. 36, č. 339

BAKOŠ, Mikuláš (1969): Chronologický prehľad – Kronika A 38. In: BAKOŠ, Mikuláš (ed.): Avantgarda 38. Štúdie, články, dokumenty. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. 243–257.

BOHUNICKÝ, Peter – ÁGHOVÁ, Janka (2005): Hodiny nášho času 2. Literárne vychádzky v Trnavskom kraji. Trnava: Klub Spoločnosti Ladislava Novomeského Trnava, 24 s.

FELDEK, Ľubomír (2007): Prekliata Trnavská skupina. Bratislava: Columbus, 224 s.

FORDINÁLOVÁ, Eva (2010): Literárne dejiny Trnavy. In: ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Mesto Trnava, s. 471–501.

GAŠPARÍK, Mikuláš (1988): Účasť Trnavy na rozvoji národnej literatúry. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, s. 327–340.

HAMADA, Milan (2008): Kalendárium katolíckej moderny. In: HAMADA, Milan (ed.): Poézia slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, s. 641–651.

KOTVAN, Imrich (1938): Literárna Trnava v prítomnosti (1918–1938). In: Trnava 1238–1938. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, s. 323–334.

REZNÍK, Jaroslav (1982): Po literárnych stopách na Slovensku. Bratislava: Mladé letá, 368 s.

REZNÍK, Jaroslav (2001): Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart, 480 s.

REZNÍK, Jaroslav (2012): Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart, 624 s.

TURČÁNY, Viliam (1969): Obraz pani krásnej perem malovaný. In: Romboid, 4/6, s. 8–10.

UHRIN, Pavol (1983): Album literárnych pamiatok na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1983, 400 s.

UHRIN, Pavol (1966): Literárny sprievodca po Slovensku. Bratislava: Šport, 213 s.

VANTUCH, Anton (1975): Ján Sambucus. Bratislava: Veda, 255 s.

BOCÁNOVÁ, M. (2007): Spolkový život v Trnave. FF UKF v Nitre. Trnava 2007.

KAČÍREK, Ľ. (2017): Edičná činnosť múzeí v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 12017, č. 1, s. 43–56.

KIANIČKA, D. (2013): Zberateľské aktivity v Kremnici pred oficiálnym založením múzea v roku 1890, 2/2013, s. 7–20.

KODAJOVÁ, D. (2013): Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok

minulosti. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2013, s. 7–17.

BAKOŠ, Mikuláš (1969): Chronologický prehľad – Kronika A 38. In: BAKOŠ, Mikuláš (ed.): Avantgarda 38. Štúdie, články, dokumenty. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. 243–257.

BAKOŠ, Nikolaj – ŠIMONČIČ, Klement (1938): Áno a nie. In: BAKOŠ, Nikolaj – ŠIMONČIČ, Klement (eds.): Áno a nie. Sborník 1938. Slovenské smery, 5/6–8, s. 197–198.

Črepiny na slnci. Trnava : Urbánek, 1932, 22 s.

DILONG, Rudolf (1940): List Michalovi Považanovi. Napísaný 22. 8. 1940. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, sign. 190 N 21.

DILONG, Rudolf: List Michalovi Považanovi. Napísaný 20. 10. 1942. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, sign. 190 N 21. fln. (1938): Trnavania v slovenskej literárnej avantgarde. In: Slovenský A-Zet, 1/33, s. 4.

FORDINÁLOVÁ, Eva (2010): Literárne dejiny Trnavy. In: ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Mesto Trnava, s. 471–501.

GÁFRIK, Róbert (2016): Mikuláš Bakoš a osud ruského formalizmu na Slovensku. In: TEPLAN, Dušan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: UKF Nitra, s. 85–95.

GAŠPARÍK, Mikuláš (1988): Účasť Trnavy na rozvoji národnej literatúry. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, s. 327–340.

HAMADA, Milan (2008): Kalendárium katolíckej moderny. In: HAMADA, Milan (ed.): Poézia slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, s. 641–651.

HAMADA, Milan (2006): Nadrealizmus. Avantgarda 38. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 680 s.

