Otevírání ...
Otevírání ...

Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění

Karolína Pešková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7582-5
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 132
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


V knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad. Zastřešujícím a výchozím kurikulárním dokumentem pro tuto knihu je přitom Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v rámci nějž se většina autorů kapitol vymezuje.


Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Je absolventkou magisterského (obor Učitelství anglického jazyka a literatury a německého jazyka a literatury pro základní školy) a doktorského studia (obor Pedagogika) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu výzkumu školního vzdělávání na téže fakultě. Specializuje se na výzkum učebnic, především na analýzu vizuálních prostředků v učebnicích.

Autorovy publikace

Tomáš Janko

Mgr. Tomáš Janko, Ph.D.

Osobní identifikace 104778 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/104778

Je absolventem magisterského (obor Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro druhý stupeň základní školy) a doktorského studia (obor Pedagogika) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborný asistent (postdok) na Institutu výzkumu školního vzdělávání. Odborně se zaměřuje na výzkum a evaluaci školních učebnic z hlediska nonverbálních prvků.

Michal Lupač

Mgr. Michal Lupač

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí v rámci doktorského studia oboru Pedagogika na Katedře tělesné výchovy na téže fakultě. Výzkumně se profi luje v oblasti kurikulárních studií s důrazem na projektovanou formu kurikula tělesné výchovy.

Autorovy publikace

Karel Ševčík

Mgr. Karel Ševčík

Vystudoval kombinaci oborů Učitelství anglického jazyka a literatury a Učitelství matematiky pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako doktorand na Institutu výzkumu školního vzdělávání v rámci doktorského studijního programu Pedagogika na téže fakultě a je studentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v oboru Finance. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku fi nanční gramotnosti.

Tomáš Doležal

Mgr. Tomáš Doležal

Vystudoval obor učitelství předmětů matematika, základy techniky a dramatická výchova na Pedagogické a Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorandský studijní program oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje výuce dramatické výchovy (na pracovišti Střediska volného času Lužánky v Brně, na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity). Působí jako lektor výukových programů, workshopů a kurzů, vedoucí divadelních souborů a skupin, porotce a odborných garant celostátních přehlídek divadla a přednesu. Ve svých výzkumech se zabývá začleněním dramatické výchovy jako vzdělávacího oboru do základního vzdělávání

Josef Moravec

Mgr. Josef Moravec

Osobní identifikace 237475 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/237475

Vystudoval Učitelství občanské výchovy pro základní školy a Učitelství informační a technické výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorský program v oboru Pedagogika. Výzkumně se zaměřuje na problematiku elektronických učebnic, především v souvislosti s jejich uplatněním v základním vzdělávání.

Autorovy publikace

Pavla Sýkorová

Mgr. Pavla Sýkorová

Je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době studuje na téže fakultě doktorský program v oboru Pedagogika a zároveň působí na Institutu výzkumu školního vzdělávání. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku čtenářství mladších žáků.

Tereza Češková

Mgr. Tereza Češková

Osobní identifikace 209756 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/209756

Je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako doktorský student na Institutu výzkumu školního vzdělávání na téže fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na učební úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů.

Podobné publikace

 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Učitel v teorii a praxi
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Nabídka publikací MU

  Katalog