KAMENČÍK, Marián (2018): Bohém v klietke – Michal Považan a nadrealizmus v Hlohovci. In: Fraštacké noviny, 9/5, s. 10.

KAMENČÍK, Marián (2017): Rudolf Dilong v kontexte literárneho života mesta Hlohovec. In: GALLIK, Ján (ed.): Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra. Nitra: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, s. 69–80.

KOTVAN, Imrich (1938): Literárna Trnava v prítomnosti (1918–1938). In: Trnava 1238–1938. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, s. 323–334.

KRUŽLIAK, Imrich (1998): Dilongov vstup do poézie ...a slovo o nej. In: DILONG, Rudolf: Honolulu, pieseň labute. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, s. 83–92.

KUPEC, Ivan (1994): Niekoľko momentiek z jedného priateľstva. In: Literárny týždenník, 7/14, s. 6.

MASARYK, Michal: Láska v nás a vo vtákoch. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Fond Smrek-Čietek, Ján. Práce iných – najmä príspevky do Elánu, sign. 181 CN 16.

MASARYK, Michal: Životopis. Archív Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Fond Michal Masaryk, životopis. Medzi rečou (1939) In: Elán, 10/3, s. 2.

MOLNÁR, Július – MATOUŠEK, Branislav, HORVÁTH, Peter (2009): Gymnázium Jána Hollého v Trnave v prvej polovici 20. storočia (1900–1953). Trnava: Y. E. T. Y., 319 s.

NAVRÁTIL, Martin (2017): Podrealizmus ako alternatívny program. In: Litikon, 2/2, s. 136–142.

POVAŽAN, Michal: List Pavlovi Bunčákovi. Napísaný 20. 12. 1942. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, sign. 190 O 12.

POVAŽAN, Michal (1940): List Rudolfovi Dilongovi. Napísaný 14. 4. 1940. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, sign. 77 A 2.

POVAŽAN, Michal: List Štefanovi Žárymu. Napísaný 19. 10. 1942. Uloženie: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, sign. 190 O 18.

SANDRIK, Jozef – SÝKORA, Fero – KUNOŠ, Ivan (eds.) (1940): Žijeme... Almanach slovenského středoškolského študentstva. Nitra: Nákladom Samovzdelávacieho krúžku sv. Metoda v Nitre, 127 s.

ARIES, P. (1962) Centuries of childhood: a social history of family life. New York: Vintage Books.

BOURDIEU, P., PASSERON, J.-C. (1977) Reproduction in Education, Society and Culture.  London: Sage.

BŘEZOVSKÁ, M. (2017) „Vyvážené město.“ In Vacková, B. a kol.: Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury. Brno: MUNI press, s. 85–96. (Balanced Town. In: Baťa House: Disappearing Elements of Zlín Architecture)

DURKHEIM, E. (2004) Společenská dělba práce. Brno: CDK. (Social Division of Work)

HABERMAS, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia. (Structural Transformation of the Public: Examination of One Category of a Civic Society)

HAMPLOVÁ, D. & T. KATRŇÁK (2018) Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: CDK. (Education Matters: How Education Differences Influence the Fate of People in Czech Society)

HARVEY, D. (2000) Spaces of hope. Berkeley : University of California Press.

HOBSBAWM, E. J. (2000): Národy a nacionalismus od roku 1780: Program, mýtus, realita. Brno: CDK. (Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality)

HORŇÁKOVÁ, L. (2009): Fenomén Baťa: zlínská architektura 1910–1960. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. (Phenomenon Baťa: Zlín Architecture 1910-1960)

JEMELKA, M. ŠEVEČEK, O. (2016): Tovární města baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia. (Factory Towns of Baťa Concern: European Chapter of Global Expansion)

KATRŇÁK. T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon. (Condemned to Manual Labour: Educational Reproduction in a Working-class Family)

KELLER, J. (2005): Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON. (History of Classic Sociology)

TÖNNIES, F. (2001): Community and Civil Society. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816260

VACKOVÁ, B. & K. ELIÁŠOVÁ & J. RESSOVÁ & M. REUSS BŘEZOVSKÁ (2017) Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury. Brno: MUNI press. (Baťa House: Disappearing Elements of Zlín Architecture)

VACKOVÁ, B. (2010) Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. Brno: Masarykova univerzita. (Space, Power and Utopia: The Ideal City and Its Society.)

VACKOVÁ, B. (2013) „Idea bydlení za městem a koncept zahradního města.“ In Ouředníček, M. &  P. Špačková & J. Novák (eds.):  Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. Praha: Academia. (The Idea of Living past the City and the Concept of a Garden Town. In Sub Urbs: Landscape. Settlements. People)

WAGNER, P. (1994): A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London, New York: Routledge.

WEBER, M. (1997) Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta. (Authority, Ethics and Society: A Sociologist’s View of History)

AČ, A. (2014): Klimatické zmeny a ich vplyv na rozvojové krajiny. In: V. Andreotti, V. Cílek, J. Mesík et al.: Globálne vzdelávanie: kontext a kritika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, p. 52 – 63. (Climate Changes and Their Impact on Developing Countries)

CÍLEK, V. (2010): Krajiny vnitřní a vnější. 2. EDN., Praha: Dokořán. (Outside and Inside Regions)

CÍLEK, V. (2014): Přístupy, rizika a hodnoty – od zahraniční pomoci k domácím krizím. In: V. Andreotti, V. Cílek, J. Mesík et al.: Globálne vzdelávanie: kontext a kritika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, p. 64 – 75. (Approaches, Risks, and Values – From Foreign Aid to Domestic Crises)

ETINGOFF, K. (2017): Sustainable Development of Organic Agriculture: Historical Perspectives. Oakville & Waretown: Apple Academic Press. https://doi.org/10.1201/9781315365800

FRANCK, O., OSBECK, Ch. (eds.) (2017): Ethical Literacies and Education for Sustainable Development: Young People, Subjectivity and Democratic Participation. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49010-6

GALLAYOVÁ, Z., ŠLINSKÝ, J. (2015): Alternatívy v poľnohospodárstve. In: Z. Gallayová, J. Hipš, J. Markoš, Z. Dovalová (eds.): Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie. Reprint 1. EDN. in 2013. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, p. 164 – 181. (Alternatives in Agriculture)

HOLDEN, E. et al. (eds.) (2018): The Imperatives of Sustainable Development: Needs, Justice, Limits. London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203022177

HUDECOVÁ, Z. (2018): Príroda v meste: nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad. Bratislava: Živica. (Nature in the City: A New Perspective on the Creation and Maintenance of Greenery and Gardens)

IZAKOVIČOVÁ, Z. (2009): O environmentálnej výchove v zmysle koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. In: Enviromagazín, 2009/6, p. 26 – 28. (On Environmental Education Regarding the Concept of Sustainable Development)

JEMELKA, P. (2016): Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia. (Reflection of Environmental Issue in the History of Czech and Slovak Philosophy)

JEMELKA, P., LESŇÁK, S., ROZEMBERG, A. (2010): Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. (Environmentalism and Slovak Philosophy)

LEAL FILHO, W., MIFSUD, M., PACE, P. (eds.) (2018): Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63534-7

LISÁ, E., et al. (2010): Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál. (The Social Skills Developing Games for the First Grade Primary School Children)

MAL, S., SINGH, R. B., HUGGEL, Ch. (eds.) (2018): Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56469-2

MONKELBAAN, J. (2018): Governance for the Sustainable Development Goals: Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0475-0

NOVÁČEK, P. (2010): Sustainable Development. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Science.

PALOVIČOVÁ, Z. (2012): Úvod do environmentálnej etiky: kapitoly z aplikovanej etiky IV. Prešov: Michal Vaško. (An Introduction to Environmental Ethics: Chapters from Applied Ethics IV.)

ROGERS, P. P., JALAL, F. K., BOYD, J. A. (2008): An Introduction to Sustainable Development. Sterling: Earthscan.

SAJA SANNEH, E. (2018): Systems Thinking for Sustainable Development: Climate Change and the Environment. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70585-9_5

SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z. (1999): Podnikateľská a environmentálna etika. Bratislava: Iris. (Business and Environmental Ethics)

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.